Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Mišljenja ministarstava

 

 

zgrada Ministarstva finansija

Program „Moja prva plata“

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2022)


(Ne)uredna dostava pismena – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Procesna pitanja

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-2311/2019-03 od 15.03.2019. godine)


5G mreža i uticaj na zdravlje ljudi

(Preuzeto sa sajta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - http://www.srbatom.gov.rs) - 2020. g


A VISTA (po viđenju) – značenje pojma

(Iz knjige - Praktikum spoljne trgovine - Prof dr. Milorad Tešić, Intermex, Beograd)


AD VALOREM CARINA – značenje

(Iz knjige - Praktikum spoljne trgovine - Prof dr. Milorad Tešić, Intermex, Beograd)


Adresa prebivališta lica zaposlenog u javnom tužilaštvu – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Privatnost – Javnost

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-3772/2018-03 od 16.07.2019. godine)


Advokatska komora Srbije jeste organ javne vlasti - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-1363/2020-03, od 13.07.2020)


AERODROMSKE USLUGE – značenje

(Iz knjige - Praktikum spoljne trgovine - Prof dr. Milorad Tešić, Intermex, Beograd)


AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE – Mogućnosti agencijskog zapošljavanja kabinskog osoblja na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00081/2020-07, od 18.02.2020)


AGENT – značenje pojma

(Iz knjige - Praktikum spoljne trgovine - Prof dr. Milorad Tešić, Intermex, Beograd)


AKCEPT, AKCEPTIRANJE, AKCEPTANT – značenje pojma

(Iz knjige - Praktikum spoljne trgovine - Prof dr. Milorad Tešić, Intermex, Beograd)


AKCIZE - Dodatno pojašnjenje mišljenja Ministarstva finansija Broj: 011-00-725/2022-04 od 29. avgusta 2022. godine

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-725/2022-04 od 20.4.2023. god.)


AKCIZE – Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2021)


AKCIZE - Pravo na povraćaj akcize plaćene pri uvozu na duvanske proizvode koji su u međuvremenu povučeni sa tržišta, a koji se uništavaju

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000214184 2023 10520 004 000 011 004 od 27.11.2023. god.)


AKREDITIV – značenje

(Iz knjige - Praktikum spoljne trgovine - Prof dr. Milorad Tešić, Intermex, Beograd)


Alternativno postavljen zahtev za uvid u spise i dostavljanje kopija spisa

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-455/2020-03 od 15.06.2020. godine)


AMBALAŽA – značenje pojma

(Iz knjige - Praktikum spoljne trgovine - Prof dr. Milorad Tešić, Intermex, Beograd)


Audio-snimanje zatvorenika - Podaci o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-04-2258/2020-07, od 09.04.2021)


Bezbednost dece na Internetu – Saveti za roditelje – Igre izazova

(Saveti za roditelje, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs)


Bezbednost dece na Internetu - Saveti za roditelje - Internet skraćenice koje svi roditelji treba da znaju

(Saveti za roditelje, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs)


Bezbednost dece na Internetu - Saveti za roditelje - Lažni i hakovani profili - Različiti tipovi lažnih naloga na Facebook profilima

(Saveti za roditelje, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, preuzeto sa sajta Pametno i bezbedno.gov.rs)


BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU – Primena Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline – 6. – Obaveze poslodavca (u pogledu ispitivanja uslova radne okoline, član 20. Novog Pravilnika)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, broj službeno/2023-01, od 23.05.2023)


BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU – Primena Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline – 8. – Pojašnjenje odredbe člana 3. tačka 7) Pravilnika ("Sl. glasnik RS", broj 15/2023)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, broj službeno/2023-01, od 23.05.2023)


BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA – TAHOGRAFSKE KARTICE – Rok za izdavanje tahografske kartice

(Pitanja i odgovori, Agencija za bezbednost saobraćaja, 2021)


Bokserski savez Srbije jeste organ javne vlasti

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-5673/2019-03 od 04.08.2020. godine)


Briga o nuklearnom otpadu – Nadležnost

(Preuzeto sa sajta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - http://www.srbatom.gov.rs) - 2020. g


Brisanje podataka o ličnosti – Brisanje podataka kada više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj:072-16-144/2022-06)


Broj reprezentativnih objekata kojima raspolaže Republika Srbija

(Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, 2021)


Broj vozila koji je na raspolaganju Vladi, Skupštini i ministarstvima

(Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, 2021)


CARINA – Carinski dug – Polaganje i razduženje obezbeđenja za carinski dug za robu koja se stavlja u slobodan promet

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava Carina, br. 011-00-00667/2021-17, od 10.08.2021)


CARINA – Korišćenje elektronskog potpisa i neobavezna upotrebe pečata privrednih subjekata na dokumentaciji u carinskom postupku

(Mišljenje Ministarstva finansija - Uprava Carina, br. 011-00-00817/2021-17, od 30.08.2021)


CARINA – Modaliteti polaganja obezbeđenja za plaćanje carinskog duga

(Akt Uprave carina broj: 148-I-030-01-76/2021, od 11.03.2021. godine)


CARINE - Carinske deklaracije i carinski obračuni u vezi sa elektronskim poslovanjem

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00941/2022-17 od 30.11.2022. god.)


CARINE - Carinski aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00046/2021-17 od 25.01.2021. god.)


CARINE - Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)


CARINE - Obračun iznosa uvoznih dažbina u postupku privremenog uvoza

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00787/2020-17 od 03.12.2020. god.)


CARINE - Obračun kamate saglasno Carinskom zakonu, kao i zahtev za preispitivanje člana 100. Carinskog zakona

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00271/2020-17 od 03.6.2020. god.)


CARINE - Odobravanja otvaranja slobodnih carinskih prodavnica i snabdevanja istih kada je reč o domaćoj robi

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00590/2022-17 od 27.5.2022. god.)


CARINE - Odobravanja otvaranja slobodnih carinskih prodavnica i snabdevanja istih kada je reč o domaćoj robi

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00590/2022-17 od 27.5.2022. god.)


CARINE - Polaganje i razduženje obezbeđenja za carinski dug za robu koja se stavlja u slobodan promet

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00667/2021-17 od 10.8.2021. god.)


CARINE - Poslovanje u slobodnoj zoni

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00558/2020-17 od 17.8.2020. god.)


CARINE - Postupanje sa uskladištenom robom koja je ostala u carinskim skladištima nakon njihovog zatvaranja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00376/2023-17 od 11. 9.2023. god.)


CARINE - Smeštaj domaće robe u privatno carinsko skladište čiji vlasnik nije držalac privatnog carinskog skladišta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000378341 2023 10520 017 000 011 004 od 04.01.2024. god.)


CARINE - Sprovođenje postupka pasivnog oplemenjivanja proizvodne linije radi modifikacije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00359/2022-17 od 13.5.2022. god.)


CARINE - Sprovođenje postupka pasivnog oplemenjivanja proizvodne linije radi modifikacije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00359/2022-17 od 13.5.2022. god.)


CARINE - Tumačenje člana 23. stav 5. Uredbe o carinskim povlasticama

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00889/2020-17 od 26.11.2020. god.)


CARINE - Uslovi za odlaganje izvršenja odluke carinskog organa, kao i rok za koji se izvršenje odluke odlaže

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00440/2020-17 od 09.9.2020. god.)


CARINE - Uvoz i nabavka PCR testova za sopstvene potrebe

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00803/2020-17 od 17.11.2021. god.)


Ciljanje inflacije – Narodba banka Srbije

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Činjenje dostupnim podataka o ličnosti organu koji je zakonom ovlašćen da traži i primi tražene podatke

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 073-14-2925/2022-02)


Član 36. Zakona o advokaturi kao pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 073-14-2835/2022-02)


Član 4. Zakona - obveznici Zakona o SPNFT - Osiguranje

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 06.08.2018.)


Da li bi Agencija za sprečavanje korupcije, dajući uvid u celokupnu bazu podataka iz Registra imovine i prihoda javnih funkcionera Poreskoj upravi, vršila prekomernu obradu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Da li je dovoljno da rukovalac/obrađivač kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti objavi na svojoj oglasnoj tabli ili se ti podaci moraju objaviti na internet stranici rukovaoca/obrađivača?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Da li je privatna predškolska ustanova organ vlasti i u obavezi da odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Da li je zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite dužna da odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Da li lice ima pravo da se usprotivi obradi zasnovanoj na legitimnom interesu? – Zaštita podataka o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Da li lice za zaštitu podataka o ličnosti može da bude i pravno lice?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Da li lice za zaštitu podataka o ličnosti može da obavlja druge poslove i izvršava druge obaveze i da li to može da dovede do sukoba interesa?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Da li lice za zaštitu podataka o ličnosti snosi odgovornost za postupanje rukovaoca/obrađivača u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Da li organ vlasti poseduje informacije ili ne?

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1739/2018-03 od 17.10.2019. godine)


Da li organi vlasti mogu koristiti legitimni interes kao pravni osnov za obradu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Da li poslodavac, prilikom zasnivanja radnog odnosa sa određenim licem, može da traži potvrdu suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak? - Zaštita podataka o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Da li preduzeće može da zaključi ugovor o angažovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti sa fizičkim licem zaposlenim u drugom pravnom licu?

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Da li Prekršajni sud ima pravo da vrši dostavu poziva na adresu firme u kojoj je lice zaposleno i odakle sudu ti podaci? – Zaštita podataka o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-21-1321/2020-07, od 15.06.2020)


Da li privredno društvo koje pruža usluge preuzimanja i isporuke pošiljaka ima status rukovaoca ili obrađivača? - Zaštita podataka o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Da li privredno društvo, u svrhu neposrednog oglašavanja, može koristiti legitimni interes kao pravni osnov za obradu podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL?

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Da li se i na koji način može promeniti lice za zaštitu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Da li se legitimni interes može koristiti kao pravni osnov za obradu podataka o ličnosti dece?

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Da li se legitimni interes može koristiti kao pravni osnov za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti iz člana 17. ZZPL?

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Da li se može angažovati eksterno lice za zaštitu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Da li se samoinicijativno dostavljanje podataka o zdravstvenom stanju može smatrati pristankom za obradu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Da li se stranac može odrediti kao lice za zaštitu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Da li su javne ustanove u obavezi da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Da li su sudovi dužni da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti? Da li više sudova može da odredi zajedničko lice za zaštitu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Da li su škole u obavezi da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Da li su, prema novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, apotekarske ustanove i apoteke i apotekarske ustanove i apoteke kao privatna praksa dužne da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Da li univerzitet može prikupiti podatke od fakulteta o studentima sa invaliditetom i sa hroničnim oboljenjima i studenata pripadnika Romske nacionalne manjine na osnovu saglasnosti date potpisivanjem ŠV-20 Obrasca? - Zaštita podataka o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2022)


Davanje poklona fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2022)


Demokratski savez Hrvata u Vojvodini nije organ javne vlasti - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-2841/2020-03, od 06.10.2020)


Devizne rezerve - Narodna banka Srbije

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


DEVIZNO POSLOVANJE – Rizik od promene deviznog kursa

(Pitanja i odgovori, Devizni hedžing, Narodna banka Srbije, 2021)


DEVIZNO POSLOVANJE – Zaštita od rizika promene deviznog kursa – Najbolji način

(Pitanja i odgovori, Devizni hedžing, Narodna banka Srbije, 2021)


DEVIZNO POSLOVANJE – Zaštita od rizika promene deviznog kursa – Prednosti

(Pitanja i odgovori, Devizni hedžing, Narodna banka Srbije, 2021)


Direktor kao zamenik ovlašćenog lica kod obveznika

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca, od 03.02.2021, Preuzeto sa sajta Uprave)


Dodatne mere prilikom utvrđivanja i provere identiteta stranke koja nije fizički prisutna kod obveznika

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca, od 16.03.2021, Preuzeo sa sajta Uprave)


Dokazivanje ispunjenosti uslova za brisanje podataka - Teret dokazivanja da su ispunjeni uslovi za brisanje podataka iz operativno-kriminalističke zbirke ministarstva unutrašnjih poslova je na pritužiocu

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj:072-16-1239/2022-06)


Dostavljanje ili stavljanje na uvid podataka iz dosijea, odnosno službene evidencije za potrebe pripreme monografije

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Predmet broj: 072-21-1504/2022-07)


Dostavljanje obrazaca LNPD i SNPDV, kao i obrazaca SNA i LNA elektronskim putem na i mejl adresu CVPO

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Dostavljanje službene beleške o učinjenom saobraćajnom prekršaju neposrednom rukovodiocu u Ministarstvu unutrašnjih poslova

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Predmet broj: 072-04-1457/2022-07)


Dostavnica kao dokaz da je lično dostavljanje izvršeno – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Procesna pitanja

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-1515/2019-03 od 05.03.2019. godine.


