Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Zakoni i propisi - registar, MAJ 2017.

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lekova koji se upotrebljavaju u veterini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 20/94, strana: 204 od 25.02.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 80 od 19.05.2017.


Autentično tumačenje odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 US i 96/15)

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 9 od 15.05.2017.


Finansijski ugovor "Unapređenje objekata pravosudnih organa B" između Republike Srbije i Evropske investicione banke (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/17, strana: 9 od 17.05.2017.


Godišnji izveštaj o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti naoružanja i vojne opreme za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 39 od 25.05.2017.


Godišnji izveštaj o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti robe dvostruke namene za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 59 od 25.05.2017.


Indeksi potrošačkih cena za april 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 46 od 12.05.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 51 od 30.05.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 5 od 22.05.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 59 od 04.05.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 12 od 12.05.2017.


Lista o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/17 - po isteku šest meseci - ZAMENJENA Pravilnikom
"Službeni glasnik RS", broj 15/14, strana: 137 od 11.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 17 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 95 od 30.05.2017.


Lista odobrenih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 49/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 107/15, strana: 39 od 23.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 58 od 22.05.2017.


Lista odobrenih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 58 od 22.05.2017.


Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 27 od 22.05.2017.


Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 49/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 113 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 46/16, strana: 10 od 13.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 27 od 22.05.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 85 od 25.05.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 26 od 02.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 110 od 19.05.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 84 od 05.05.2017.


Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 1 od 30.05.2017.


Naredba o legalizaciji oružja

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 99 od 30.05.2017.


Obaveštenje o stupanju memoranduma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 105 od 30.05.2017.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 28 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 90/15, strana: 21 od 30.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 62 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 5 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 3 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 9 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 84/16, strana: 8 od 12.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 13 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 15 od 13.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 3 od 13.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 6 od 12.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 94 od 30.05.2017.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2017/2018. godini

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 50 od 30.05.2017.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2017/2018. godini

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 48 od 30.05.2017.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2017/2018. godini

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 48 od 30.05.2017.


Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2017/2018. godini

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 47 od 30.05.2017.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 32 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 160 od 23.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 66 od 17.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 20 od 03.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 41 od 31.05.2017.


Odluka o imenovanju generalnog sekretara predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 3 od 31.05.2017.


Odluka o imenovanju savetnika predsednika Republike

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 3 od 02.06.2017.


Odluka o imenovanju šefa Kabineta predsednika Republike

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 3 od 02.06.2017.


Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 4 od 15.05.2017.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 10 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 26 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 4 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 9 od 15.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 4 od 25.05.2017.


Odluka o izboru na funkciju Tužioca za ratne zločine

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 4 od 15.05.2017.


Odluka o izboru predsednika sudova

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 4 od 15.05.2017.


Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 4 od 15.05.2017.


Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 70 od 25.05.2017.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 22 od 05.05.2017.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika "Ovčarsko-kablarska klisura"

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 18 od 05.05.2017.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Vrutci

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 20 od 05.05.2017.


Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Jerma"

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 3 od 12.05.2017.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja Revidovanog regionalnog plana upravljanja otpadom za 11 gradova i opština Kolubarskog regiona na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 49 od 12.05.2017.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 72 od 08.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 10/16, strana: 71 od 08.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 22/16, strana: 34 od 04.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 24 od 05.05.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Bela Crkva

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 51 od 12.05.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Vlasotince

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 110 od 19.05.2017.


Odluka o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 3 od 30.05.2017.


Odluka o Nacionalnom savetu za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 3 od 22.05.2017.


Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenika prirode Lisine

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 50 od 12.05.2017.


Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za praćenje izgradnje novog muzeja "Nikola Tesla" u Beogradu, sa pratećim sadržajima

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 4 od 22.05.2017.


Odluka o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje i praćenje sprovođenja Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u prosecu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 25 od 05.05.2017.


Odluka o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije

"Službeni glasnik RS", broj 78/15, strana: 3 od 11.09.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 24 od 05.05.2017.


Odluka o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 13 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 51 od 30.05.2017.


Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu

"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 3 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/15, strana: 22 od 17.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 6 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 51 od 30.05.2017.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za deonicu autoputa E-763, Surčin-Obrenovac

"Službeni glasnik RS", broj 77/16, strana: 9 od 14.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 19 od 28.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 25 od 05.05.2017.


Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za koordinaciju rada i praćenje dinamike rešavanja imovinsko-pravnih odnosa za deonicu pruge Beograd Centar - Stara Pazova

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 4 od 22.05.2017.


Odluka o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu Univeziteta u Nišu

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 3 od 12.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 94 od 30.05.2017.


Odluka o otvaranju Kulturnog centra Republike Srbije u Pekingu, Narodna Republika Kina

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 6 od 12.05.2017.


Odluka o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 3 od 15.05.2017.


Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 3 od 15.05.2017.


Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 4 od 15.05.2017.


Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 3 od 15.05.2017.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 99 od 30.05.2017.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 94 od 19.05.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 42 od 31.05.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 40 od 12.05.2017.


Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izveštaja o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbeđenim hipotekom

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 25 od 02.06.2017.


Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata

"Službeni glasnik RS", broj 136/14, strana: 42 od 12.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 8 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 26 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 102/16, strana: 64 od 20.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 49 od 22.05.2017.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora "Urbanističkog zavoda Beograda" - Javnog urbanističkog preduzeća, sa Oglasom

"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 19 od 21.04.2017.


Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Peru, nosioce običnih pasoša

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 6 od 12.05.2017.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina", Knjaževac sa Zakonom o javnom preduzeću

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 33 od 25.05.2017.


Odluka o ustanovljavanju Dana prijateljstva s narodima Afrike

"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 3 od 09.05.2017.


Odluka o ustanovljavanju Dana sećanja na žene žrtve nasilja

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 51 od 30.05.2017.


Odluka o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 1. januar - 31. decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 71 od 05.05.2017.


Odluka o usvajanju završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 109 od 19.05.2017.


Odluka o utvrđivanju cene skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladištima u javnoj svojini

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 3 od 02.06.2017.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 8 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 3 od 19.05.2017.


Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 3 od 19.05.2017.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 3 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 25 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 9 od 15.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 5 od 25.05.2017.


Odluka o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 45 od 12.05.2017.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. IUo-314/2015, sa Izdvojenim mišljenjem sudije

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 19 od 02.06.2017.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka br. IUo-63/2016

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 40 od 31.05.2017.


ODLUKA Ustavnog suda - Odluka broj Už-7750/2013

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 165 od 22.05.2017.


