Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Vojna obaveza šest meseci, civilna služba devet meseci

Vojna obaveza 6 meseci, civilna služba 9

Obaveza služenja vojnog roka - izvršava se služenjem vojnog roka u Vojsci Srbije, i to - sa oružjem ili bez oružja i traje (u oba slučaja) - šest meseci. Služenje vojnog roka se može i zameniti – civilnom službom u trajanju od – devet meseci.

Vojna, radna i materijalna obaveza građana Republike Srbije – regulisana je sa dva nova zakona:

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sl. glasnik RS“, br. 88/2009 – u daljem: Zakon) i 

Zakon o civilnoj službi („Sl. glasnik RS“, br. 88/2009)

Do sada su ova pitanja bila regulisana sa više propisa, pre svega - Zakonom o odbrani („Sl. glasnik RS“, br. 116/2007), Zakonom o Vojsci Jugoslavije ("Službeni list SRJ", br. 43/94, 28/96, 22/99, 44/99, 74/99, 3/02 i 37/02; "Službeni list SCG", br. 7/05 i 44/05; „Sl. glasnik RS“, br. 116/2007) i Zakonom o Vojsci Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 116/2007), kojima su propisane odgovarajuće izmene i dopune, uključujući i prestanak važnosti („Sl. glasnik RS“, br. 88/2009), ali i podzakonskim aktima od kojih izdvajamo sledeće - Uredba o vršenju vojne obaveze ("Službeni list SRJ", br. 36/94 i 7/98, "Službeni list SCG", br. 37/03 i 4/05 i "Službeni glasnik RS", br. 6/07 i 86/07), Uredba o organizovanju i izvršavanju materijalne obaveze ("Službeni list SRJ", br. 36/98, 32/99 i 9/01) i Uredba o organizovanju i izvršavanju radne obaveze ("Službeni list SRJ", br. 36/98 i 20/99) – koji su prestali da važe.

Novim Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi uređuju se:

- vojna obaveza;

 • regrutna obaveza;
 • obaveza služenja vojnog roka;
 • rezervni sastav;
 • putovanje i boravak vojnih obveznika u inostranstvu;
 • pravo na naknade za vršenje vojne obaveze;
 • evidencija vojnih obveznika;

- radna obaveza u državnim organima i pravnim licima od značaja za odbranu;

- radna obaveza u jedinicama radne obaveze;

- materijalna obaveza građana, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u vanrednom i ratnom stanju,

kao i druga pitanja od značaja za vojnu, radnu i materijalnu obavezu.

 

1. Vojna obaveza je pravo i dužnost građana da se pripremaju i osposobljavaju za učešće u odbrani i zaštiti suverenosti, nezavisnosti, teritorijalne celovitosti i bezbednosti Republike Srbije (u daljem tekstu: odbrana).

- Vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršavanje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane, u skladu sa zakonom

- Vojna obaveza je opšta i podležu joj državljani Republike Srbije, a sastoji se od:

 • regrutne obaveze (lice, koje podleže vojnoj obavezi - postaje regrut u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina  - do:

do stupanja na služenje vojnog roka u Vojsku Srbije, odnosno
do stupanja u civilnu službu u organizaciji ili ustanovi u kojoj se vrši civilna služba, ili
do prevođenja u rezervni sastav ako je obavezu služenja vojnog roka, odnosno civilne službe regulisao na drugi način, odnosno
do prestanka vojne obaveze);

 • obaveze služenja vojnog roka (regrut - postaje vojnik na služenju vojnog roka sa oružjem ili bez oružja - danom stupanja u Vojsku Srbije kada i postaje vojno lice, a prestaje da bude vojno lice danom otpusta ili prekida služenja vojnog roka.

Obaveza služenja vojnog roka izvršava se služenjem vojnog roka u Vojsci Srbije - sa oružjem ili bez oružja i traje (u oba slučaja) - šest meseci.