Dostupnost informacija iz nalaza i mišljenja Centra za socijalni rad

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2491/2018-03 od 17.06.2020. godine)


Dostupnost informacija iz ostavinskih rešenja

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2456/2018-03 od 28.10.2019. godine)


Dostupnost informacija o punomoćju iz krivičnog predmeta

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1468/2019-03, od 27.07.2020. godine)


Društvo za zaštitu od požara i pružanje ostalih uslužnih aktivnosti i podršku poslovanju „Full protect“ d.o.o. Beograd jeste organ javne vlasti

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-3610/2020-03, od 01.03.2021)


DRŽAVNA UPRAVA – Sklapanje braka u periodu nakon ukidanja vanrednog stanja

(Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 021-02-256/2020-26, od 12.05.2020)


Državni službenici – Državni ispit – Dokumenta koja se podnose uz zahtev za polaganje državnog stručnog ispita

(Državni ispit - Pitanja i odgovori - Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave, 2022)


Državni službenici – Državni ispit – Državni stručni ispit

(Državni ispit - Pitanja i odgovori - Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave, 2022)


Državni službenici – Državni ispit – Državni stručni ispit - Najčešća pitanja lica zainteresovanih za polaganje stručnih ispita – Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave

(Državni ispit - Najčešća pitanja lica zainteresovanih za polaganje stručnih ispita – Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave, 2022)


Državni službenici – Državni ispit – Državni stručni ispit za kandidate sa srednjim obrazovanjem

(Državni ispit - Pitanja i odgovori - Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave, 2022)


Državni službenici – Državni ispit – Državni stručni ispit za kandidate sa visokim obrazovanjem

(Državni ispit - Pitanja i odgovori - Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave, 2022)


Državni službenici – Državni ispit – Ko odlučuje o zahtevu za polaganje državnog stručnog ispita

(Državni ispit - Pitanja i odgovori - Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave, 2022)


Državni službenici – Državni ispit – Ko polaže državni stručni ispit

(Državni ispit - Pitanja i odgovori - Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave, 2022)


Državni službenici – Državni ispit – Ko sprovodi državni stručni ispit

(Državni ispit - Pitanja i odgovori - Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave, 2022)


Državni službenici – Državni ispit – Materijali za pripremu polaganja državnog stručnog ispita

(Državni ispit - Pitanja i odgovori - Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave, 2022)


Državni službenici – Državni ispit – Troškovi polaganja državnog stručnog ispita

(Državni ispit - Pitanja i odgovori - Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave, 2022)


Državni službenici – Državni ispit – Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu

(Državni ispit - Pitanja i odgovori - Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave, 2022)


Državni službenici – Državni ispit – Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita

(Državni ispit - Pitanja i odgovori - Ministarstvo državne uprave i lokalne amouprave, 2022)


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Garancija – Šta ona podrazumeva i kako se pravilno saopštava potrošaču

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Informacije koje treba objaviti na e-prodavnici

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Izdavanje fiskalnih računa – Uslovi oslobađanje od obaveze

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Kako da otvorite svoju e-prodavnicu ili ponudite svoje proizvode ili usluge putem postojećeg e-tržišta?

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Ko može da se bavi elektronskom trgovinom?

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Način da se onlajn ponude sopstveni proizvodi i usluge – Vrste e-prodavnica

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Način na koji banke mogu pomoći u uspostavljanju e-prodavnice

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Način na koji je moguće organizovati dostavu proizvoda kupljenog onlajn

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Način određivanja cena dostave onlajn kupljenog prozvoda

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Način plaćanja proizvoda i usluga na e-prodavnici

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Načini isticanja cena prozvoda i usluga u elektronskoj prodavnici

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Načini promovisanja prozvoda i/ili usluge

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Nastanak

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Obaveza izdavanja uputstva za upotrebu i montažu robe potrošaču

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Obezbeđenje pravne zaštite proizvoda ili usluga na tržištu

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Pojam (Šta je elektronska trgovina)

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Postojanje obaveze zaštite podataka o ličnosti na e-prodavnici

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Pravo potrošača na raskid ugovora

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Prednosti

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Prednosti uključivanja u onlajn kanale

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Prodajni podsticaji – Pojam – Načini sprovođenja preko e-prodavnice

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Reklamacija potrošača – Šta može da se reklamira – Postupak reklamacije

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Rokovi za ostvarivanje prava potrošača

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Sticanje i jačanje poverenja kupaca u e-prodavnicu

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Šta treba uraditi pre otvaranja e-prodavnice, odnosno istupanja na e-tržište?

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Uloga - E-Commerce Asocijacije Srbije, tržišne inspekcije, IT podrške, banaka, kurirskih službi, e-trgovaca – Uloga i osnovne karakteristike potrošača

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Vođenje evidencije o prometu robe (KEP knjiga) za elektronsku trgovinu

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKA TRGOVINA – Vrste

(Mali biznis Informator – Elektronska trgovina, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs), 2023. godina


ELEKTRONSKE FAKTURE – Da li administrator može da bude neko ko nije zakonski zastupnik?

(Najčešće postavljana pitanja – e-faktura - elektronska faktura, sistem elektronskih faktura - Preuzeto sa sajta https://www.efaktura.gov.rs)


ELEKTRONSKE FAKTURE – Da li će portal Centralnog registra faktura i dalje biti u upotrebi?

(Najčešće postavljana pitanja – e-faktura - elektronska faktura, sistem elektronskih faktura - Preuzeto sa sajta https://www.efaktura.gov.rs)


ELEKTRONSKE FAKTURE – Da li je naša ustanova (osnovna škola, srednja škola, dom zdravlja, mesna zajednica…), s obzirom na to da nema izlazne fakture, u obavezi da koristi Sistem elektronskih faktura?

(Najčešće postavljana pitanja – e-faktura - elektronska faktura, sistem elektronskih faktura - Preuzeto sa sajta https://www.efaktura.gov.rs)


ELEKTRONSKE FAKTURE – Da li je obavezno da imamo informacionog posrednika za slanje i prijem elektronskih faktura?

(Najčešće postavljana pitanja – e-faktura - elektronska faktura, sistem elektronskih faktura - Preuzeto sa sajta https://www.efaktura.gov.rs)


ELEKTRONSKE FAKTURE – Da li je podržano masovno unošenje i slanje faktura u XML formatu?

(Najčešće postavljana pitanja – e-faktura - elektronska faktura, sistem elektronskih faktura - Preuzeto sa sajta https://www.efaktura.gov.rs)


ELEKTRONSKE FAKTURE – Da li moramo ponovo kreirati nalog na eID-u iako već imamo nalog na eUpravi?

(Najčešće postavljana pitanja – e-faktura - elektronska faktura, sistem elektronskih faktura - Preuzeto sa sajta https://www.efaktura.gov.rs)


ELEKTRONSKE FAKTURE – Da li postoji spisak informacionih posrednika?

(Najčešće postavljana pitanja – e-faktura - elektronska faktura, sistem elektronskih faktura - Preuzeto sa sajta https://www.efaktura.gov.rs)


ELEKTRONSKE FAKTURE – Kada stupa na snagu obaveza privatnog sektora da koristi sistem elektronskih faktura?

(Najčešće postavljana pitanja – e-faktura - elektronska faktura, sistem elektronskih faktura - Preuzeto sa sajta https://www.efaktura.gov.rs)


ELEKTRONSKE FAKTURE – Kako da dodam korisnika ili da izbrišem korisnika iz sistema elektronskih faktura?

(Najčešće postavljana pitanja – e-faktura - elektronska faktura, sistem elektronskih faktura - Preuzeto sa sajta https://www.efaktura.gov.rs)


ELEKTRONSKE FAKTURE – Ko može da obavlja poslove informacionog posrednika?

(Najčešće postavljana pitanja – e-faktura - elektronska faktura, sistem elektronskih faktura - Preuzeto sa sajta https://www.efaktura.gov.rs)


ELEKTRONSKE FAKTURE – Prilikom pokušaja prijave pojavljuje se obaveštenje da nisam ovlašćeno lice korisnika, iako imam pisano ovlašćenje od direktora preduzeća/ustanove. U čemu je problem?

(Najčešće postavljana pitanja – e-faktura - elektronska faktura, sistem elektronskih faktura - Preuzeto sa sajta https://www.efaktura.gov.rs)


ELEKTRONSKE FAKTURE – Zakonski zastupnik sam u više kompanija, kako da se na sistemu elektronskih faktura prijavim za svaku kompaniju?

(Najčešće postavljana pitanja – e-faktura - elektronska faktura, sistem elektronskih faktura - Preuzeto sa sajta https://www.efaktura.gov.rs)


Elektronsko fakturisanje

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


E-UPRAVA – „Lista standarda interoperabilnosti v.1.0“ – Datum početka primene i namena

(Pitanja i odgovori, Preuzeto sa sajta Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, januar 2022)


E-UPRAVA – Cilјevi eOlimpijade

(Pitanja i odgovori, Preuzeto sa sajta Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, januar 2022)


E-UPRAVA – Elektronska evidencija poslovnih licenci

(Mali biznis Informator – E-procedure – Komunkacija sa državom, portal E-uprave, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Gde mogu da nađem usluge eUprave?

(Mali biznis Informator – E-procedure – Komunkacija sa državom, portal E-uprave, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Institucije i njihove internet prezentacije koje se ocenjuju smernicama

(Pitanja i odgovori, Preuzeto sa sajta Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, januar 2022)


E-UPRAVA – Izdavanje vremenskih žigova – Cena, nadležnost i namena

(Pitanja i odgovori, Preuzeto sa sajta Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, januar 2022)


E-UPRAVA – Kako da prijavim radnike elektronskim putem?

(Mali biznis Informator – E-procedure – Komunkacija sa državom, portal E-uprave, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Kako da se registrujem i prijavljujem mobilnim telefonom?

(Mali biznis Informator - Portal E-uprave - Registracija na portalu eUprava, elektronsko dokazivanje identiteta - ePotpis, dvofaktorska autentikacija - Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Kako da se registrujem na Portal eUprava?

(Mali biznis Informator - Portal E-uprave - Registracija na portalu eUprava, elektronsko dokazivanje identiteta - ePotpis, dvofaktorska autentikacija - Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Kako dokazujem svoj identitet u elektronskim procedurama?

(Mali biznis Informator - Portal E-uprave - Registracija na portalu eUprava, elektronsko dokazivanje identiteta - ePotpis, dvofaktorska autentikacija - Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Kako registrovati preduzetničku radnju onlajn?

(Mali biznis Informator – E-procedure – Komunkacija sa državom, portal E-uprave, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Klijentsku podršku za korisnike TSA

(Pitanja i odgovori, Preuzeto sa sajta Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, januar 2022)


E-UPRAVA – Koje su prednosti korišćenja eUprave?

(Mali biznis Informator – E-procedure – Komunkacija sa državom, portal E-uprave, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Koje su prednosti registracije i prijavljivanja mobilnim telefonom?

(Mali biznis Informator - Portal E-uprave - Registracija na portalu eUprava, elektronsko dokazivanje identiteta - ePotpis, dvofaktorska autentikacija - Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Koje usluge eUprave su trenutno dostupne?

(Mali biznis Informator – E-procedure – Komunkacija sa državom, portal E-uprave, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Koji su načini registracije za korišćenje usluga elektronske uprave?

(Mali biznis Informator - Portal E-uprave - Registracija na portalu eUprava, elektronsko dokazivanje identiteta - ePotpis, dvofaktorska autentikacija - Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Mogu li da komuniciram sa državnim organima u elektronskom obliku?

(Mali biznis Informator – E-procedure – Komunkacija sa državom, portal E-uprave, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Mogu li da se kvalifikovanim elektronskim sertifikatom direktno registrujem na portal eUprava?

(Mali biznis Informator - Portal E-uprave - Registracija na portalu eUprava, elektronsko dokazivanje identiteta - ePotpis, dvofaktorska autentikacija - Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Moram li svaki put da fizički koristim kvalifikovani elektronski sertifikat za korišćenje usluga eUprave?

(Mali biznis Informator - Portal E-uprave - Registracija na portalu eUprava, elektronsko dokazivanje identiteta - ePotpis, dvofaktorska autentikacija - Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Način na koji se vrši ažuriranje i revizija standarda u dokumentu

(Pitanja i odgovori, Preuzeto sa sajta Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, januar 2022)


E-UPRAVA – Plaćanje na Portalu eUprava

(Pitanja i odgovori, Preuzeto sa sajta Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, januar 2022)


E-UPRAVA – Pravni osnov za pribavlјanje JMBG-a od korisnika na Portalu eUprava

(Pitanja i odgovori, Preuzeto sa sajta Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, januar 2022)


E-UPRAVA – Registar administrativnih postupaka za privredu

(Mali biznis Informator – E-procedure – Komunkacija sa državom, portal E-uprave, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Strategija razvoja elektronske Uprave

(Pitanja i odgovori, Preuzeto sa sajta Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, januar 2022)


E-UPRAVA – Usluge na Portalu eUprava

(Pitanja i odgovori, Preuzeto sa sajta Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, januar 2022)


E-UPRAVA – Zašto da se prijavljujem na eUpravu kvalifikovanim elektronskim sertifikatom?

(Mali biznis Informator - Portal E-uprave - Registracija na portalu eUprava, elektronsko dokazivanje identiteta - ePotpis, dvofaktorska autentikacija - Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


E-UPRAVA – Zašto da se registrujete na Portalu eUprave?

(Mali biznis Informator – E-procedure – Komunkacija sa državom, portal E-uprave, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


Evidencioni broj za strance

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, CVPO - Bilten 1-2024)


Fakultet nije ograničio rok čuvanja podataka do isteka ostvarivanja svrhe obrade - Podaci o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-04-296/2021-07, od 26.02.2021)


Farmaceutska kuća namerava da započne preventivnu akciju opservativnog i prospektivnog karaktera koja će se sprovoditi u više domova zdravlja – Zaštita podataka o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


FINANSIJE – RAČUNOVODSTVO – ELEKTRONSKO FAKTURISANJE – Izdavanje fakture u elektronskom obliku

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2020)


FINANSIJSKI SISTEM RAČUNOVODSTVO - Knjiženje dokumenata u računovodstvenoj evidenciji

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000083705 2024 10520 016 000 011 004 od 18.01.2024. god.)