Odluke o izboru na funkciju javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 5 od 15.05.2017.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluke br. IUo-77/2015, IUo-12/2016, IUo-87/2016, Už-2645/2015

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 32 od 12.05.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 3 od 15.05.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 52/17, strana: 10 od 26.05.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 7 od 25.05.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 6 od 09.05.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 7 od 12.05.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 2 od 22.05.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 2 od 02.06.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 2 od 30.05.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 3 od 31.05.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 12 od 19.05.2017.


OGLASNI DEO - Sudski oglasi privrednih sudova; Obaveštenja o likvidaciji privrednih društava

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 9 od 05.05.2017.


Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u aprilu 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 52/17, strana: 190 od 26.05.2017.


Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 76 od 05.05.2017.


Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 101 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 41 od 12.05.2017.


Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 74 od 04.05.2017.


Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 7 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 74 od 04.05.2017.


Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 117 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 71 od 05.05.2017.


Pravilnik o formi, sadržaju i obimu finalnog izveštaja o korišćenju ribarskog područja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 52/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 70/10, strana: 36 od 30.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 52/17, strana: 181 od 26.05.2017.


Pravilnik o formi, sadržini i obimu godišnjeg izveštaja i izveštaja o korišćenju ribarskog područja za period na koji je korisniku ribarskog područja ugovorom o korišćenju dodeljen

"Službeni glasnik RS", broj 52/17, strana: 181 od 26.05.2017.


Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 27/71, strana: 491 od 24.06.1971.
"Službeni list SFRJ", broj 29/71, strana: 581 od 08.07.1971.
"Službeni glasnik RS", broj 108/13, strana: 40 od 06.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 12 od 31.05.2017.


Pravilnik o iznosu obavezne članarine koju akreditovano profesionalno udruženje procenitelja naplaćuje svojim članovima

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 7 od 02.06.2017.


Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavaju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

"Službeni glasnik RS", broj 105/13, strana: 16 od 29.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 52/17, strana: 73 od 26.05.2017.


Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 6 od 02.06.2017.


Pravilnik o kriminalističko-forenzičkoj registraciji, uzimanju drugih uzoraka i kriminalističko-forenzičkim veštačenjima i analizama

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 24 od 31.05.2017.


Pravilnik o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 26 od 22.05.2017.


Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 72/07, strana: 10 od 31.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 21/09, strana: 80 od 27.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 25 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 51 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 58 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje

"Službeni glasnik RS", broj 4/10, strana: 30 od 29.01.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 113/12, strana: 11 od 30.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 27/14, strana: 17 od 07.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 85 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 41 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 29 od 31.05.2017.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 45/17, strana: 3 od 11.05.2017.


Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 45/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 46 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 71/15, strana: 27 od 14.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 104/15, strana: 179 od 17.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 43 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 57/16, strana: 35 od 17.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 61/16, strana: 177 od 07.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 78/16, strana: 11 od 16.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 107 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/17, strana: 31 od 17.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 45/17, strana: 3 od 11.05.2017.


Pravilnik o listi proizvoda koji se mogu prodavati u apoteci

PAŽNJA - primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 94 od 30.05.2017.


Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 100 od 30.05.2017.


Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 53/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 100/16, strana: 181 od 13.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 100 od 30.05.2017.


Pravilnik o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu

PAŽNJA - Primena počinje od 1. januara 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 45 od 14.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 52/17, strana: 189 od 26.05.2017.


Pravilnik o načinu oduzimanja i vraćanja zadržanog službenog oružja i municije, službene značke i službene legitimacije

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 24 od 31.05.2017.


Pravilnik o načinu postupanja u toku pritužbenog postupka

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 25 od 31.05.2017.


Pravilnik o načinu prilagođavanja sadržaja i/ili formata udžbenika

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 7 od 02.06.2017.


Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lekova koji se upotrebljavaju u veterini

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 20/94, strana: 204 od 25.02.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 80 od 19.05.2017.


Pravilnik o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za vođenje evidencija i rešenjima o sticanju i prestanku državljanstva i obrascu uverenja o državljanstvu

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 22/05, strana: 1 od 08.03.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 84/05, strana: 23 od 04.10.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 121/07, strana: 6 od 20.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 69/10, strana: 7 od 24.09.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 18 od 02.06.2017.


Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

"Službeni glasnik RS", broj 7/15, strana: 96 od 23.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 320 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 56/15, strana: 12 od 26.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 16 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 42 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 32 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 79/16, strana: 3 od 23.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 93 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 22 od 12.05.2017.


Pravilnik o obrascu i sadržini recepta za veterinarske lekove, kao i načinu izdavanja i propisivanja veterinarskih lekova

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 80 od 19.05.2017.


Pravilnik o obrascu izveštaja u vezi sa stambenim potrebama, uslovima stanovanja i programima stambene podrške u jedinici lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 52/17, strana: 179 od 26.05.2017.


Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

"Službeni glasnik RS", broj 94/10, strana: 24 od 10.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 1/11, strana: 16 od 14.01.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 25/11, strana: 24 od 12.04.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 66/11, strana: 47 od 07.09.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 94/11, strana: 25 od 14.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 54/12, strana: 131 od 29.05.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 12/13, strana: 36 od 05.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 18/13, strana: 31 od 26.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 56/13, strana: 27 od 28.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 76/13, strana: 19 od 29.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 104/13, strana: 73 od 27.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 24/14, strana: 72 od 28.02.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 97 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 64/14, strana: 11 od 20.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 112/14, strana: 33 od 16.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 6/15, strana: 9 od 22.01.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 96 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/15, strana: 61 od 06.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/15, strana: 32 od 09.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 45/15, strana: 321 od 22.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/16, strana: 74 od 08.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 20 od 28.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 44 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 36 od 31.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 22 od 12.05.2017.


Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

"Službeni glasnik RS", broj 90/13, strana: 26 od 14.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 83 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 2/16, strana: 15 od 08.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 50 od 09.05.2017.


Pravilnik o Opštim standardima postignuća za predmet Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 10 od 02.06.2017.


Pravilnik o postupanju u pružanju psihološke pomoći zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 28 od 31.05.2017.


Pravilnik o postupku rešavanja pritužbi

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 54/06, strana: 17 od 27.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 25 od 31.05.2017.


Pravilnik o potvrdama o obučenosti vazduhoplovno-meteorološkog osoblja i centrima za obuku

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 61 od 05.05.2017.


Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti polaznika stručnog osposobljavanja i usavršavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 22/11, strana: 21 od 31.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

"Službeni glasnik RS", broj 120/07, strana: 8 od 17.12.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 93/08, strana: 15 od 14.10.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 96 od 30.05.2017.


Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti i drugih slučajeva utvrđenih Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 44/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 98/05, strana: 114 od 15.11.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 107/05, strana: 172 od 02.12.2005.
"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 11 od 09.05.2017.


Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih pitanja

"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 11 od 09.05.2017.


Pravilnik o sadržaju i obimu programa stručne obuke, kao i načinu na koji organizator sprovođenja programa stručne obuke za licencirane procenitelje dokazuje da ispunjava uslove za sprovođenje stručne obuke

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 3 od 02.06.2017.


Pravilnik o sadržaju programa i načinu polaganja i ocenjivanja ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 5 od 02.06.2017.


Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

"Službeni glasnik RS", broj 60/09, strana: 109 od 03.08.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 285 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 92 od 19.05.2017.


Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 22 od 22.05.2017.


Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci

PRESTAJE DA VAŽI - sa 50/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 48/14, strana: 1 od 05.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/17, strana: 1 od 24.05.2017.


Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci

"Službeni glasnik RS", broj 50/17, strana: 1 od 24.05.2017.


Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 31 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 122 od 31.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 394 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 21 od 12.05.2017.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 80/10, strana: 7 od 02.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 12 od 31.05.2017.


Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 22 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 102/15, strana: 53 od 11.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 82 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 22 od 12.05.2017.


Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 40 od 21.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 38 od 25.05.2017.


Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima

"Službeni glasnik RS", broj 110/09, strana: 71 od 28.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 87/10, strana: 159 od 19.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 5/12, strana: 16 od 25.01.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 36 od 31.05.2017.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 40 od 05.05.2017.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 32 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 40 od 05.05.2017.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 42 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 39 od 05.05.2017.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 39 od 05.05.2017.


Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

PRESTAJE DA VAŽI - sa 49/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 88/16, strana: 50 od 28.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 22 od 22.05.2017.


Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statuta energetski ugroženog kupca

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 22 od 22.05.2017.


Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 39 od 05.05.2017.


Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 43/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 44/16, strana: 41 od 29.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 39 od 05.05.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 75 od 19.05.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

PRESTAJE DA VAŽI - sa 48/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 162 od 14.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 87/14, strana: 18 od 22.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 25/16, strana: 64 od 09.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 75 od 19.05.2017.


Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

"Službeni glasnik RS", broj 16/16, strana: 155 od 26.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/16, strana: 122 od 31.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 107/16, strana: 393 od 29.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 20 od 12.05.2017.


Pravilnik o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 78 od 19.05.2017.


Pravilnik o uslovima za zimovnike za strana i domaća plovila

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 93 od 19.05.2017.


Pravilnik o utvrđivanju obaveznih elemenata programa opšteg i posebnog stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 25 od 22.05.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 84 od 19.05.2017.


Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 29 od 05.05.2017.


Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja koja se kao poslovi od javnog interesa finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kao i za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja koji su postali javna svojina - državna svojina po osnovu koncesionih ugovora

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 8 od 31.05.2017.


Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 54/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/14, strana: 156 od 14.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 8 od 31.05.2017.


Pravilnik o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

"Službeni glasnik RS", broj 116/13, strana: 35 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 5/14, strana: 36 od 22.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 8/14, strana: 34 od 29.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 120/14, strana: 32 od 04.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 29/15, strana: 13 od 23.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 35/16, strana: 13 od 05.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 110/16, strana: 161 od 30.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 100 od 19.05.2017.


Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 10 od 31.05.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci br. 318/15 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 96 od 19.05.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci br. 63113/13 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 94 od 19.05.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 29763/07 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 172 od 22.05.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 39611/08 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 41 od 12.05.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 49915/08(na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 175 od 22.05.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 52142/12 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 55 od 05.05.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 58559/12 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 56 od 09.05.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavci broj 59341/09 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 52 od 09.05.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavci broj 70661/14 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 81 od 25.05.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po Predstavkama br. 19978/14 i 19781/14 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 76 od 25.05.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava - Presuda po predstavkama br. 35081/10 i 68117/13 (na engleskom i srpskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 51 od 05.05.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 72 od 30.05.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 26 od 05.05.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 3 od 09.05.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 16 od 12.05.2017.


Rešenja o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 37 od 25.05.2017.


Rešenja o dodeli novčanih nagrada za sportske rezultate

"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 3 od 09.05.2017.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Obrenovac)

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 86 od 25.05.2017.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Paraćin, Trstenik)

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 29 od 02.06.2017.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Svilajnac, Irig)

"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 110 od 19.05.2017.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Zrenjanina)

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 180 od 22.05.2017.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća i ustanova (Vranje, Opovo)

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 112 od 30.05.2017.


Rešenja o ispunjavanju uslova za obavljanje kontrole sistema za grejanje i klimatizaciju

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 51 od 05.05.2017.


Rešenja o razrešavanju dužnosti sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 39 od 25.05.2017.


Rešenja o razrešenjima i postavljenjima generalnih konzula Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 18 od 12.05.2017.


Rešenja o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 37 od 31.05.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 3 od 31.05.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 27 od 05.05.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 20 od 22.05.2017.


Rešenja o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 53 od 25.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 77 od 30.05.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 5 od 09.05.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 5 od 31.05.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 36 od 25.05.2017.


Rešenja o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 19 od 12.05.2017.


Rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 84 od 25.05.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 72 od 05.05.2017.


Rešenje o davanju ovlašćenja za ispitivanje otpada

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 32 od 12.05.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Saveza sportskih ribolovaca Srbije za organizovanje Svetskog prvenstva

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 37 od 25.05.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o ceni prodaje "Službenog glasnika RS", visini pretplate na "Službeni glasnik RS" i visini naknade za pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije, u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 73 od 04.05.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja sa finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 38 od 25.05.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine "Centralni administrativni distrikt" grada Moskve, Ruska Federacija

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 18 od 12.05.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti proizvođaču fiskalnih kasa za stavljanje fiskalne kase u promet

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 8 od 31.05.2017.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 26 od 05.05.2017.


Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 72 od 30.05.2017.


Rešenje o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 75 od 30.05.2017.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Plandište)

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 42 od 31.05.2017.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Veliko Gradište)

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 52 od 12.05.2017.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća (Vlasotince)

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 13 od 15.05.2017.


Rešenje o imenovanju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 54/17, strana: 37 od 31.05.2017.


Rešenje o neispunjavanju uslova reprezentativnosti sindikalne organizacije

June 02, 2017 00:00

"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 19 od 02.06.2017.


Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 78 od 04.05.2017.


Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Saragosi, Kraljevina Španija

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 36 od 25.05.2017.