 • obaveza vršenja civilne službe (ova obaveza je regulisana u potpunosti Zakonom o civilnoj službi, s tim da ovde još treba dodati da - vojni obveznik koji vrši civilnu službu - nema status vojnog lica)
 • obaveza u rezervnom sastavu (lice u rezervnom sastavu je vojni obveznik - koji je regulisao vojni rok ili lice koje je izvršilo civilnu službu od dana otpusta, odnosno prekida služenja vojnog roka ili civilne službe i koje je raspoređeno ili neraspoređeno u Vojsku Srbije, civilnu zaštitu ili druge snage odbrane do dana prestanka vojne obaveze po odredbama člana 9. Zakona. Lice u rezervnom sastavu postaje vojno lice danom javljanja na dužnost u Vojsku Srbije, a gubi status vojnog lica danom otpusta iz Vojske Srbije.)

 

ŽENE NE PODLEŽU regrutnoj obavezi i obavezi služenja vojnog roka, a vojnu obavezu mogu izvršavati služenjem u rezervnom sastavu za vreme vanrednog i ratnog stanja

Što se tiče civilne službe – rečeno je već da je ovo pitanje regulisano posebnim zakonom.

Dakle, Novim Zakonom o civilnoj službi uređuju se:

- ostvarivanje prava na prigovor savesti lica koja podležu vojnoj obavezi;
- izvršavanje vojne obaveze u civilnoj službi;
- prava i obaveze lica koja se upućuju u civilnu službu;
- prava i obaveze organa, organizacija, ustanova i jedinica u čijoj je nadležnosti
- sprovođenje civilne službe;
- vršenje civilne službe;
- obuka lica u civilnoj službi;
- kontrola vršenja civilne službe;
- rezervni sastav;
- naknade za vršenje civilne službe;
- evidencija, nadzor i finansiranje civilne službe;
- vrste i visina kazni za neizvršavanje obaveza u civilnoj službi,

kao i druga pitanja od značaja za civilnu službu.

Civilna služba je - služba kojom vojni obveznik zamenjuje služenje vojnog roka sa oružjem ili bez oružja (i koja se izvršava u državnim organima, organizacijama, ustanovama, jedinicama i pravnim licima određenim rešenjem ministra odbrane, kao i služba u rezervnom sastavu).

Lice koje uloži prigovor savesti je - vojni obveznik (regrut i lice u rezervnom sastavu) koji iz verskih, moralnih ili drugih opravdanih razloga savesti - želi da služenje vojnog roka u Vojsci Srbije zameni civilnom službom, pod uslovima i na način propisan zakonom.


Civilna služba
traje – devet meseci.

2. Radna obaveza je pravo i dužnost - građana Republike Srbije koja se izvršava na radnim mestima, odnosno na određenim poslovima i zadacima u uslovima vanrednog ili ratnog stanja, u skladu sa Planom odbrane Republike Srbije.

 

3. MATERIJALNA obaveza je pravo i dužnost - građana Republike Srbije, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika čije je sedište na teritoriji Republike Srbije, da pokretne i nepokretne stvari kojima raspolažu, a koje su određene kao stvari posebne namene za potrebe odbrane, Vojske Srbije i civilne zaštite (u daljem tekstu: za potrebe odbrane) ustupe na privremeno korišćenje uz naknadu državnim organima, Vojsci Srbije i civilnoj zaštiti.

 

Ovu obavezu izvršavaju vlasnici stvari, u uslovima vanrednog i ratnog stanja (izuzetno - može i u miru  - radi zaštite i spasavanja, pregledom, kontrolom i upotrebom stvari na vojnoj vežbi). 

 

Za detalje – videti:

Videti i:

LJ.M.V.

Objavljeno: 17.11.2009.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Jovan
Ukupno: 1
Komentar
Radi konkursa
Komentar #1 objavljen : Wed August 12, 2015, 17:50:55
Hocu da sluzim vojni rok .Imam 29. godina i dobrovoljno se javljam.U vojnoj uniformu ili civilno?Da li je dozvoljeno.?

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>