FINANSIJSKI SISTEM RAČUNOVODSTVO - Računovodstveno evidentiranje nabavljenih softvera

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00181/2023-16 od 06.03.2023. god.)


FISKALIZACIJA - Automati u maloprodajnom objektu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01137/2021-04 od 31.3.2022. god.)


FISKALIZACIJA – Bezbednosni element – Gubitak ili ošteđenje bezbednosnog elementa

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Bezbednosni element – Nabavka

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Bezbednosni element – Pojam i obaveza posedovanja

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Bezbednosni element – Rok trajanja

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Čuvanje starih fiskalnih modula i u novom modelu fiskalizacije – Nepostojanje obaveze

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Da li ću imati troškove pri prelasku na novi model fiskalizacije?

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Da li je neophodno defiskalizovati stari fiskalni uređaj?

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Da li su Advokatska komora Srbije i advokatske komore u njenom sastavu obveznici fiskalizacije?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00459/2022-04 od 05.07.2022. god.)


FISKALIZACIJA - Da li za svaki bezbedonosni element moramo da imamo prijavljenu poslovnu jedinicu u APR-u?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01185/2022-04 od 21.03.2023. god.)


FISKALIZACIJA – Dostava Poreskoj upravi podataka o izdatim fiskalnim računima kada nestane internet (kada je u prekidu)

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA - Dostavljanje podataka o noslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u skladu sa Zakonom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01137/2021-04 od 31.3.2022. god.)


FISKALIZACIJA - Evidentiranja višenamenskih vaučera preko elektronskog fiskalnog uređaja prilikom njihovog izdavanja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000054979 2024 10520 004 000 011 004 od 29.02.2024. god.)


FISKALIZACIJA – Finansijska podrška obveznicima fiskalizacije – Isplata finansijske podrške

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Finansijska podrška obveznicima fiskalizacije – Ostvarinanje prava

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Finansijska podrška obveznicima fiskalizacije – Ostvarinanje prava – Samonaplatni uređaj - automat

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Finansijska podrška obveznicima fiskalizacije – Račun za povraćaj sredstava

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Finansijska podrška obveznicima fiskalizacije – Unos IBFM oznaka

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA - Fiskalizacija usluga parkiranja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-427/2022-04 od 18.5.2022. god.)


FISKALIZACIJA - Fiskalizacija usluga parkiranja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-427/2022-04 od 18.5.2022. god.)


FISKALIZACIJA – Fiskalni račun – Vidljivost totala prometa na fiskalnom računu

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Izgled, sadržina i vrsta fiskalnog računa – Izdavanje računa i prilikom prekida internet veze

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Izgled, sadržina i vrsta fiskalnog računa – Kupovina na rate i izdavanje računa

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Izgled, sadržina i vrsta fiskalnog računa – Obavezni sadržaj fiskalnog računa

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Izgled, sadržina i vrsta fiskalnog računa – PIB kupca

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Izgled, sadržina i vrsta fiskalnog računa – Poljoprivredno gazdinstvo kao kupac proizvoda

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Izgled, sadržina i vrsta fiskalnog računa – Predračun

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Izgled, sadržina i vrsta fiskalnog računa – Provera fiskalnih računa

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Izgled, sadržina i vrsta fiskalnog računa – Reklamne poruke u fiskalnom računu

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Izgled, sadržina i vrsta fiskalnog računa – Štampanje papirnog računa

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Izgled, sadržina i vrsta fiskalnog računa – Tarifna grupa obveznika koji nije u sistemu PDV-a

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Izmena poreske stope u sistemu

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA - Izmirivanje obaveza platnim karticama i čekovima u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-03022/2022-04 od 28.4.2022. god.)


FISKALIZACIJA - Izmirivanje obaveza platnim karticama i čekovima u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-03022/2022-04 od 28.4.2022. god.)


FISKALIZACIJA – Kada počinje tranzicioni period i do kada moram u potpunosti da pređem na novi model?

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Kako se prijavljujem/fiskalizujem u novom modelu?

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Koji fiskalni uređaj da izaberem?

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Koji su benefiti novog modela fiskalizacije?

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA - Molba da se odloži primena Zakona o fiskalizaciji i podzakonskih akata

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00376/2022-04 od 19.5.2022. god.)


FISKALIZACIJA - Molba da se odloži primena Zakona o fiskalizaciji i podzakonskih akata

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00376/2022-04 od 19.5.2022. god.)


FISKALIZACIJA – Naknadna štampa računa iz pozadinskog ERP sistema

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Obveznik fiskalizacije – Autoškola za obuku vozača

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Obveznik fiskalizacije – Ko je obveznik fiskalizacije?

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Obveznik fiskalizacije – Poslovanje sa pravnim licima

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Obveznik fiskalizacije – Prodaja preko automata (šifra delatnosti 47.99)

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA - Oznake poreskih stopa

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01137/2021-04 od 31.3.2022. god.)


FISKALIZACIJA – Potreba vođenja KEP knjige

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Prijava poslovnih prostorija – Gde da prijavim ili ažuriram podatke o poslovnim prostorima?

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Prijava poslovnih prostorija – Greška prilikom popunjavanja prijave PGJO

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Prijava poslovnih prostorija – Način unosa podataka o adresi poslovnog prostora

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Prijava poslovnih prostorija – Popunjavanje polja – Naziv poslovnog prostora

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Prijava poslovnih prostorija – Popunjavanje prijave PGJO – Tip poslovnog prostora (pokretni)

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Prijava poslovnih prostorija – Prijava PGJO i izbor "vrste prijave"

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Primena Zakona o fiskalizaciji kada su u pitanju organizacije u oblasti sporta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-92/2022-04 od 31.01.2022. god.)


FISKALIZACIJA – Pristup ESF – Ovlašćenje knjigovođa za pristup servisima

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Procesor fiskalnih računa (PFR) – Koršćenje virtuelnog PFR

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Procesor fiskalnih računa (PFR) – Mogućnost izdavanja računa i prilikom prekida internet veze

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Procesor fiskalnih računa (PFR) – Šta je procesor fiskalnih računa (PFR)?

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA - Prodaja na malo licima koji imaju diplomatski status

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01137/2021-04 od 31.3.2022. god.)


FISKALIZACIJA - Promet putnicima koji u Republici nemaju prebivalište ni boravište u smislu Zakona o fiskalizaciji

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01137/2021-04 od 31.3.2022. god.)


FISKALIZACIJA – Školica sporta (koja u zakupu ima više prostora) i pitanje obaveze postojanja uređaja na svakom mestu

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA – Šta podrazumeva novi model fiskalizacije?

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


FISKALIZACIJA - Transakcija refundacija, odnosno poništavanje računa

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01137/2021-04 od 31.3.2022. god.)


FISKALIZACIJA – Tranzicioni perid (do 01.05.2022. godine)

(Pitanja i odgovori - Fiskalizacija, Preuzeto sa sajta Poreske uprave, januar 2022.)


Fiskalna olakšica za zapošljavanje novozaposlenih lica, koja je u primeni od 01.03.2022. godine

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2022)


FKMS RADIO Knjaževac nije organ javne vlasti

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1227/2019-03 od 27.07.2020. godine)


Forma obaveštavanja o prenosu podataka o ličnosti u drugu državu koja se dostavlja Povereniku

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 073-14-1825/2022-02)


HARTIJE OD VREDNOSTI – Primena odredaba člana 8. stav 1. tačka 4) Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj: 4/1-102-869/3-21, od 07.06.2021)


HARTIJE OD VREDNOSTI - Primena odredaba Zakona o alternativnim investicionim fondovima

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj: 4/1-102-1211/3-21, od 20.08.2021)


HARTIJE OD VREDNOSTI – TRŽIŠTE KAPITALA – Primena odredaba Zakona o tržištu kapitala

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj: 4/1-102-951/3-21, od 25.06.2021)


IGRE NA SREĆU – Ispunjenost lokacijskih uslova

(Pitanja i odgovori – Ministarstvo finansija - Uprava za igre na sreću, januar 2022)


IGRE NA SREĆU – Obaveza usklađivanja sa odredbama novog zakona – Rokovi

(Pitanja i odgovori – Ministarstvo finansija - Uprava za igre na sreću, januar 2022)


IGRE NA SREĆU – Osnovica za obračun naknada za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

(Pitanja i odgovori – Ministarstvo finansija - Uprava za igre na sreću, januar 2022)


IGRE NA SREĆU – Podaci o dobitnicima sadržani u izveštaju o utvrđivanju rezultata igre koji se dostavljaju Upravi

(Pitanja i odgovori – Ministarstvo finansija - Uprava za igre na sreću, januar 2022)


IGRE NA SREĆU – Postupak za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću

(Pitanja i odgovori – Ministarstvo finansija - Uprava za igre na sreću, januar 2022)


IGRE NA SREĆU – Unošenje podataka u bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak

(Pitanja i odgovori – Ministarstvo finansija - Uprava za igre na sreću, januar 2022)


IGRE NA SREĆU – Uslovi za priređivanje igara na sreću – Upisan ili i uplaćen osnovni kapital

(Pitanja i odgovori – Ministarstvo finansija - Uprava za igre na sreću, januar 2022)


Imejl adresa kao podatak o ličnosti (E-mail)

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-16-110/2021-6, od 19.02.2021)


Informacije čija se tačnost preispituje u sudskom postupku – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Sadržina zahteva (prava)

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-62/2018-03 od 06.06.2019. godine)


Informacije iz dokumenta koji se stalno revidira

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1110/2020-03 od 27.07.2020. godine)


Informacije iz istrage povodom učinjenog teškog krivičnog dela ubistva - Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-2717/2020-03, od 18.11.2020)


Informacije iz krivične istrage o ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4986/2019-03 od 11.12.2019. godine)


Informacije iz krivične prijave ne mogu biti dostavljene pre prvog saslušanja okrivljenog

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 07-01-1534/2018-03 od 08.10.2019. godine)


Informacije iz medicinske dokumentacije preminule bebe

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-3363/2018-03 od 27.07.2020. godine)


Informacije iz postupka koji vodi Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-896/2021-03, od 21.05.2021)


Informacije iz pretkrivičnog postupka

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1378/2020-03 od 29.06.2020. godine)


Informacije iz zapisnika o većanju i glasanju članova žalbene komisije u upravnom postupku

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-292/2018-03 od 13.09.2019. godine)


Informacije o bivšem zaposlenom u Vojnoobaveštajnoj agenciji - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-3181/2020-03, od 19.07.2020)


Informacije o broju zadržanih podataka – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Tajni podaci

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-3501/2017-03 od 04.03.2019. godine)


Informacije o datumu i mestu venčanja kao informacije od javnog značaja

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-3261/2018-03 od 04.11.2019. godine)


Informacije o državnom službeniku zaduženog predmetom

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-3300/2019-03 od 27.07.2020. godine)


Informacije o evaluaciji rada redovnog profesora fakulteta - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-5423/2019-03, od 18.05.2021)


Informacije o finansiranju medija od strane organa javne vlasti

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4841/2019-03 od 24.02.2020. godine)


Informacije o fizičkim licima – korisnicima usluga javnog preduzeća – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Privatnost – Javnost

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-4305/2018-03 od 10.07.2019. godine)


Informacije o fizičkom licu kao imaocu prava svojine – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Privatnost – Javnost

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-623/2018-03 od 02.07.2019. godine)


Informacije o imenima recenzenata projekta i njihovim izveštajima

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-350/2020-03 od 06.06.2020. godine)


Informacije o iznosu poreza na kapitalnu dobit – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Privatnost – Javnost

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-1127/2018-03 od 27.05.2019. godine)


Informacije o merama tajnog praćenja i snimanja

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4303/2018-03 od 06.12.2019. godine)


Informacije o obaveštenju primljenom od građana – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Privatnost – Javnost

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-2172/2018-03, od 18.07.2019. godine)


Informacije o odsustvu sa rada državnih službenika

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-5661/2019-03 od 13.01.2020. godine)


Informacije o planu povlačenja pripadnika Vojske Jugoslavije sa Kosova i Metohije - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-4032/2020-03, od 11.05.2021)


Informacije o poligrafskom testiranju

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-6024/2019-03 od 07.05.2020. godine)


Informacije o postupku sprovođenja unutrašnje kontrole Poreske uprave - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-2072/2020-03, od 28.05.2021)


Informacije o privrednim društvima koja su registrovana radi obavljanja delatnosti obezbeđenja

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1082/2018-03 od 02.09.2019. godine)


Informacije o radnom statusu lekara u opštoj bolnici – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Privatnost – Javnost

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-430/2018-03 od 16.07.2019. godine)


Informacije o skidanju oznake državna tajna - Informacije koje se odnose na primenu posebnih mera prema predstavniku najviših državnih organa, izabranog na neposrednim izborima

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4636/2019-03 od 01.11.2019. godine)


Informacije o učesnicima konkursa čiji projekti nisu odobreni - Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-4029/2019-03, od 01.04.2021)


Informacije o usaglašavanju sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-4029/2019-03, od 01.04.2021)


Informacije od značaja za ugrožavanje životne sredine – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Sadržina zahteva (prava)

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-4616/2017-03 od 30.11.2018. godine)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Da li će inspekcija uvek da pokrene postupak kada prijavim nepravilno poslovanje konkurencije?

(Mali biznis Informator – Inspekcije - Postupak inpekcijskog nadzora - Obaveze inspektora, i obaveze privrednika u vezi sa inspekcijskim nadzorom, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Kako se za procenu rizika koriste nalazi dobijeni pomoću kontrolne liste?