Rešenje o postavljenju stalnog sudskog tumača za znakovni jezik za gluva lica

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 99 od 30.05.2017.


Rešenje o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Portu, Republika Portugal

"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 4 od 09.05.2017.


Rešenje o prestanku rada na položaju šefa Kabineta u službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

"Službeni glasnik RS", broj 52/17, strana: 189 od 26.05.2017.


Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 72 od 30.05.2017.


Rešenje o upisu u Registar proizvođača duvana

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 11 od 15.05.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 19 od 12.05.2017.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 78 od 30.05.2017.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 27 od 05.05.2017.


Rešenje o ustupanju robe bez naknade

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 21 od 22.05.2017.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 9 od 14.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 26 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 61 od 08.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 53 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 89 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 22 od 10.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 17 od 24.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 28 od 13.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 20 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 4 od 03.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 57 od 24.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 7 od 09.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 21 od 22.05.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 78 od 30.05.2017.


Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikalne organizacije

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 27 od 22.05.2017.


Sažetak Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 46 od 12.05.2017.


Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 49/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 96/16, strana: 30 od 02.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 27 od 22.05.2017.


Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 27 od 22.05.2017.


Sporazum iz Pariza (na engleskom i srpskom jeziku) (uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 90 od 30.05.2017.


Sporazum između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 83 od 30.05.2017.


Sporazum između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju Balkanskih vojnomedicinskih snaga (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 43 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 49 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 87 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 88 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 103 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o vojno-tehničkoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 46 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništava dve države, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 81 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o obnovi Spomenika zahvalnosti Francuskoj u Beogradu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 104 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 89 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 58 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 85 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih službenih pasoša, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 86 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 8/11, strana: 197 od 19.10.2011.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 51 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o obavljanju plaćene delatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 80 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 47 od 30.05.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne Regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 53 od 30.05.2017.


Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 70 od 30.05.2017.


Sporazum o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 4/17, strana: 66 od 30.05.2017.


Sporazum o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 3/17, strana: 1 od 17.05.2017.


Statut Stomatološke komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 89/07, strana: 9 od 26.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 85/08, strana: 30 od 16.09.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 126 od 02.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 19/15, strana: 25 od 20.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 107/15, strana: 170 od 23.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 69 od 24.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 73 od 05.05.2017.


Strategija razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 41 od 30.05.2017.


Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 6 od 25.05.2017.


Strategija za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine

"Službeni glasnik RS", broj 43/17, strana: 3 od 05.05.2017.


Ukaz o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 52/17, strana: 3 od 26.05.2017.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 4 od 21.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 48/17, strana: 3 od 19.05.2017.


Ukazi o dodeljivanju odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 3 od 04.05.2017.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednih i opunomoćenih ambasadora Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 10 od 15.05.2017.


Ukazi o opozivu sa dužnosti i postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadrora Republike Srbije u Republici Letoniji, na nerezidencijalnoj osnovi u Stokholmu

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 5 od 25.05.2017.


Uputstvo o dodatnim uslovima za skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte i sredstava obezbeđenja za uskladištene obavezne rezerve kod energetskih subjekata

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 11 od 15.05.2017.


Uputstvo o izmenama Uputstva o dodatnim uslovima za skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte i sredstava obezbeđenja za uskladištene obavezne rezerve kod energetskih subjekata

"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 12 od 15.05.2017.


Uputstvo o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu

"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 53 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 179 od 22.05.2017.


Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 3 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 58 od 04.05.2017.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Nedelja Crvenog krsta"

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 39 od 04.05.2017.


Uredba o Kancelariji Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom

"Službeni glasnik RS", broj 49/17, strana: 3 od 22.05.2017.


Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 52 od 04.05.2017.


Uredba o obliku i sadržini službene legitimacije službenih lica u Komisiji za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 39 od 30.05.2017.


Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 3 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 40 od 30.05.2017.


Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Uredba o uslovima i postupku izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2020. godine
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 30 od 30.05.2017.


Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 11 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 3 od 02.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 4 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 58 od 04.05.2017.


Uredba o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 61/15, strana: 3 od 10.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 4 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/17, strana: 3 od 12.05.2017.


Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 40 od 04.05.2017.


Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 36 od 30.05.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 9 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 6 od 25.05.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 39 od 04.05.2017.


Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 4 od 06.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 57 od 04.05.2017.


Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Stalać-Đunis

"Službeni glasnik RS", broj 52/17, strana: 3 od 26.05.2017.


Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 111 od 30.05.2017.


Zaključak o obezbeđivanju sredstava za realizaciju Projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"

"Službeni glasnik RS", broj 44/17, strana: 11 od 09.05.2017.


Zaključak o usvajanju Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020)

"Službeni glasnik RS", broj 53/17, strana: 78 od 30.05.2017.


Zakon o Agenciji za osiguranje depozita

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 10 od 04.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 3 od 25.05.2017.


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije", Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu)

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 4 od 25.05.2017.


Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (projekat "Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A")

"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 3 od 25.05.2017.


Zakon o državnom premeru i katastru

"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 139 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 18/10, strana: 108 od 26.03.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 65/13, strana: 3 od 25.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 15/15, strana: 97 od 06.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 96/15, strana: 11 od 26.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 9 od 15.05.2017.


Zakon o osiguranju depozita

"Službeni glasnik RS", broj 14/15, strana: 3 od 04.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 51/17, strana: 3 od 25.05.2017.


Zakon o sudijama

"Službeni glasnik RS", broj 116/08, strana: 11 od 22.12.2008.
"Službeni glasnik RS", broj 58/09, strana: 11 od 25.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 104/09, strana: 3 od 16.12.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 101/10, strana: 4 od 29.12.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/12, strana: 147 od 03.02.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 121/12, strana: 7 od 24.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 124/12, strana: 277 od 29.12.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 101/13, strana: 11 od 20.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/14, strana: 18 od 20.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 111/14, strana: 51 od 15.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 117/14, strana: 3 od 29.10.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 40/15, strana: 6 od 07.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/15, strana: 301 od 17.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 106/15, strana: 61 od 21.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 63/16, strana: 28 od 15.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/17, strana: 3 od 15.05.2017.


Javni konkursi za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 738 od 05.05.2017.


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u AP Vovjodini za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 671 od 19.04.2017.


Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 674 od 19.04.2017.


Odluka o legitimaciji poslanika u Skupštini APV

"Službeni list APV", broj 23/17, strana: 779 od 17.05.2017.


Odluka o legitimaciji poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 23/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list APV", broj 15/09, strana: 1157 od 02.11.2009.
"Službeni list APV", broj 23/17, strana: 779 od 17.05.2017.


Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 22/17, strana: 747 od 10.05.2017.


Odluka o otkupu pre datuma dospeća dužničkih hartija od vrednosti - dugoročnih obveznica pete emisije obveznica APV, po unapred utvrđenim uslovima

"Službeni list APV", broj 23/17, strana: 775 od 17.05.2017.


Odluka o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz budžeta APV po konkursima u oblasti kulture, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 740 od 05.05.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda br. 24 Subotica - Zrenjanin - Kovin

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 555 od 19.04.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Javne ustanove "Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture"

June 02, 2017 00:00

PRESTAJE DA VAŽI - sa 55/17 - Odlukom Ustavnog suda
"Službeni list APV", broj 29/15, strana: 1402 od 07.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 55/17, strana: 19 od 02.06.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 24/17, strana: 791 od 23.05.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 24/17, strana: 808 od 23.05.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 24/17, strana: 817 od 23.05.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu preventivne zdravstvene zaštite lovaca, lovočuvara i šumara u APV za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 24/17, strana: 804 od 23.05.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 24/17, strana: 806 od 23.05.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 24/17, strana: 811 od 23.05.2017.


Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 24/17, strana: 814 od 23.05.2017.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 441 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 683 od 26.04.2017.


Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista, usavršavanje sportskih stručnjaka i nagrađivanje za postignute sportske rezultate sportista i sportskih stručnjaka u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 177 od 25.01.2017.
"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 740 od 05.05.2017.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera ili izdataka za sticanje nematerijalne imovine u 2017. godini, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 715 od 05.05.2017.
"Službeni list APV", broj 22/17, strana: 771 od 10.05.2017.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 709 od 05.05.2017.
"Službeni list APV", broj 22/17, strana: 770 od 10.05.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za realizaciju Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2017. godinu, sa javnim konkursima

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 724 od 05.05.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 22/17, strana: 750 od 10.05.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke), grožđa, proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 23/17, strana: 781 od 17.05.2017.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u APV, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 736 od 05.05.2017.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u APV, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 734 od 05.05.2017.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 729 od 05.05.2017.


Pravilnik o kriterijumima za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih strukovnih škola s teritorije AP Vojvodine, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 731 od 05.05.2017.


Pravilnik o kriterijumima za učešće u programu saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 672 od 19.04.2017.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini

"Službeni list APV", broj 5/17, strana: 169 od 25.01.2017.
"Službeni list APV", broj 23/17, strana: 780 od 17.05.2017.


Pravilnik o postupku dodele bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 698 od 26.04.2017.


Pravilnik o postupku dodele bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete, sa Javnim konkursom

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 689 od 26.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 22/17, strana: 748 od 10.05.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 686 od 26.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 708 od 05.05.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 23/17, strana: 777 od 17.05.2017.


Rešenja o imenovanjima

"Službeni list APV", broj 23/17, strana: 776 od 17.05.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 22/17, strana: 749 od 10.05.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 707 od 05.05.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 708 od 05.05.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenje o davanju lovišta "Sremski front" na gazdovanje

"Službeni list APV", broj 23/17, strana: 780 od 17.05.2017.


Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine APV

"Službeni list APV", broj 23/17, strana: 780 od 17.05.2017.


Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog tumača

"Službeni list APV", broj 21/17, strana: 742 od 05.05.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 23/17, strana: 779 od 17.05.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 22/17, strana: 780 od 10.05.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 670 od 19.04.2017.


Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 7/15, strana: 79 od 09.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 94/16, strana: 51 od 30.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 103/16, strana: 56 od 28.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 123/16, strana: 11 od 26.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/17, strana: 47 od 27.04.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 135/16, strana: 36 od 30.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/17, strana: 6 od 26.05.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 1 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 1 od 17.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 28 od 13.04.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/17, strana: 5 od 12.05.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 131/16, strana: 17 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/17, strana: 17 od 13.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/17, strana: 1 od 27.04.2017.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Beograda", broj 15/93, strana: 458 od 09.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/93, strana: 543 od 28.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 823 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 45 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 24 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 116 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 31 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 5 od 21.04.2017.


Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/11, strana: 10 od 22.09.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/11, strana: 12 od 23.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 114/16, strana: 10 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 5 od 21.04.2017.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) - I faza, od Pančevačkog puta (stacionaža KM 0+000) do pristupnog puta za trafostanicu (srednja stacionaža km 6+650), sa mostom preko Dunava i lokacijom trafostanice "Beograd 20", u delu pristupnog puta do kompleksa TS "Beograd 20", gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 17 od 21.04.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana i Cetinjske, GO Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 12 od 21.04.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela bloka uz ulicu Grge Jankesa u naselju Mirijevo, gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 13 od 21.04.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Zrenjaninskog puta od Pančevačkog puta do saobraćajnice Severna tangenta, gradska opština Palilula

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 7/10, strana: 19 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/11, strana: 35 od 11.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 14 od 21.04.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Zrenjaninskog puta sa kontaktnim područjem, od kanala Sebeš do saobraćajnice Severna tangenta, gradska opština Palilula

"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 14 od 21.04.2017.


Odluka o izradi plana detaljne regulacije šireg područja uz ulicu Vojvode Stepe, opština Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 49/09, strana: 3 od 13.11.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 52/11, strana: 1 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 16 od 21.04.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan - Ušće, gradske opštine Stari grad i Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 18 od 21.04.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za područje između ulica Požeške, Bore Markovića i parka na Banovom brdu, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 15 od 21.04.2017.


Odluka o javnoj rasveti

"Službeni list grada Beograda", broj 4/87, strana: 165 od 02.03.1987.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/87, strana: 578 od 27.05.1987.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/88
"Službeni list grada Beograda", broj 13/90, strana: 735 od 22.06.1990.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/91, strana: 995 od 19.07.1991.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/92, strana: 1102 od 20.11.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/93, strana: 162 od 16.04.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/93, strana: 690 od 19.10.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 819 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 42 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 23 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 112 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 29 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 73/16, strana: 3 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Odluka o komunalnoj inspekciji

"Službeni list grada Beograda", broj 18/92, strana: 961 od 18.09.1992.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/93, strana: 165 od 16.04.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/93, strana: 689 od 19.10.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 821 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 46 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 25 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 115 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 32 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 1 od 01.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 8 od 21.04.2017.


Odluka o komunalnom redu

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 60/12, strana: 4 od 13.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/14, strana: 16 od 23.06.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 92/14, strana: 1 od 19.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/15, strana: 23 od 21.01.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 3 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 3 od 26.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 75/16, strana: 1 od 19.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 1 od 21.04.2017.


Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 24/03, strana: 803 od 23.09.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 27 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 8 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 4 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 6 od 21.04.2017.


Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u turizmu koji se sufinansiraju iz budžeta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 32 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 11 od 21.04.2017.


Odluka o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja preduzetništva koje se finansiraju iz budžeta grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 9 od 21.04.2017.


Odluka o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja ženskog preduzetništva koje se finansiraju iz budžeta grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 37/16, strana: 30 od 28.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/16, strana: 1 od 22.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 9 od 21.04.2017.


Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 26/17, strana: 33 od 27.04.2017.


Odluka o održavanju čistoće

"Službeni list grada Beograda", broj 27/02, strana: 733 od 16.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 25 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 12 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 5 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 1 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 42/12, strana: 62 od 12.07.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 106 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 4 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 79/15, strana: 1 od 21.12.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 2 od 21.04.2017.


Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 6/10, strana: 12 od 23.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 2 od 01.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/15, strana: 2 od 09.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 3 od 21.04.2017.


Odluka o osnivanju "Starogradske fondacije" (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 13/17, strana: 14 od 16.03.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/17, strana: 17 od 12.05.2017.


Odluka o osnivanju Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 66/12, strana: 3 od 14.12.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 80 od 21.04.2017.


Odluka o pijacama

"Službeni list grada Beograda", broj 9/01, strana: 269 od 20.04.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 28 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 19 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 7 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 3 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 5 od 21.04.2017.


Odluka o podizanju i održavanju spomenika i skulpturalnih dela na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 3/00, strana: 121 od 17.03.2000.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/14, strana: 1 od 14.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 1 od 21.04.2017.


Odluka o podizanju spomenika Janošu Hunjadiju

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 1 od 21.04.2017.


Odluka o podizanju spomenika Juriju Aleksejeviču Gagarinu

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 1 od 21.04.2017.


Odluka o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 10/11, strana: 14 od 12.04.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 7 od 15.12.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 10/14, strana: 1 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 8 od 21.04.2017.


Odluka o postavljanju spomen-biste Božidarki Kiki Damnjanović Marković (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/17, strana: 21 od 12.05.2017.


Odluka o površinama javne namene na području gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 26/17, strana: 34 od 27.04.2017.


Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode

"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 5 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 6 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 1 od 01.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 2 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Beogradsko dramsko pozorište

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 4 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Biblioteka "Dimitrije Tucović"

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 66 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Biblioteka "Milutin Bojić"

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 71 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Biblioteka "Vlada Aksentijević", Obrenovac

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 69 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Biblioteka grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 74 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Bitef teatar

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 29 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Centar za likovno obrazovanje

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 37 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Dečji kulturni centar Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 43 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Istorijski arhiv Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 63 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Jugoslovensko dramsko pozorište

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 1 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Kuća legata

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 49 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Kulturni centar Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 40 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Malo pozorište "Duško Radović"

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 26 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Muzej afričke umetnosti - Zbirka Vede i dr Zdravka Pečara

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 51 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Muzej automobila - Zbirka Bratislava Petkovića

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 77 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Muzej grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 60 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Muzej Nikole Tesle

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 57 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Omladinsko pozorište "Dadov", Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 18 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pedagoški muzej

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 54 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pozorište "Puž"

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 21 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pozorište "Zvezdara teatar"

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 12 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pozorište Atelje 212

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pozorište Boško Buha

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 15 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pozorište lutaka "Pinokio"

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 24 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pozorište na Terazijama

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 10 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Prodajna galerija "Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 35 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Ustanova kulturno-obrazovnih delatnosti Dom omladine Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 46 od 21.04.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 32 od 21.04.2017.


Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda (prečišćen tekst - sa 86/2014)

"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 1 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 51/11, strana: 7 od 15.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 105/12, strana: 15 od 02.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/12, strana: 16 od 08.11.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/13, strana: 99 od 26.06.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/14, strana: 1 od 21.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/14, strana: 1 od 26.11.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 86/16, strana: 13 od 08.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 1 od 21.04.2017.


Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava iz budžeta GO Barajevo za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja u 2017. godini, sa Javnim konkursom

"Službeni list grada Beograda", broj 26/17, strana: 36 od 27.04.2017.


Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

"Službeni list grada Beograda", broj 43/07, strana: 29 od 24.12.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 5 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/14, strana: 3 od 01.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 6 od 21.04.2017.


Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća, sa Javnim konkursom (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/17, strana: 2 od 26.05.2017.


Odluka o Upravi gradske opštine Voždovac

"Službeni list grada Beograda", broj 26/17, strana: 24 od 27.04.2017.


Odluka o Upravi gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst - sa 29/2011)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 26/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 25/10, strana: 5 od 15.07.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 8/11, strana: 21 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/11, strana: 2 od 25.07.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 45/14, strana: 20 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 91/14, strana: 17 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 33/15, strana: 21 od 17.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 26/17, strana: 24 od 27.04.2017.


Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju

"Službeni list grada Beograda", broj 27/02, strana: 739 od 16.12.2002.
"Službeni list grada Beograda", broj 30/03, strana: 1166 od 25.11.2003.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 26 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/11, strana: 3 od 14.06.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/12, strana: 1 od 12.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 6 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/15, strana: 3 od 26.02.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 61/15, strana: 4 od 26.10.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 4 od 21.04.2017.


Odluka o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

"Službeni list grada Beograda", broj 12/01, strana: 373 od 02.06.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/01, strana: 452 od 20.07.2001.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 25 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/05, strana: 20 od 30.09.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 29/07, strana: 17 od 11.09.2007.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 7 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 44/14, strana: 6 od 28.05.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/15, strana: 11 od 06.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/15, strana: 125 od 23.06.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 4 od 21.04.2017.


Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou (GO Mladenovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/17, strana: 21 od 12.05.2017.


Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Centra za kulturu i sport "Šumice" (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/17, strana: 35 od 27.04.2017.


Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja JP "Poslovni prostor Zvezdara" - u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 8/17, strana: 23 od 23.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/17, strana: 34 od 26.05.2017.


Odluka o utvrđivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 27/17, strana: 18 od 12.05.2017.


Odluke o visini naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća i ustanova (GO Čukarica)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/17, strana: 20 od 12.05.2017.


Plan detaljne regulacije dela naselja Mirijevo, deo makrograđevinskog bloka "V", na lokaciji "Orlovsko naselje", gradska opština Zvezdara

"Službeni list grada Beograda", broj 22/17, strana: 18 od 21.04.2017.


Plan detaljne regulacije dela ulične mreže stambenog kompleksa "Staro naselje" u Železniku sa denivelisanim prelazom preko železničke pruge, gradska opština Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 22/17, strana: 1 od 21.04.2017.


Plan detaljne regulacije za deo Bulevara despota Stefana od ulice Džordža Vašingtona do ulice Cetinjske, gradska opština Stari grad

"Službeni list grada Beograda", broj 21/17, strana: 22 od 21.04.2017.


Plan detaljne regulacije za izgradnju vangradskog toplovoda od TE-TO "Nikola Tesla" u Obrenovcu do TO "Novi Beograd", gradske opštine Obrenovac, Surčin i Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 21/17, strana: 1 od 21.04.2017.


Plan generalne regulacije za naselje Barajevo - faza I, gradska opština Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 20/17, strana: 1 od 21.04.2017.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma

PRESTAJE DA VAŽI - sa 80/17 - ZAMENJENA NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 2 od 05.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 80 od 21.04.2017.


Pravila Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma - Martovski festival

"Službeni list grada Beograda", broj 23/17, strana: 80 od 21.04.2017.


Pravilnik o bližim kriterijumima, načinu i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta gradske opštine Barajevo za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja

"Službeni list grada Beograda", broj 24/17, strana: 41 od 21.04.2017.


Program sprovođenja mera tehničke zaštite objekata i prostornih kulturno-istorijskih celina na teritoriji grada Beograda, utvrđenih za kulturna dobra - II faza

"Službeni list grada Beograda", broj 24/17, strana: 1 od 21.04.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/17, strana: 22 od 12.05.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/17, strana: 5 od 26.05.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni list grada Beograda", broj 27/17, strana: 3 od 12.05.2017.


Rešenja o dodeli naziva ulicama i trgovima na teritoriji grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 24/17, strana: 3 od 21.04.2017.


Rešenja o imenovanjima (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 27/17, strana: 17 od 12.05.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/17, strana: 34 od 26.05.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima direktora javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list grada Beograda", broj 24/17, strana: 5 od 21.04.2017.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima i prestanku mandata (GO Voždovac)

"Službeni list grada Beograda", broj 26/17, strana: 35 od 27.04.2017.


Rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova školskih odbora

"Službeni list grada Beograda", broj 24/17, strana: 8 od 21.04.2017.


Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata članovima komisija i obrazovanju komisija (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 25/17, strana: 4 od 26.05.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove za fizičku kulturu Sportsko-rekreativnog centra "Pionirski grad"

"Službeni list grada Beograda", broj 24/17, strana: 5 od 21.04.2017.


Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije stambenog naselja Altina u Zemunu za deo bloka B57 i blok B57a, gradska opština Zemun

"Službeni list grada Beograda", broj 27/17, strana: 4 od 12.05.2017.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

PRESTAJE DA VAŽI - sa 25/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 36/16, strana: 1 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 3 od 24.03.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 25/17, strana: 1 od 26.05.2017.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

"Službeni list grada Beograda", broj 25/17, strana: 1 od 26.05.2017.


Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan - Ušće

"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 20 od 21.04.2017.


Rešenje o promeni naziva ulica na teritoriji gradskih opština Voždovac, Novi Beograd, Čukarica

"Službeni list grada Beograda", broj 14/10, strana: 56 od 12.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 24/17, strana: 5 od 21.04.2017.


Statut Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" - Lazarevac

"Službeni list grada Beograda", broj 26/17, strana: 38 od 27.04.2017.


Uputstvo o utvrđivanju kriterijuma za odabir prioritetnih objekata javne namene za gašenje kotlarnica, radi priključenja grejnih instalacija objekata na sistem daljinskog grejanja ili na distributivni sistem prirodnog gasa i utvrđivanju uslova za prenos sredstava za ove namene

"Službeni list grada Beograda", broj 27/17, strana: 1 od 12.05.2017.


Zaključak o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta grada Beograda za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 24/17, strana: 21 od 21.04.2017.


Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Zaštitnika građana za 2016. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 24/17, strana: 21 od 21.04.2017.


Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/17, strana: 67 od 07.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/17, strana: 195 od 07.03.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/17, strana: 1084 od 10.05.2017.


Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora na teritoriji grada Subotice za 2017. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 16/17, strana: 1 od 05.05.2017.


Javni konkursi za dodelu sredstava iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/17, strana: 1089 od 12.05.2017.


Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Bukovac (lokalitet Rezervoar), sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/17, strana: 1050 od 28.04.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora u produžetku Leptirove ulice u Veterniku, sa Rešenjem o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/17, strana: 1048 od 28.04.2017.


Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 4/10, strana: 82 od 30.01.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 5/10, strana: 105 od 22.02.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/10, strana: 389 od 29.04.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 50/10, strana: 1344 od 26.11.2010.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/11, strana: 1152 od 26.11.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 38/12, strana: 1368 od 12.10.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 7/13, strana: 61 od 12.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 28/14, strana: 446 od 13.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 218 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 74/16, strana: 2713 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/17, strana: 1064 od 28.04.2017.


Odluka o lokalnim komunalnim taksama

"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/12, strana: 1869 od 28.12.2012.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/13, strana: 1266 od 27.12.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/14, strana: 323 od 12.05.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 33/14, strana: 813 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 35/14, strana: 855 od 11.07.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 69/14, strana: 1700 od 30.01.2014.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 74/16, strana: 2712 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/17, strana: 1052 od 28.04.2017.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova od interesa za grad Novi Sad u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/17, strana: 1020 od 27.04.2017.


Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje programa pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/17, strana: 1014 od 27.04.2017.


Odluka o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2017. godini

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/17, strana: 1007 od 27.04.2017.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Novog Sada, Republika Srbija, i opštine Krf, Republika Grčka

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/17, strana: 1077 od 10.05.2017.


Odluke Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/17, strana: 1085 od 10.05.2017.


Odluke o sprovođenju javnih konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/17, strana: 1052 od 28.04.2017.


Plan detaljne regulacije Vojinovo u Sremskoj Kamenici

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/17, strana: 1029 od 28.04.2017.


Plan generalne regulacije naseljenog mesta Futog

"Službeni list grada Novog Sada", broj 45/15, strana: 1519 od 26.09.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/17, strana: 1046 od 28.04.2017.


Pravilnik o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 57/16, strana: 2175 od 23.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/17, strana: 211 od 14.03.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/17, strana: 1085 od 10.05.2017.


Program investicionih aktivnosti Gerontološkog centra "Novi Sad" koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Novog Sada za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/17, strana: 1079 od 10.05.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/17, strana: 1025 od 27.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/17, strana: 1064 od 28.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/17, strana: 1083 od 10.05.2017.