(Pravni tim Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, Odgovorio Milan Stefanović, ekspert za inspekcijski nadzor)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Koje radnje poslodavca predstavljaju pretnju otkazom u uslovima vanrednog stanja?

(Pravni tim Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, Odgovorio Milan Stefanović, ekspert za inspekcijski nadzor)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Mere koje može izreći inspektor

(Mali biznis Informator – Inspekcije - Postupak inpekcijskog nadzora - Obaveze inspektora, i obaveze privrednika u vezi sa inspekcijskim nadzorom, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Mišljenje ministarstva kao neobavezujući akt i posledice postupanja (nadziranog subjekta) po njemu

(Mali biznis Informator – Inspekcije - Postupak inpekcijskog nadzora - Obaveze inspektora, i obaveze privrednika u vezi sa inspekcijskim nadzorom, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Mogućnost odbijanja ili odlaganja inspekcijskog nadzora

(Mali biznis Informator - Inspekcije - Inspekcijski nadzor, Prava privrednika u nadzoru - Kako se može postupiti ukoliko se privrednik ne slaže sa zaključkom inspektora, ili smatra da se inspektor ophodio neprofesionalno i neetički, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Mogućnost odbijanja ili odlaganja inspekcijskog nadzora

(Mali biznis Informator - Inspekcije - Inspekcijski nadzor, Prava privrednika u nadzoru - Kako se može postupiti ukoliko se privrednik ne slaže sa zaključkom inspektora, ili smatra da se inspektor ophodio neprofesionalno i neetički, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Nadležnost inspektorata za rad

(Mali biznis Informator - Inspekcije – Tržišna inpekcija - Inspekcija rada - Nadležnosti inspekcija - Sanitarna inspekcija - Preduzetnici, mikro i mala preduzeća, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Nadležnost sanitarne inspekcije

(Mali biznis Informator - Inspekcije – Tržišna inpekcija - Inspekcija rada - Nadležnosti inspekcija - Sanitarna inspekcija - Preduzetnici, mikro i mala preduzeća, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Nadležnost tržišne inspekcije

(Mali biznis Informator - Inspekcije – Tržišna inpekcija - Inspekcija rada - Nadležnosti inspekcija - Sanitarna inspekcija - Preduzetnici, mikro i mala preduzeća, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Najava dolaska u nadzor

(Mali biznis Informator – Inspekcije - Postupak inspekcijskog nadzora - Obaveze inspektora, i obaveze privrednika u vezi sa inspekcijskim nadzorom, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Neprofesionalno i neetičko ponašanje inspektora

(Mali biznis Informator - Inspekcije - Inspekcijski nadzor, Prava privrednika u nadzoru - Kako se može postupiti ukoliko se privrednik ne slaže sa zaključkom inspektora, ili smatra da se inspektor ophodio neprofesionalno i neetički, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Obaveza izdavanja naloga za inspekcijski nadzor

(Mali biznis Informator – Inspekcije - Postupak inspekcijskog nadzora - Obaveze inspektora, i obaveze privrednika u vezi sa inspekcijskim nadzorom, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Ograničenja inspektora prilikom izvođenja dokaza

(Mali biznis Informator – Inspekcije - Postupak inpekcijskog nadzora - Obaveze inspektora, i obaveze privrednika u vezi sa inspekcijskim nadzorom, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Otkrivanje (u nadzoru) prekršaja – obaveze inspektora

(Mali biznis Informator - Inspekcije - Inspekcijski nadzor, Kažnjiva dela - Koraci privrednika ukoliko inspektor u nadzoru otkrije prekršaj, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Podaci iz službenih evidencija, odnosno javnih isprava – Teret prikupljanja

(Mali biznis Informator – Inspekcije - Postupak inspekcijskog nadzora - Obaveze inspektora, i obaveze privrednika u vezi sa inspekcijskim nadzorom, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Prava privrednog subjekta prilikom izvođenja dokaza

(Mali biznis Informator – Inspekcije - Postupak inpekcijskog nadzora - Obaveze inspektora, i obaveze privrednika u vezi sa inspekcijskim nadzorom, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – PREPORUKE I ZAKLJUČAK za unapređenje inspekcijske prakse – Preporuke iz analize Knjige inspekcijske prakse (drugo izdanje, februar 2021.)

(Preporuke Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor od 25.05.2021, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Preventivno-savetodavno postupanje inspekcije

(Mali biznis Informator – Inspekcije - Prevencije i savetovanje, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Samoprovera i samoprocena usaglašenosti sa propisima sopstvenog poslovanja – Kontrolne liste

(Mali biznis Informator – Inspekcije - Prevencije i savetovanje, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Smernice o pravima i obavezama privrednih subjekata u inspekcijskom nadzoru

(sa sjta budzetska.inspektor.gov.rs - Dokumenta sa 22. sednice Koordinacione komisije – 22.03.2019)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Šta mogu da uradim ako sam nezadovoljan onim što piše u zapisniku inspektora?

(Mali biznis Informator - Inspekcije - Inspekcijski nadzor, Prava privrednika u nadzoru - Kako se može postupiti ukoliko se privrednik ne slaže sa zaključkom inspektora, ili smatra da se inspektor ophodio neprofesionalno i neetički, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Šta mogu da uradim ako se ne slažem sa rešenjem inspektora?

(Mali biznis Informator - Inspekcije - Inspekcijski nadzor, Prava privrednika u nadzoru - Kako se može postupiti ukoliko se privrednik ne slaže sa zaključkom inspektora, ili smatra da se inspektor ophodio neprofesionalno i neetički, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Uputstvo Koordinacione komisije o postupanju inspekcije u slučaju zloupotrebe prava na predstavku i pritužbu

(sa sajta budzetska.inspektor.gov.rs - Dokumenta sa 22. sednice Koordinacione komisije – 22.03.2019)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja (u nadzoru)

(Mali biznis Informator - Inspekcije - Inspekcijski nadzor, Kažnjiva dela - Koraci privrednika ukoliko inspektor u nadzoru otkrije prekršaj, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Zapisnik o inspekcijskom nadzoru

(Mali biznis Informator – Inspekcije - Postupak inpekcijskog nadzora - Obaveze inspektora, i obaveze privrednika u vezi sa inspekcijskim nadzorom, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


INSPEKCIJSKI NADZOR – Zloupotreba prava na podnošenje predstavke i postupanje inspektora

(Mali biznis Informator - Inspekcije - Inspekcijski nadzor, Pitanja i odgovori, preuzeto sa sajta https://informator.preduzetnistvo.gov.rs)


Instrumenti monetarne politike

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Interni akt o zaštiti podataka o ličnosti i obrada podataka o ličnosti velikog broja lica

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 073-14-3341/2021-02) 


Isplate pomoći za školovanje maloletnog deteta zaposlenog koji je preminuo – unos podataka („primaoca prihoda“) u PPP PD prijavu

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO - 2-2023)


Isplate prihoda za šifre vrsta prihoda 316, 317 i oznake primalaca prihoda

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Ispravka i brisanje podataka o ličnosti sadržanih u aktu organa - Prema ZZPL podaci o ličnosti sadržani u aktu organa nisu podobni za ispravku i brisanje

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 072-16-1076/2022-06)


Ispravka poreske prijave

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2021)


IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA - Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Bosnom i Hercegovinom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01170/2021-04 od 15.12.2021. god.)


IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA - Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa NR Kinom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-243/2023-04 od 27.3.2023. god.)


IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – Zaposleni upućen na rad u Francusku, u periodu dužem od 183 dana i način popunjavanja PPP-PD prijave

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2020)


Izdavanje fiskalnih računa (u maloprodajnim objektima) za lične potrebe stranih diplomata i za službene potrebe ambasada

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Izdavanje fiskalnih računa u štampanoj formi

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, CVPO - Bilten 3-2023)


Izdavanje fiskalnog računa za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, CVPO - Bilten 1-2024)


Izdvajanje dinarske i devizne obavezne rezerve

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Izloženost zračenju zaposlenih kod operatera

(Preuzeto sa sajta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - http://www.srbatom.gov.rs) - 2020. g


Izmena Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Bugarskom, Kinom i Španijom

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Izmene i dopune Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 138/2022)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 138/2022)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 138/2022)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) - „Sl. glasnik RS“, br. 138/2022

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 138/2022)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Izmirivanje obaveza platnim karticama i čekovima, kod prometa dobara i usluga na malo, sa aspekta primene propisa o fiskalizaciji

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2022)


Iznosi najniže i najviše mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osgiranje,

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2021)


Izračunavanje mesečnog iznosa akontacija

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, CVPO - Bilten 3-2023)


Izuzetak od obaveze pribavljanja podataka o stvarnom vlasniku

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca, od 21.01.2021, Preuzeto sa sajta Uprave)


Izvršenje zakonskih obaveza rukovaoca kao uslov za brisanje podataka o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 072-16-1391/2021-6, od 14.07.2021)


JAT-TEHNIKA d.o.o. nije organ javne vlasti

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-1765/2020-03 od 27.07.2020. godine)


JAVNE NABAVKE – Bitne izmene konkursne dokumentacije – Produženje roka za podnošenje ponuda (član 87. stav 3. ZJN)

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-675/2021, od 28.09.2021)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama ZJN ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/16 i 68/15)

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-372/2019, od 14.06.2019)


JAVNE NABAVKE – Bitni nedostaci ponude prema odredbama ZJN ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/16 i 68/15)

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-96/2019, od 01.03.2019. godine)


JAVNE NABAVKE – Da li će stari Portal ostati aktivan?

(Javne nabavke, Portal javnih nabavki, Pitanja i odgovori, 2021)


JAVNE NABAVKE – Da li je obavezno da učitamo model ugovora u okviru svoje e-ponude?

(Javne nabavke, Portal javnih nabavki, Pitanja i odgovori, 2021)


JAVNE NABAVKE – Da li je potrebno da odredimo žreb kao rezervni kriterijum?

(Javne nabavke, Portal javnih nabavki, Pitanja i odgovori, 2021)


JAVNE NABAVKE – Da li se nabavke na koje se Zakon ne primenjuje unose u Plan javnih nabavki?

(Javne nabavke, Portal javnih nabavki, Pitanja i odgovori, 2021)


JAVNE NABAVKE – Definisanje kriterijuma za izbor – Stručni kapacitet

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-1148/2020, od 24.02.2021)


JAVNE NABAVKE – Definisanje predmeta nabavke (od strane naručioca) vođeno sopstvenim objektivnim interesima

(iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-755/2021, od 01.11.2021)


JAVNE NABAVKE – Dodatni radovi i izmene ugovora – Izvršenje ugovora – Zakon o javnim nabavkama, član 157

(Mišljenje Kancelarije za javne nabavke, br. 011-00-9/2021, od 08.02.2021. godine)


JAVNE NABAVKE – Dokazanje finansijskog, ekonomskog, tehničkog i stručnog kapaciteta

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-870/2020, od 24.11.2020)


JAVNE NABAVKE – Dokazi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - Izvod iz registra Agencije za privredne registre - Javne nabavke

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-81/2021, od 17.03.2021)


JAVNE NABAVKE – Dokazivanja ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor – Izjava o ispunjenosti kriterijuma i ovlašćenja naručioca

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-502/2022, od 06.09.2022)


JAVNE NABAVKE – Dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-1005/2021, od 13.01.2021)


JAVNE NABAVKE – Dostavljanje blanko solo menice u koju nije uneta klauzula "bez protesta"

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-106/2021, od 25.03.2021)


JAVNE NABAVKE – Dostavljanje sertifikata za standarde ISO 9001:2015 i ISO 3834-2 kao dokaz ispunjenosti kriterijuma

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-398/2022, od 14.07.2022)


JAVNE NABAVKE – Dozvola nadležnog organa za obavljanje delatnosti (koja je predmet javne nabavke) – Prava i obaveze naručioca (čl. 114. i 115. ZJN)

(iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-630/2021 od 28.09.2021)


JAVNE NABAVKE – Formalni i sadržinski nedostaci Odluke o dodeli ugovora (čl. 144. – 146. ZJN)

(iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-116/2021, od 15.04.2021)


JAVNE NABAVKE – Institut negativne reference

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-414/2022, od 20.07.2022)


JAVNE NABAVKE – Ispunjenost kriterijuma za kvalitativni izbor – Neistiniti podaci u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma i posledice (član 111. stav 1. tačka 5. ZJN)

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-360/2022, od 22.07.2022)


JAVNE NABAVKE – Ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti – Kriterijum za izbor – Važeća licenca za prevoz

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-360/2022, od 22.07.2022)


JAVNE NABAVKE – Izmene konkursne dokumentacije – Prava i obaveze naručioca (član 97. ZJN)

(iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-1038/2020, od 15.12.2020)


JAVNE NABAVKE – Izmene, dopune i dodatna pojašnjenja dokumentacije o nabavci

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-951/2020, od 19.11.2020)


JAVNE NABAVKE – Kako da registrujemo organe jedinica lokalne samouprave?

(Javne nabavke, Portal javnih nabavki, Pitanja i odgovori, 2021)


JAVNE NABAVKE – Koji je rok za objavu novog plana javnih nabavki?

(Javne nabavke, Portal javnih nabavki, Pitanja i odgovori, 2021)


JAVNE NABAVKE – Konkursna dokumentacija i izostanak zahteva da se podaci na koje ukazuje podnosilac zahteva navode u izjavi o ispunjenosti kriterijuma – Posledice

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-636/2022, od 20.10.2022)


JAVNE NABAVKE – Korišćenje kapaciteta drugih subjekata – Zakon o javnim nabavkama, član 130

(Mišljenje Kancelarije za javne nabavke, br. 404-02-1252/2020-01 od 18.12.2020. godine)


JAVNE NABAVKE – Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-559/2021, od 10.09.2021)


JAVNE NABAVKE – Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta – tehnički kapacitet

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-1074/2021, od 20.01.2021)


JAVNE NABAVKE – Kriterijumi za kvalitagivni izbor privrednog subjekta – Uslov u pogledu obavljanja profesionalne delatnosti

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-105/2021, od 08.04.2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Avansno plaćanje i obaveza naručioca da zahteva sredstva obezbeđenja po novom ZJN

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Istovrsna nabavka i mogućnost raspisivanja dva puta u toku kalendarske godine

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Izmena plana javnih nabavki i rebalans budžeta

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Izvršenje i izmene ugovora sklopljenih po starom ZJN

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Koncesioni akt – Javno-privatno partnerstvo – Postupak izbora javno-privatnog partnera

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Koncesioni akt – Javno-privatno partnerstvo – Postupak izbora javno-privatnog partnera

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Konsultantske usluge za JPP za dva nezavisna projekta i način nabavke

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Medijski prenos sednica skupštine opštine – Potreba sprovođenja postupka javne nabavke

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Mesto unosa eventualnih primedbi u Izveštaj o postupku javne nabavke

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Mogućnost izmene zaključenog ugovora o javnoj nabavci

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Nabavka tonera i nabavka kancelarijskog materijala – Pitanje istovrsnosti

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Način dostavljanja dokaza (od strane ponuđača) nakon poziva

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Način na koji članovi komisije prisustvuju otvaranju ponuda

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Obrazovanje Komisije za javnu nabavku

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Odluka o obustavi postupka – Dokazivi razlozi – (Članom 147. stav 1. ZJN)

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Postupak nabavke usluga za izradu projekata – način i odabir vrste postupka nabavke

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Procenjena vrednost kao prag u članu 27. ZJN

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Promet usluga iz oblasti socijalne zaštite i PDV

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Ugovaranje nepredviđenih radova (član 158. ZJN)

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Unošenje (na sajtu) datuma donošenja Odluke o sprovođenju postupka javne nabavke

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – LOKALNA SAMOUPRAVA – Usluge restorana i način nabavke

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Javne nabavke, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


JAVNE NABAVKE – Načelo obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-518/2021od 31.08.2021)


JAVNE NABAVKE – Načelo obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije načelo jednakosti privrednih subjekata

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-33/2021, od 19.03.2021)


JAVNE NABAVKE – Način dokazivanja ispunjenosti tražene tehničke specifikacije - dostavljanje prospekta-kataloga

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-602/2021, od 31.08.2021)


JAVNE NABAVKE – Naručilac ima mogućnost, ne i obaveza da u stručnoj oceni ponuda odbije ponudu kao neuobičajeno nisku

(iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-62/2023 od 14.02.2023)


JAVNE NABAVKE – Navođenje različitih iznosa procenjene vrednosti (iznosi u Odluci o sprovođenju predmetnog postupka i iznosi u ostaloj dokumentaciji)

(iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-815/2021, od 29.11.2021)


JAVNE NABAVKE – Nedostaci u konkursnoj dokumentaciji – Posledice

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-454/2022, od 25.08.2022)


JAVNE NABAVKE – Nedostatak u načinu sačinjavanja ponude prilikom iskazivanja cene

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-189/2023, od 30.03.2023)


JAVNE NABAVKE – Negativne reference kao razlog za neprihvatljivost ponude prema odredbama ZJN

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-594/2018 od 13.06.2018)


JAVNE NABAVKE – Nemogućnost podnosioca zahteva da odgovori na zahteve i načelo obezbeđivanja konkurencije

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-452/2022, od 21.07.2022)


JAVNE NABAVKE – Nepotpun uvid u dokumentaciju

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-160/2022, od 06.05.2022)


JAVNE NABAVKE – Nepreciznosti u konkursnoj dokumentaciji koje nisu od uticaja na pravilnu stručnu ocenu podnetih ponuda

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-490/2021, od 24.08.2021)


JAVNE NABAVKE – Obrazloženje odluke o dodeli ugovora

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-10/2021, od 18.02.2021)


JAVNE NABAVKE – Odgovor na zahtev za zaštitu prava kao akt koji ne predstavlja relevantno obrazloženje ocene ponude

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-468/2021, od 27.07.2021)


JAVNE NABAVKE – Određivanje tehničke specifikacije putem kataloškog broja motora

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-358/2022, od 07.07.2022)


JAVNE NABAVKE – Opisivanje predmeta javne nabavke na odgovarajući način

(Mišljenje Kancelarije za javne nabavke, br. 011-00-36/2020, od 17.09.2020. godine)


JAVNE NABAVKE – Opravdanost zahtevanog kadrovskog kapaciteta

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-165/2023, od 24.03.2023)


JAVNE NABAVKE – Organizacija letovanja učenika – Zakon o javnim nabavkama, Posebni režimi nabavke - Član 75.

(Mišljenje Kancelarije za javne nabavke, br. 011-00-9/2021, od 08.02.2021. godine)


JAVNE NABAVKE – Osporavanje Odluke o dodeli ugovora – Razlozi – Zasnovanost Odluke o dodeli na zahtevima koji nisu postojali u konkursnoj dokumentaciji

(iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-36/2022, od 01.04.2022)


JAVNE NABAVKE – Podnošenje zajedničke ponude i solidarna odgovornost (članova grupe privrednih subjekata) za izvršenje ugovora o javnoj nabavci

(iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-683/2021, od 22.10.2021)


JAVNE NABAVKE – Pojašnjenje konkursne dokumentacije u pogledu načina plaćanja, odnosno fakturisanja od strane učesnika zajedničke ponude

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-658/2021, od 24.09.2021)


JAVNE NABAVKE – Reference ponuđača kao dodatni uslov poslovnog kapaciteta za učešće u postupku javne nabavke

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-1392/2018, od 28.12.2018)


JAVNE NABAVKE – Registrovali smo se na Portal, ali nismo dobili aktivacioni link.

(Javne nabavke, Portal javnih nabavki, Pitanja i odgovori, 2021)


JAVNE NABAVKE – Relevantne reference za potvrđivanje stručnog kapaciteta ponuđača

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-625/2021, od 29.09.2021)


JAVNE NABAVKE – Rok važenja sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-189/2023, od 30.03.2023)


JAVNE NABAVKE – Rokovi u postupku zaštite prava prema odredbama ZJN

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-154/2019, od 27.03.2019)


JAVNE NABAVKE – Rokovi u postupku zaštite prava prema odredbama ZJN

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-227/2019, od 07.06.2019)


JAVNE NABAVKE – Rokovi u postupku zaštite prava prema odredbama ZJN

(Iz obrazloženja Odluke Republičke komisije br. 4-00-253/2017, od 05.05.2017)


JAVNE NABAVKE – Sektorski naručilac – Nabavka električne energije – Zakon o javnum nabavkama, Član 25

(Mišljenje Kancelarije za javne nabavke, br. 011-00-11/20, od 21.08.2020. godine)


JAVNE NABAVKE – Sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke

(Preuzeto sa sajta Komisije za javne nabavke, 2021)


JAVNE NABAVKE – Stručna ocena ponuda i uslovi i zahtevi iz konkursne dokumentacije

(iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-590/2021, od 23.09.2021)


JAVNE NABAVKE – Svrha komunikacije u postupku (Zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije)

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-176/2022, od 08.04.2022)


JAVNE NABAVKE – Tehničke specifikacije kod javnih nabavki čiji je predmet usluga održavanja vertikalne saobraćajne signalizacije

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-490/2021, od 24.08.2021)


JAVNE NABAVKE – Tehničke specifikacije u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-600/2021, od 10.09.2021)


JAVNE NABAVKE – Ugovoreni viškovi radova – Izvršenje ugovora – Zakon o javnim nabavkama, član 155.

(Mišljenje Kancelarije za javne nabavke, br. 011-00-108/2020-01, od 24.11.2020. godine)


JAVNE NABAVKE - Uporedivost ponuda

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-160/2022, od 06.05.2022)


JAVNE NABAVKE – Uticaj na prihvatljivost ponude izabranog ponuđača okolnosti da su navedena lica u penziji

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-398/2022, od 14.07.2022)


JAVNE NABAVKE – Utvrđeni nedostaci u sadržini konkursne dokumentacije - Posledice

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-454/2022, od 25.08.2022)


JAVNE NABAVKE – Visina takse za zahtev za zaštitu prava povodom postupka javne nabavke

(Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-481/2021, od 30.07.2021)


JAVNE NABAVKE – Zakonski osnov za osporavanje ocene ponude izabranog ponuđača

(Iz Rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 4-00-113/2023, od 09.03.2023)


Javne politike – Kako teče proces kreiranja javnih politika?

(Pitanja i odgovori, Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, 2022)


Javne politike – Koja je razlika između konsultacija i javnih rasprava?

(Pitanja i odgovori, Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, 2022)


Javne politike – Koja je uloga Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP)?

(Pitanja i odgovori, Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, 2022)


Javne politike – Koji su rezultati RSJP u reformama?

(Pitanja i odgovori, Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, 2022)


Javne politike – Šta je analiza efekata javnih politika?

(Pitanja i odgovori, Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, 2022)


Javne politike – Šta su dokumenti javnih politika?

(Pitanja i odgovori, Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, 2022)


Javne politike – Šta su javne politike?

(Pitanja i odgovori, Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, 2022)


Javne politike – Šta su mere javnih politika?

(Pitanja i odgovori, Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, 2022)


Javne politike – Zašto su konsultacije važne?

(Pitanja i odgovori, Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, 2022)


Javni beležnik nije organ javne vlasti - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-2887/2021-03, od 20.07.2021)


Javni izvršitelj jeste organ javne vlasti - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-2079/2019-03, od 14.01.2021)


Javni izvršitelj objavio JMBG na obaveštenju na ulaznim vratima zgrade – Podaci o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-04-2020/2020-07, od 20.01.2021)


Javno objavljena fotografija iz registra matične knjige venčanih - Podaci o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-04-1381/2020-07, od 09.08.2021)


Jonizujuće i nejonizujuće zračenje - Pojmovi

(Preuzeto sa sajta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - http://www.srbatom.gov.rs) - 2020. g


Kakav je poreski tretman kada poljoprivredno gazdinstvo postane obveznik PDV?

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2022)


Kakav poreski tretman ima isplata bonusa zaposlenima kao i licima koja više nisu u radnom odnosu?

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2022)


Kako i kome da prijavim sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Kako proceniti da li je obrada neophodna? – Zaštita podataka o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Kako se lica označavaju kao teroristi – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Kako utvrditi pretežnost interesa? – Zaštita podataka o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 073-15-1957/2021-02, od 12.08.2021)


Kakva treba da bude forma akta o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti i šta taj akt mora da sadrži?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


KAMATA – ZAJAM – Obračun kamate kod ugovora o zajmu između poslovnih subjekata

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2019)


Kamata po osnovu obavezne rezerve

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Kategorija rizika stranke kao uslov za primenu postupka video - identifikacije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca, od 29.01.2021, Preuzeto sa sajta Uprave)


Kliničko ispitivanje leka – Upisivanje neosnovanih dijagnoza u zdravstvene kartone pacijenata – Pokretanje postupka (po službenoj dužnosti) na osnovu saznanja iz sredstava javnog informisanja

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 072-04-1648/2022-07)


Ko može biti određen kao lice za zaštitu podataka o ličnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Ko nadzire upotrebu video-nadzora? - Video-nadzor - nadležnost MUP-a - Privatnost građana

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-04-829/2021-07, od 27.08.2021)


Ko obaveštava Upravu – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Koga Uprava obaveštava – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Koje su obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Koji rukovaoci/obrađivači moraju da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Kopija i prepis isprave - Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-5052/2019-03, od 24.02.2021)


Korisnik osiguranja života - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Korišćenje poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o oporezu na dobit pravnih lica

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO - 2-2023)


Kreditne i depozitne olakšice – Narodna banka Srbije

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Lice ovlašćeno za podnošenje zahtev za povraćaj više plaćenog PDV-a pri uvozu

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2022)


Lice ovlašćeno za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem nije zaštitilo podatke uzbunjivača, odnosno podatke na osnovu kojih se može otkriti identitet uzbunjivača - Zaštita podataka o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-04-741/2021-07, od 16.08.2021)


Lice podatke o svojoj ličnosti traži kao informacije od javnog značaja – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Privatnost – Javnost

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-2005/2018-03, od 06.06.2019. godine)


LOKALNA SAMOUPRAVA – EKO TAKSA – Obaveza udruženja građana u vezi podnošenja prijave za EKO naknadu

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – EKO TAKSA – Obaveze pravnih lica i preduzetnika u vezi plaćanja EKO naknade u tekućoj godini

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – EKONOMSKI RAZVOJ – POLJOPRIVREDA – Troškovi postupka skidanja useva

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Ekonomski razvoj, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – EKONOMSKI RAZVOJ – POREZI – Cena drugog zemljišta – Utvrđivanje

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Ekonomski razvoj, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – EKONOMSKI RAZVOJ – POREZI – Promena namene poljoprivrednog zemljišta i izbegavanje plaćanja poreza

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Ekonomski razvoj, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – EKONOMSKI RAZVOJ – TURIZAM – UGOSTITELJSTVO – Utvrđivanje boravišne takse – Način i nadležni organ

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Ekonomski razvoj, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Ako je kod pravnog lica nastala promena u toku godine, a koja se odnosi na promenu namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište, da li podnosi izmenjenu poresku prijavu?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li đačka eksurzija (obuhvata prevoz, hranu, smeštaj, vodič) predstavlja jedinstvenu turističku uslugu ili turističko putovanje? Da li se kod đačkih ekskurzija obračunava PDV od 20 % ili se primenjuje član 35. Zakona o PDV-u?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li je moguće Odlukom o privremenom finansiranju planirati i realizovati subvencije javnim preduzećima?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li JLS, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina, može da pribavi u javnu svojinu katastarsku parcelu koja je u privatnoj svojini, a koja se nalazi u katastarskoj opštini koja je deo teritorije druge JLS?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li kod zapošljavanja na neodređeno radno vreme treba popunjavati potrebna finansijska sredstva za tekuću godinu i sledeću godinu? Da li treba da se deli osnov zapošljavanja: odlazak u penziju, prestanak radnog odnosa usled otkaza zaposlenog i slično, zatim kod zapošljavanja na određeno vreme i da li treba deliti po osnovima: bolovanje preko 30 dana, bolovanje do 30 dana, porodiljsko bolovanje?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li opština Javnom preduzeću čiji je osnivač za javni prevoz daje subvencije ili sklapa Ugovor o poverenim poslovima?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li privremni organ može stvarati tekuće obaveze na drugim grupama rashoda osim plate?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li se kod naknade šteta od ujeda pasa razdvajaju troškovi, sama šteta za lice se plaća sa 485, a troškovi sa 48? Da li je isti stav i za ostale naknade šteta, npr. za padove na javnoj površini za koje postoje presude suda?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li se ribnjak svrstava u ekonomski objekat u skladu sa članom 10. Zakona o porezu na imovinu, pošto je u Zakonu o planiranju i izgradnji članom 2. stavom 1. tačka 24a ribnjak svrstan u ekonomske zgrade?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li se sredstva dobijena od NSZ za novo zapošljavanje i samozapošljavanje računaju kao poslovni prihod kod za obračuna eko naknade za preduzetnika i pravnog lice?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li su JLS u obavezi da u obrazloženju Odluke o privrememnom finansiranju prikazuju Progamske informacije, uzimajući u obzir da je akt o privremenom finansiranju oročen dokument na deo godine?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li su podaci dostupni u Analitičkom servisu JLS pouzdani, odnosno da li su to zvanični podaci?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li treba evidentirati zgradu u kojoj nema posebnih delova koji su u javnoj svojini opštine, kao i zemljište na kome se nalazi zgrada i zemljište uz zgradu, a ista se nalazi na zemljištu koje, kako piše u eKatastru, jeste u javnoj svojini opštine kao zajednička svojina i u državnoj svojini RS kao zajednička svojina?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li u Odluci o budžetu za 2024. godinu treba prikazati aktivnost PA 0701-0005 Unapređenje bezbednosti saobraćaja koja se odnosi na realizaciju aktivnosti iz Programa bezbednost saobraćaja i sredstava od novčanih kazni za prekršaje koja pripadaju opštini, iako izmenama Zakona sada pripadaju budžetu Republike?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Da li u skladu sa Zakonom o javnoj svojini, a prilikom donošenja akata o raspolaganju javnom svojinom, isti može biti usvojen od strane opštinskog Veća, a ne, kao do sada Skupštine opštine?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Fizičko lice je u završnom postupku kupilo zgradu mlina, pomoćne objekte i silos. Poreski obveznik poseduje zemljište, bavi se poljoprivrednom proizvodnjom. Mlin koji je smešten u jednom objektu je van upotrebe, zgrade su ruinirane, osim silosa za smeštaj žita. Kako oporezovati navedene objekte? Da li postoji mogućnost poreskog oslobođenja u skladu sa čl. 12. tačka 10?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Kako postupiti u situaciji kada je poreski obveznik izjavio žalbu na rešenje o porezu na imovinu za 2023. godinu u momentu kada mu isto još uvek nije ni uručeno? U žalbi se navodi da još nije primljeno rešenje, tako da žalba ne sadrži ni broj rešenja na koje se žali? Da li žalbu odbaciti kao nepotpunu?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Kako se izveštava o rezultatima sprovođenja javnih politika?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Kako zakonito sprovesti postupanje po izdatim opomenama i pokretanju prinudne naplate?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Koje novine je doneo Zakon o planskom sistemu RS i prateće uredbe kada je u pitanju izrada planskih dokumenata?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Koji planski dokument u oblasti zapošljavanja, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i Zakonom o planskom sistemu RS, lokalne samouprave treba da izrađuju?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Koji se sve rashodi i izdaci smatraju neophodim i koji trebaju biti planirani za vreme privremnog finansiranja u 2024. godini?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Koji su obavezni elementi akcionog plana kao dokumenta javnih politika?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Koji su obavezni elementi programa kao dokumenta javnih politika?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Koji tipovi mera su definisani Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Koji zakon ne dozvoljava isplatu jednokratne finansijske pomoći za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave? Prelaskom iz Javnog komunalnog preduzeća u Gradsku upravu, da li zaposleni ima pravo na isplatu celokupnog minulog rada ili samo pravo na isplatu minulog rada u Gradskoj upravi?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Na koji način su lokalne samouprave do sada primenjivale Zakon o planskom sistemu i prateće uredbe?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Na koji način tj. za koji period se može zadužiti takseni obveznik koji je još uvek u stečaju i da li je uopšte moguće zadužiti ga po osnovu lokalne komunalne takse za isticanje firme?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Opština je konkurisala za izgradnju hitne službe i dobila sredstva, uplata će biti na 733. Kako planirati kapitalni projekat, da li na opštinu ili na dom zdravlja, imajući u vidu da je zemljište od doma zdravlja i da dom zdravlja nije opštinski indirektni korisnik?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Pošto donator zahteva da za odobrena projektna sredstva opština koristi odvojen/namenski podračun, da li je to dozvoljeno sa aspekta budžetskog računovodstva i ako jeste, na koji način?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Povraćaj ili preknjižavanje više uplaćenih sredstava i zastarelost

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – S obzirom da su posebni delovi u različitim oblicima svojine, odnosno da su vlasnici posebnih delova različita lica, na koji način se može formirati stambena zajednica koja će snositi troškove adaptacije toplpotne podstanice, odnosno na koji način se mogu podeliti troškovi između vlasnika?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Sa kog razdela isplaćivati zarade i naknade članovima Privremenog organa, da li sa razdela Skupštine, Predsednika ili Veća, s obzirom da Privremeni organ objedinjuje i zakonodavnu i izvršnu vlast?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Šta je cilj vrednovanja učinaka javnih politika?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Šta sadrži programska aktivnost 0005 - Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Šta su pokazatelji učinka javnih politika?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina – Zašto je potrebno pratiti sprovođenje javnih politika?

(Lokalna samouprava - Pitanja i odgovori - Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina, eksproprijacija, imovinsko-pravni odnosi, upravljanje lokalnim finansijama, upravljanje javnom imovinom jedinica lokalne samouprave, programsko i kapitalno budžetiranje, lokalna poreska administracija, preuzeto sa sajta skgo.org, mart 2024)


LOKALNA SAMOUPRAVA – STVARNO PRAVO – JAVNA SVOJINA – Nepokretnost u državini opštine i unos podataka u NEP-JS obrazac

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava – Upravljanje imovinom, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – TURIZAM I UGOSTITELJSTVO – BORAVIŠNA TAKSA – Mogućnost naplate od strane opštine koja nije uradila kategorizaciju mesta

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava, Lokalni ekonomski razvoj (LER), Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – TURIZAM I UGOSTITELJSTVO – KATEGORIZACIJA – Nadležnost JLS

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava, Lokalni ekonomski razvoj (LER), Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – TURIZAM I UGOSTITELJSTVO – Nadležnost opštinskih uprava po Zakonu o turizmu i Zakonu o ugostiteljstvu

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava, Lokalni ekonomski razvoj (LER), Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – VANREDNE SITUACIJE – Način imenovanja članova štaba za vanredne situacija

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – VANREDNE SITUACIJE – Potreba donošenja nove Odluke o formiranju štaba za vanredne situacija

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – Obračunavanje i plaćanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – Obračunavanje i plaćanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine – Obveznici naknade

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


LOKALNA SAMOUPRAVA – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – UPRAVLJANJE OTPADOM – Postupak izdavanja dozvole za upravljanje otpadom

(Pitanja i odgovori, Lokalna samouprava - Životna sredina i vanredne situacije, Preuzeto sa sajta SKGO, 2021)


Lovačko društvo „Soko“ Buđanovci nije organ javne vlasti - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-3004/2020-03, od 29.01.2021)


Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – Uređivanje materije slobodnog pristupa informacijama

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 073-12-2022/2018 od 28.12.2018. godine)


Mogućnosti korišćenja neiskorišćenog dela poreskog kredita

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2022)


Momenat preduzimanja radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma od strane obveznika - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Momenat utvrđivanja da li korisnik osiguranja ima status funkcionera - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Monetarna politika

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Može li advokat da bude lice za zaštitu podataka o ličnosti?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Na koju osnovicu da uplatimo doprinos za zaposlenog radnika na radnom mestu sa beneficiranim radnim stažom za period od 1997. godine do 2004. godine?

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2021)


Nacionalna procena rizika – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Način ostvarivanja prava - Tehnička sredstva za izradu kopije traženog dokumenta

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2911/2018-03 od 15.11.2019. godine)


Način utvrđivanja identiteta maloletnog lica koji je određen kao korisnik osiguranja - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Način uvida – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Način ostvarivanja prava

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-2199/2019-03 od 14.03.2019. godine)


Načini na koji obveznik osiguranja utvrđuje da li je stranka funkcioner - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Načini pribavljanja podataka o stvarnom vlasniku i akcionarsko društvo u vlasničkoj strukturi stranke

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca, od 16.03.2021, Preuzeo sa sajta Uprave)


Nadzor nad računovođama i faktoring društvima – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Najnovije izmene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten 1-2024 – Vanredno izdanje)


Naknada troškova izvršnog postupka - Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-05-2240/2021-03, od 09.06.2021)


Naknada troškova za sastav žalbe - Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-3444/2020-03, od 15.01.2021)


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Mogućnost oslobođenja od plaćanja naknade za korišćenje javne površine

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000500320 2023 10520 004 000 427 000 od 09.2.2024. god.)


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Način obračuna visine naknade za privremeno korišćenje radio-frekvencija

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-845/2022-04 od 17.11.2022. god.)


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Obveznik naknade za odvodnjavanje, kao i momenat prestanka obveznika naknade

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00232/2022-04 od 27.6.2022. god.)


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - Utvrđivanje naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000435593 2023 10520 004 000 011 001 od 23.2.2024. god.)


Naknadno dostavljena potvrda o rezidentnosti

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten 1-2024 – Vanredno izdanje)


Naknadno iznošenje razloga za ograničenje prava na pristup informacijama od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-1316/2021-03, od 07.05.2021)


Naplata nužnih troškova za izradu kopija od tražioca koji je bivši zaposleni u organu vlasti – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Troškovi postupka

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 073-01-1311/2018-02, od 03.09.2018. godine)


Nejasan zahtev za pristup informacijama

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2911/2018-03 od 15.11.2019. godine)


Nemogućnost izdavanja računa kupcu zbog nestanka struje ili prekida internet veze - Postupanje

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Nemogućnost izmene zahteva za pristup informacijama u žalbenom postupku – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Procesna pitanja

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-4099/2017-03, od 11.12.2018. godine.)


Nemogućnost poništaja konačnog akta po službenoj dužnosti nakon isteka roka

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4797/2019-03 od 11.10.2019. godine)


Nenadležnost Poverenika da odlučuje o troškovima postupka zbog nepostupanja Vlade Republike Srbije - Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-4009/2/2020-03, od 02.02.2021)


Neovlašćeno korišćenje broja telefona klijentkinje u privatne svrhe od strane zaposlenog - Kurir dostavljač je dan nakon izvršene usluge dostave uputio poruku privatne sadržine korisnici usluga Rukovaoca.

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj predmeta: 072-04-1450/2022-07)


Neovlašćeno pristupanje fotografijama lica, sačinjenim za potrebe izdavanja lične karte, nakon čega su te fotografije objavljene u štampanim i elektronskim medijima - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-04-1556/2021-07, od 01.11.2021)


Neprimenjivanje odgovarajućih mera anonimizacije, što je prouzrokovalo da je identitet lica utvrdiv, čime su podaci o ličnosti tih lica postali dostupni trećim licima, na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-04-49/2021-07, od 26.05.2021)


Neprispeli fiskalni računi ka Poreskoj upravi

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, CVPO - Bilten 1-2024)


Obaveštavanje Poverenika o prenosu podataka o ličnosti

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 073-14-1725/2022-02)


Obaveza (organa vlasti) u vezi donošenja rešenja o odbijanju zahteva

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2949/2018-03 od 31.10.2019. godine)


Obaveza eksplicitnog obaveštavanja o (ne)posedovanju informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-762/2021-03, od 19.04.2021)


Obaveza isplate doprinosa

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Obaveza o načinu evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja u okviru oblasti delatnosti 62 (Telekomunikacije)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO - 2-2023)


Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku kada se plaća naknada za zakup servera u inostranstvu

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO - 2-2023)


Obaveza organa javne vlasti kada se zahtev za pristup informacijama podnese organizacionoj jedinici u njegovom sastavu

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2879/2018-03 od 18.06.2020. godine)


Obavezna rezerva banaka

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Obavezna zaduženja člana izvršnog odbora društva za osiguranje - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Obavljanje poslova iz člana 9. stav 1. tačka 1) i tačka 7) Zakona o robnim berzama

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj 4/1-102-537/3-20, od 30.04.2020)


Obavljanje poslova iz člana 9. stav 1. tačka 1) i tačka 7) Zakona o robnim berzama

(Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, broj 4/1-102-537/3-20, od 30.04.2020)


Objavljivanje dokumenata koji sadrže podatke o ličnosti na društvenim mrežama - Podaci o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-04-1410/2021-07, od 21.09.2021)


Objavljivanje JMBG dece primljene u predškolsku ustanovu na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli - Podaci o ličnosti

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-04-1582/2021-07, od 07.10.2021)


Objavljivanje podataka o ličnosti u monografiji visokoškolske ustanove

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 073-14-1860/2022-02)


Obračun i plaćanje doprinose za radnika koji je prijavljen na osiguranje sa 30.01.2021. godine (koji je bio neradni dan)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2021)


Obračun obavezne rezerve u dinarima i evrima

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Obračunski period i uprosečavanje obavezne rezerve

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Obrada biometrijskih podataka zaposlenih uređajem za prepoznavanje lica, u svrhu kontrole i evidentiranja radnog vremena zaposlenih

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj predmeta: 072-21-1091/2022-07)


Obrada glasa fizičkih lica u cilju audio snimanja „prenkova“

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Predmet broj: 072-21-457/2022-07)


Obrada podataka iz kaznene evidencije

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 073-14-2058/2022-02)


Obrada podataka o ličnosti prilikom onlajn kupovine robe

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj predmeta: 072-21-1134/2022-07)


Obrada podataka o ličnosti sadržanih u medicinskoj dokumentaciji pacijenta

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj predmeta: 072-04-1476/2022-07)


Obrada podataka o ličnosti u svrhu direktnog marketinga

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj predmeta: 072-21-990/2022-07)


Obrazloženje rešenja kojim se odbija zahtev za pristup informacijama

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-2826/2019-03 od 30.04.2019. godine)


Obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma - Pitanje Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije

(Odgovor Uprave za sprečavanje pranja novca dat u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, od 09.07.2018, sa sajta Uprave)


Odbačaj zahteva za poništavanje konačnog rešenja poverenika – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Procesna pitanja

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-07-3389/2019-03 od 11.07.2019. godine)


Odbačaj žalbe zbog nenadležnosti – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Procesna pitanja

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-3376/2019-03 od 27.05.2019. godine)


Odgovornost za radnje obrade podataka o ličnosti leži na rukovaocu, a ne na obrađivaču

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 072-16-1584/2021-6, od 06.09.2021)


Odlaganje radioaktivnog otpada – Mesto

(Preuzeto sa sajta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - http://www.srbatom.gov.rs) - 2020. g


Odmeravanje pretežnijeg interesa – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Tajni podaci

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-2956/2019-03 od 30.05.2019. godine)


Odobrenje obavezujućih poslovnih pravila od Poverenika

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 072-18-2775/2021-06)


Ograničavanje prava na pristup podacima o ličnosti licu na koje se podaci odnose – Ispunjenost uslova za pristup podacima o ličnosti se ceni u skladu sa ZZPL

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 072-16-985/2022-06)


Ograničavanje raspolaganja imovinom – Sprečavanje pranja novca ili finansiranje terorizma

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 2020.)


Operacije na otvorenom tržištu - Devizne intervencije

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Operacije na otvorenom tržištu - Devizne svop aukcije EUR/RSD

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Opomena Poverenika zbog propusta u primeni mera zaštite podataka o ličnosti iz centra AA otkriveni trećoj strani

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-04-216/2021-07, od 03.02.2021)


OPREMA ZA DETE – Paušal za nabavku opreme za dete – Način i vreme isplate

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


Osiguranje – Informacije za aktuare

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Osnivanje banke, dozvole za rad i ostale saglasnosti

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Osnovica za obračun obavezne rezerve banaka

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


OSOBE SA INVALIDITETOM – ZAPOŠLJAVANJE – Kontrola izvršenja obaveze zapošljavanja – Način i ovlašćenja

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


OSOBE SA INVALIDITETOM – ZAPOŠLJAVANJE – Način izvršavanja obaveze ukoliko na tržištu rada nema osoba sa invaliditetom određenih znanja i kvalifikacija

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


OSOBE SA INVALIDITETOM – ZAPOŠLJAVANJE – Obveznici

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


OSOBE SA INVALIDITETOM – ZAPOŠLJAVANJE – Obveznici i način izvršavanja obaveze

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


OSOBE SA INVALIDITETOM – ZAPOŠLJAVANJE – Određenje pojma zaposlene osobe sa invaliditetom

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


OSOBE SA INVALIDITETOM – ZAPOŠLJAVANJE – Pitanje statusa osobe sa invaliditetom u cilju izvršenja obaveze zapošljavanja

(Pitanja i odgovori, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, 2021)


Ostale kamatne stope Narodne banke Srbije

(Preuzeto sa sajta Narodne banke Srbije, 2021)


Ostvarenje svrhe obrade podataka o ličnosti kao razlog za njihovo brisanje

(Iz Publikacije br. 7 Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 072-16-2171/2020-6, od 08.07.2021)


Ostvarivanje prava na porodičnu penziju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-02363/2018-07, od 9.01.2019)


Ostvarivanje prava na starosnu penziju ovlašćenih službenih lica u MUP-u

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00335/2020-07/1, od 15.10.2020)


Ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti - Prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti pripadaju licu na koje se podaci odnose

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj:072-16-1685/2022-06)


Otežavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja – Primer 2

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-3395/2019-03 od 18.06.2019. godine)


Otežavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja – Primer 1

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-704/2018-03 od 01.07.2019. godine)


Otežavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja – Primer 3

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-147/2018-03, od 05.07.2019. godine)


Otežavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja – Primer 4

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-534/2018-03 od 12.06.2019. godine)


Otežavanje ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja

(Slobodan pristup informacijama, stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 071-01-4409/2018-03 od 18.06.2020. godine)


Ozračenost i kontaminacija – Pojmovi

(Preuzeto sa sajta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - http://www.srbatom.gov.rs) - 2020. g


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Isplata porodične penzije korisnicima koji obavljaju poslove kao hranitelji

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-01308/2020-07, od 26.01.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Isplata porodične penzije korisnicima koji obavljaju poslove kao hranitelji

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-01308/2020-07, od 26.01.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Nadležnosti za rešavanje po zahtevu za promenu osnova prestanka svojstva osiguranika

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 181-00-00046/2021-07, od 23.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Nadležnosti za rešavanje po zahtevu za promenu osnova prestanka svojstva osiguranika

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 181-00-00046/2021-07, od 23.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Nadležnosti za rešavanje po zahtevu za promenu osnova prestanka svojstva osiguranika

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 181-00-00046/2021-07, od 23.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Obavezno osiguranje za osnivače privrednih društva (član 12. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 07-00-00157/2020-07, od 06.03.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Obračun visine penzije i postupak za utvrđivanje podataka o stažu osiguranja i zaradama na području Kosova i Metohije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 181-00-00187/2020-07, od 27.01.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Obračun visine penzije i postupak za utvrđivanje podataka o stažu osiguranja i zaradama na području Kosova i Metohije

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 181-00-00187/2020-07, od 27.01.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – OSIGURANIK – Državljani Srbije koji rade u inostranstvu i status osiguranika

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-18/2023-07, od 27.01.2023)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – OSIGURANIK – Status osiguranika i državljanstvo

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 401-00-116/2023-07, od 13.01.2023)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – OSIGURANIK – Staž osiguranja

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 113-04-00001/2023-07, od 21.02.2023)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Osnovica za obračun naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada zaposlenog u smislu čl. 114-116. Zakona o radu

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 011-00-00046/2020-02, od 24.02.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Ponovno određivanje penzije korisnika starosne i prevremene penzije koji ima preko 45 godina staža osiguranja

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-00087/2021-07. od 01.03.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Ponovno određivanje penzije korisnika starosne i prevremene penzije koji ima preko 45 godina staža osiguranja

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-00087/2021-07, od 01.03.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Postupak za utvrđivanje, odnosno reviziju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 113-01-00015/2020-07/1, od 22.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Postupak za utvrđivanje, odnosno reviziju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 113-01-00015/2020-07/1, od 22.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Povraćaj sredstava plaćenih na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 181-00-00035/2021-07, od 26.03.2021


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Povreda na radu – definisanje instituta – Član 22. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-00223/2020-07, od 18.06.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Prava dobrovoljnih davalaca krvi koji rade na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-209/2021-02, od 15.04.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Pravne posledice usvojenja na dalje korišćenje prava na porodičnu penziju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 181-00-00108/2021-07, od 22.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Pravne posledice usvojenja na dalje korišćenje prava na porodičnu penziju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 181-00-00108/2021-07, od 22.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Pravne posledice usvojenja na dalje korišćenje prava na porodičnu penziju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 181-00-00108/2021-07, od 22.06.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Pravo na ponovno određivanje penzije - Primena člana 121. u vezi sa članom 82a stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 021-01-10/122/2020-07, od 17.06.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Primena člana 43. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ostvarivanje prava na starosnu penziju pod posebnim uslovima

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00250/2023-07, od 05.07.2023)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Primena odredaba bilateralnih sporazuma u postupcima ostvarivanja prava na penziju, u situaciji preklapanja staža

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 181-01-172/2021-07, od 05.10.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Primena odredaba bilateralnih sporazuma u postupcima ostvarivanja prava na penziju, u situaciji preklapanja staža

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 181-01-172/2021-07, od 05.10.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Privremeno uređivanje načina isplate penzija

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00121/2021-07, od 29.03.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Privremeno uređivanje načina isplate penzija

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00121/2021-07, od 29.03.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Priznavanje staža osiguranja po osnovu uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje frilenserima

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 181-01-171, od 20.09.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Priznavanje staža osiguranja po osnovu uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje frilenserima

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 181-01-171, od 20.09.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem za vreme plaćenog odsustva za policijske službenike

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00210/2023-07, od 14.09.2023)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Radno angažovanje na sezonskim poslovima u sprovođenju Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00180/2021-07, od 14.04.2021)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Snižavanje starosne granice i sticanje prava na starosnu penziju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 07-00-00057/2022-07, od 27.01.2022)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00208/2022-07, od 12.08.2022)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00069/2022-07, od 22.03.2022)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Utvrđivanje podataka o stažu osiguranja i zaradama

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 113-04-00001/2020-07, od 02.03.2020)


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Utvrđivanje staža osiguranja po osnovu obavljanja poslova preko omladinske zadruge

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 113-04-00009/2021-07, od 26.05.2021)


Pisani pristanak za obradu podataka putem video nadzora

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Broj: 073-14-3448/2022-02)


Pitanja banaka dostavljena preko Udruženja banaka Srbije - Status ovlašćenog lica i zamenika ovlašćenog lica

(Uprava za sprečavanje pranja novca – Mišljenja, Pitanja i odgovori, 22.08.2018.)


PKU za zdravstvene ustanove – Članovi uže porodice (član 105.)

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, broj 110-00-00052/2022-05, od 13.06.2022)


PKU za zdravstvene ustanove – JUBILARNA NAGRADA – Pravo zaposlenih

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, br. 110-00-00007/2021-05, od 01.04.2021)


PKU za zdravstvene ustanove – ODMORI I ODSUSTVA – Članovi uže porodice u smislu člana 52. PKU

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, br. 110-00-00516/2020-05, od 01.04.2021)


PKU za zdravstvene ustanove – SOLIDARNA POMOĆ – Pravo zaposlenog po svakom rođenom detetu (član 107.)

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, br. 110-00-00518/2019-05 od 01.04.2021)


PKU za zdravstvene ustanove – SOLIDARNA POMOĆ – Visina pomoći (član 107. stav 2.)

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, broj 110-00-00066/2022-05, od 13.06.2022)


PKU za zdravstvene ustanove – ZARADE/PLATE – Pravo na dodatak na platu za rad nedeljom (član 95.)

(Mišljenje Ministarstva zdravlja, broj 110-00-00128/2021-05, od 13.06.2022)


Po kojim kriterijumima treba odrediti lice za zaštitu podataka o ličnosti i koje su njegove kompetencije?

(Iz Publikacije br. 8 Slobodan pristup informacijama: Pitanja i odgovori Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2023)


Podaci iz finansijskih izveštaja i poslovna tajna

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-912/2021-03, od 13.04.2021)


Podnosilac krivične prijave kao tražilac informacija – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Procesna pitanja

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-1243/2018-03 od 01.04.2019. godine)


Podnošenje zahteva za izdavanje potvrde u svrhu transfera sredstava nerezidenta u inostranstvo

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na refakciju akcize na gasna ulja koja se koriste u transportne svrhe („lomljeni period“)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO - 2-2023)


Pojam dokumenta u kom su sadržane tražene informacije i nosača informacija – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Sadržina zahteva (prava)

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-2548/2018-03 od 03.12.2018. godine)


Policijski sindikat Srbije nije organ javne vlasti - Informacije od javnog značaja

(Iz Publikacije br. 10 Slobodan pristup informacijama: Stavovi i mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 071-01-991/2021-03, od 22.04.2021)


Pomoć u pronalaženju tražene informacije – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Procesna pitanja

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-4311/2017-03 od 11.04.2019. godine)


Ponovljen zahtev za pristup istim informacijama – Slobodan pristup informacijama od javnog značaja – Procesna pitanja

(Stavovi i mišljenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Iz Publikacije br. 8, 2019. godine, Broj: 071-01-409/2019-03 od 17.04.2019. godine)


Popunjavanje i podnošenje pojedinačne poreske prijave PPP-PD, vrsta prijave – po odluci suda

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO - 2-2023)


Popunjavanje poreske prijave (PPP PD) u slučaju isplate zarade za nepuno radno vreme kod jednog poslodavca

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, CVPO - Bilten 3-2023)


Popust 100% - iskazivanje u fiskalnom računu

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO - 2-2023)


Poreski period različit od kalendarske godine - Za koji se obračunava porez na dobit

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2021)


PORESKI POSTUPAK – Preknjižavanje

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2020)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Dodela PIB iz člana 26. ZPPPA

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01069/2022-04 od 03.4.2023. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Dodeljivanje PIB od strane Poreske uprave nerezidentnom pravnom licu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00153/2023-04 od 04.4.2023. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA – Dokazivanje u postupku poreske kontrole

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00179/2022-04 od 15.08.2022. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Dostavljanje poreskog akta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00894/2021-04 od 11.12.2023. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Dostavljanje poreskog akta slanjem preporučene pošiljke

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00685/2021-04 od 11.12.2023. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Obaveza podnošenja prijave EP IPP

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 178682 2023 10520 004 000 011 004 od 22.4.2024. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA – POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Ostvarivanje prava na povraćaj neiskorišćenog poreskog kredita

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2019)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA – Postupak rešavanja zahteva za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2019)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Povraćaj pogrešno plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-626/2020-04 od 27.5.2020. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Pravo na preknjižavanje preplate na porez na dodatu vrednost

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00605/2020-04 od 24.3.2021. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Sporazum o odlaganju plaćanja dugovanog poreza

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00009/2020-04 od 09.07.2020. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Vraćanje PIB-a

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-000671/2020-04 od 05.01.2022. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Zastarelost poreske obaveze

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01380/2021-04 od 28.06.2022. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Zastarelost prava na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00792/2021-04 od 12.12.2022. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Zastarelost prava poreskog obveznika na poreski kredit

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00043/2020-04 od 05.01.2022. god.)


PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA - Zastarelost prava poreskog obveznika na refakciju

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000345171 2024 10520 004 000 011 004 od 07.3.2024. god.)


Poreski tretman isplate bonusa

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, CVPO - Bilten 3-2023)


Poreski tretman isplate neiskorišćenog godišnjeg odmora naslednicima preminulog zaposlenog

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO - 2-2023)


Poreski tretman isplate po osnovu zakupa pokretne imovine (zakup paleta sa rezidentom iz SR Nemačke)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2022)


Poreski tretman isplate poklona za 8. mart zaposlenim porodiljama

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, CVPO - Bilten 1-2024)


Poreski tretman isplate solidarne pomoći zaposlenoj radnici, kojoj je umro brat, kada isplata ovakve pomoći nije predviđena kolektivnim ugovorom

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2021)


Poreski tretman isplate troškova prevoza licu koje nije zaposleno u privrednom društvu (već je angažovano po osnovu ugovora o delu)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2021)


Poreski tretman isplate zarade radniku po sudskoj presudi

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO - 2-2023)


Poreski tretman manjka akciznih proizvoda kao i rashoda po osnovu kala, rastura, kvara i loma

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2022)


Poreski tretman naknada štete po sudskoj presudi

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2022)


Poreski tretman plaćenog testiranja zaposlenih - COVID-19

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2021)


Poreski tretman prenosa udela u slučaju kada privredno društvo-vlasnik udela prenosi deo bez naknade svom osnivaču - fizičkom licu

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2022)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Dokazivanje rezidentnosti druge države

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2021)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Gubitak prava na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija RS, broj 011-0000920/2019-04, od 08.11.2019. godine, Bilten CVPO br. 4-2019)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Ispravljanje podataka u poreskoj prijavi (u vezi isplate prihoda po članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2019)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Ispunjenje uslova za korišćenje poreskog oslobođenja iz člana 44. Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 186380 2023 10520 004 000 011 003 od 01.11.2023. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Izdavanje potvrde nerezidentnom pravnom licu o plaćenom porezu na dobit po odbitku u Republici Srbiji

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2021)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Korišćenje poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-187/2019-04 od 01.06.2020. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Korišćenje poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-439/2020-04 od 09.9.2020. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Mogućnost korišćenja neiskorišćenog dela poreskog kredita

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-247/2022-04 od 04.5.2022. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Mogućnost korišćenja neiskorišćenog dela poreskog kredita

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-247/2022-04 od 04.5.2022. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Oporezivanje pozajmica koje je osnivač (fizičko lice) dao svom povezanom licu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-660/2021-04 od 08.12.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Podnošenje poreske prijave u slučaju prestanka ogranka nerezidentnog pravnog lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 168541 2023 10520 004 000 011 001 od 22.11.2023. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Pojašnjenje u vezi člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 4-2020)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – PORESKI KREDIT – Mogućnost iskorišćenja neiskorišćenog dela poreskog kredita

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2021)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Poreski tretman konverzije duga u osnovni kapital

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-539/2023-04 od 09.6.2023. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Poreski tretman određenog prihoda pravnog lica osnovanog kao udruženje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-618/2020-04 od 18.01.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Poreski tretman prihoda fakulteta ostvarenih po osnovu školarina

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-737/2021-04 od 07.3.2022. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Poresko konsolidovanje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-197/2020-04 od 29.05.2020. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Postojanja povezanosti lica u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 175866 2023 10520 004 011 od 19.9.2023. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Postojanje povezanosti između dva privredna društva

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000175630 2023 10520 004 000 011 004 od 04.8.2023. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Postojanje povezanosti između dva privredna društva

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-783/2021-04 od 26.7.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Postojanje povezanosti lica u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-557/2019-04 od 18.06.2020. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – Povraćaj više plaćenog poreza na dobit po odbitku

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2021)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Primena člana 25a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-815/2021-04 od 23.03.2023. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Primena člana 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-360/2020-04 od 10.3.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Primena člana 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-54/2023-04 od 22.11.2023. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Primena odredaba člana 25a st. 5. i 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-200/2021-04 od 11. 02.2022. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Primena odredaba člana 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 424559 2023 1052 004 000 011 004 od 07.3.2024. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Primena odredaba člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-983/2020-04 od 15.7.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Primena odredbe člana 22g Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-139/2021-04 od 08.3.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Priznavanje određenih rashoda u poreskom bilansu obveznika

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-153/2022-04 od 26.09.2022. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Priznavanje prava na poreski kredit po članu 53a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-901/2020-04 od 04.3.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Priznavanje rashoda obveznika po osnovu donacije date zadužbini čiji je osnivač

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1038/2021-04 od 25.3.2022. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Priznavanje rashoda u poreskom bilansu obveznika po osnovu obezvređenja koka nosilja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 169097 2023 10520 004 011 004 od 19.9.2023. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Priznavanje rashoda u poreskom bilansu ogranka naknade po osnovu zakupa opreme

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-264/2022-04 od 12.5.2022. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Priznavanje rashoda u poreskom bilansu ogranka naknade po osnovu zakupa opreme

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-264/2022-04 od 12.5.2022. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Priznavanje troškova transporta robe u poreskom bilansu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-60/2020-04 od 13.4.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Računovodstveni i poreski tretman izvršene statusne promene pripajanja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-193/2021-04 od 23.3.2021. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Uticaj poreskog oslobođenja na ostvareni kapitalni dobitak

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000278363 2023 10520 004 000 011 004 od 07.3.2024. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Utvrđivanje poreske obaveze u slučaju pojednostavljenog postupka statusne promene

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-142/2023-04 od 19.9.2023. god.)


POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - Utvrđivanje rashoda amortizacije stalnih sredstava

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-138/2020-04 od 18.05.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Da li je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije obveznik u smislu Zakona o PDV?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 001293271 2024 10520 004 000 011 004 od 15.4.2024. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Da li operator može da vrši povraćaj PDV putniku preko drugog lica?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00341/2020-04 od 10.9.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Iskazivanje podatka koji se odnosi na iznos osnovice za obračunavanje PDV za uvoz dobara stavljenih u slobodan promet

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000381760 2023 10520 004 001 011 004 od 17.01.2024. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Izdavanje računa pre nastanka poreske obaveze

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00926/2022-04 od 01.12.2022. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Ko može da ostvari poresko oslobođenje za uvoz teretnog broda - potisnice?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000356875 2023 10520 004 000 011 004 od 18.01.2024. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Naknadna dostava obrazaca SNPDV i LNPDV Poreskoj upravi

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-243/2020-04 od 22.06.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Naziv izdavaoca i naziv primaoca računa kao obavezni elementi računa

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000176824 2023 10520 004 000 011 001 od 09.02.2024. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Obračunavanje PDV za isporuku prirodnog gasa

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-225/2022-04 od 14.3.2022. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Podela prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00254/2020-04 od 01.06.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Podela prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-917/2020-04 od 22.12.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreska stopa na promet usluga zoohigijene

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-150/2022-04 od 22.3.2022. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman geoloških istraživanja na lokalitetima u Republici Srbiji

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-499/2023-04 od 02.8.2023. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman isporuke u nizu jednih istih dobara između obveznika PDV

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00513/2020-04 od 28.07.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman manjka dobara

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00988/2020-04 od 30.12.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prenosa digitalnih tokena

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-29/2022-04 od 31.01.2022. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prenosa vaučera

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000507163 2023 10520 004 000 011 004 od 22.3.2024. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prodaje građevinskih objekata

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-495/2022-04 od 27.5.2022. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prodaje građevinskih objekata

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-495/2022-04 od 27.5.2022. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa bez naknade

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-268/2022-41 od 22.4.2022. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa dobara i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-302/2023-04 od 29.03.2023. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa i uvoza dobara koja se smatraju pomagalima za slepe i slabovide

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1016/2019-04 od 11.5.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa i uvoza merkantilnog tritikalea

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-776/2020-04 od 21.12.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa knedli sa šljivama

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-153/2020-04 od 11.5.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa konsultantskih usluga kada je njihov primalac pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000202038 2023 10520 004 001 011 004 od 11.9.2023. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa odnosno uvoza metalofona

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-127/2022-04 od 23.02.2022. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa toplotne energije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-721/2021-04 od 07.7.2021. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluga davanja u zakup vodnog zemljišta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00246/2020-04 od 22.06.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-595/2020-04 od 01.9.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST – Poreski tretman prometa usluga koje pružaju zdravstvene ustanove

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00499/2021-04 od 17.9.2021. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluga upravljanja komunalnim otpadom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00521/2022-04 od 09.6.2022. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluge posredovanja kod prometa poljoprivrednog zemljišta

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-484/2020-04 od 01.9.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prometa usluge sprovođenja postupka izvršenja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-58/2020-04 od 20.02.2021. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prvog prenosa prava raspolaganja na ateljeu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-45/2023-04 od 15.3.2023. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu - energetskom objektu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000182726 2023 10520 004 000 011 004 od 02.8.2023. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman usluga socijalnog staranja i zaštite

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-161/2023-04 od 25.4.2023. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman uvoza dobara — zaštitnih maski, zaštitnih odela i hirurških rukavica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-683/2020-04 od 09.02.2021. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Poreski tretman vraćanja povratne ambalaže posle isteka ugovorenog roka

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00522/2021-04 od 08.11.2021. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Predaja obrazaca SNPDV i LNPDV Poreskoj upravi

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-8/2020-04 od 29.06.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Propisani uslovi za refundaciju PDV-a kupcu prvog stana

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 0000703217 2024 10520 004 000 011 001 od 05.4.2024. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Račun za promet dobara

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00458/2023-04 od 15.01.2024. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Refundacija PDV kupcu prvog stana

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-799/2022-04 od 26.9.2022. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Šta se smatra prometom iz oblasti građevinarstva

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00299/2020-04 od 12.5.2020. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST - Uslovi za primenu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-12/2021-04 od 25.01.2021. god.)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Obračun PDV-a kod prodaje autobusa koji je služio za prevoz radnika

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2019)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Poreski aspekt vraćanja dobara kojima je protekao rok upotrebe (remitenda)

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 1-2019)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Poresko oslobođenje iz člana 24. stav. 1 tačka 16) Zakona o PDV – Način i postupak

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Iz Biltena CVPO br. 1-2020)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Primena člana 25. Zakona o PDV prilikom kupovine benzinske pumpe

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Iz Biltena CVPO br. 2-2020)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Promet koji se uračunava u vrednost izvoza dobara

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2019)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Sticanje statusa pretežnog izvoznika za konkretan poreski period

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 3-2019)


POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) – Ustupanje rashodovanih osnovnih sredstava Vojsci RS i plaćanje PDV.

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Bilten CVPO br. 2-2019)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA – Dokumentovanje troškova prevoza – Poreski tretman isplate navedenih troškova bez posedovanja dokumentacije

(Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike, Iz Biltena CVPO br. 2-2020)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Korišćenje olakšica po osnovu zarade novozaposlenih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-88/2020-04 od 06.3.2020. god.)


POREZ NA DOHODAK GRAĐANA - Korišćenje olakšice po osnovu zarade novonastanjenog obveznika

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1005/2021-04 od 12.5.20