Rešenja o razrešenjima, imenovanjima i prestanku dužnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 21/17, strana: 1066 od 28.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na tekst oglasa o javnoj licitaciji za davanje u zakup poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora na kupalištu "Štrand" u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/17, strana: 1007 od 27.04.2017.


Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 23/17, strana: 1089 od 12.05.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 79/16, strana: 2823 od 27.12.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/17, strana: 1006 od 27.04.2017.


Rešenje o odobravanju drugačijeg završetka radnog vremena ugostiteljskih objekata

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/17, strana: 1006 od 27.04.2017.


Rešenje o odobravanju drugačijeg završetka radnog vremena ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/17, strana: 1082 od 10.05.2017.


Rešenje o odobravanju posebnih programa za dodelu slobodnih termina organizacijama u oblasti sporta za treniranje i obavljanje drugih sportskih aktivnosti u salama i dvoranama JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad, hali Slana bara i hali u Futogu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 22/17, strana: 1080 od 10.05.2017.


Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 2/17, strana: 14 od 19.01.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/17, strana: 1005 od 27.04.2017.


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o nabavci poljoprivrednih mašina JKP "Zelenilo" Kragujevac

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/17, strana: 4 od 28.04.2017.


Odluka o formiranju jedinica civilne zaštite opšte namene za teritoriju grada Kragujevca

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/17, strana: 2 od 28.04.2017.


Odluka o odobravanju godišnjih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2017. godini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/17, strana: 2 od 18.05.2017.


Odluka o raspisivanju javnog konkursa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/17, strana: 10 od 18.05.2017.


Odluka o sprovođenju postupka licitacije za postavljanje dečijih automobila i elemenata za dečiji zabavni park na javnoj površini

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/17, strana: 6 od 18.05.2017.


Odluka o visini novčanog dela Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade za 2016. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/17, strana: 1 od 28.04.2017.


Odluke o davanju saglasnosti na programe korišćenja subvencija

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/17, strana: 9 od 18.05.2017.


Odluke o dodeli plaketa Svetog Đorđa

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/17, strana: 1 od 18.05.2017.


Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama

PRESTAJE DA VAŽI - sa 10/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/09, strana: 1 od 12.03.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 97 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/09, strana: 3 od 26.06.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/10, strana: 4 od 08.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/10, strana: 13 od 26.03.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/10, strana: 60 od 08.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/10, strana: 2 od 13.04.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/10, strana: 3 od 30.07.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/10, strana: 1 od 30.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/11, strana: 7 od 15.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/11, strana: 6 od 25.03.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/11, strana: 50 od 14.04.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 20/11, strana: 7 od 01.09.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/12, strana: 8 od 09.03.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/13, strana: 4 od 16.04.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 13/14, strana: 39 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/14, strana: 1 od 08.07.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/15, strana: 6 od 19.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/16, strana: 19 od 22.01.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/16, strana: 7 od 08.04.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 19/16, strana: 35 od 10.06.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/17, strana: 10 od 28.04.2017.


Pravilnik o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/17, strana: 10 od 28.04.2017.


Program dodatnog uređenja gradskih grobalja

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/17, strana: 5 od 28.04.2017.


Program obeležavanja Dana grada - 6. maja 2017. godine

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/17, strana: 8 od 28.04.2017.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 30 od 31.03.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/17, strana: 32 od 18.05.2017.


Program unapređenja socijalne zaštite za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 2 od 08.03.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/17, strana: 6 od 28.04.2017.


Rešenja o obrazovanju i imenovanju komisija za sprovođenje postupaka javnog konkursa za dodelu sredstava dotacija iz budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 20/17, strana: 1022 od 27.04.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje stepena izvedenosti radova na dogradnji OŠ "Svetozar Marković" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/17, strana: 21 od 28.04.2017.


Zaključci i rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/17, strana: 33 od 18.05.2017.


Godišnji izveštaj Zaštitnika građana grada Zrenjanina za 2016. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 159 od 11.05.2017.


Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 608 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 980 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 42 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 128 od 11.05.2017.


Odluka o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/17, strana: 25 od 14.02.2017.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 132 od 11.05.2017.


Odluka o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije radne zone "Jugoistok I" u Zrenjaninu, sa Odlukom o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 137 od 11.05.2017.


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015. godinu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 33/15, strana: 1060 od 30.12.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/16, strana: 2 od 05.01.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/16, strana: 85 od 26.02.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 616 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 708 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 34/16, strana: 998 od 23.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 141 od 11.05.2017.


Odluka o objavljivanju akata u "Službenom listu grada Zrenjanina"

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 126 od 11.05.2017.


Odluka o objavljivanju odluka i drugih propisa, o preuzimanju osnivačkog prava i izdavanju "Službenog lista opštine Zrenjanin"

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 2/92
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 1/08, strana: 20 od 06.02.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 8 od 11.05.2017.


Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 143 od 11.05.2017.


Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Mesnu zajednicu Botoš

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 144 od 11.05.2017.


Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Mesnu zajednicu Lazarevo

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 145 od 11.05.2017.


Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Zdravstvenu ustanovu - Apoteka Zrenjanin u Zrenjaninu

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 144 od 11.05.2017.


Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin (prečišćen tekst - sa 27/2016)

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/13, strana: 89 od 15.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/16, strana: 425 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/16, strana: 597 od 31.10.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 136 od 11.05.2017.


Odluka o racionalizaciji postupanja po formalnim zahtevima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 21/08, strana: 287 od 11.07.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 141 od 11.05.2017.


Odluka o uređenju grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 22/13, strana: 351 od 12.07.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/14, strana: 199 od 16.05.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 25/14, strana: 518 od 17.10.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 128 od 11.05.2017.


Odluka o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu zoohigijenske službe

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 10/11, strana: 190 od 17.06.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/11, strana: 432 od 20.09.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 12/13, strana: 114 od 08.04.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 84 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/14, strana: 896 od 30.12.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 134 od 11.05.2017.


Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/15, strana: 43 od 27.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/15, strana: 165 od 12.06.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 19/16, strana: 250 od 10.06.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 31/16, strana: 709 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 133 od 11.05.2017.


Odluka o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/07, strana: 192 od 09.10.2007.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 16/08, strana: 174 od 21.05.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 32/08, strana: 503 od 17.12.2008.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 28/12, strana: 337 od 05.10.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 136 od 11.05.2017.


Odluka o zaštitniku građana grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/14, strana: 71 od 17.04.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 137 od 11.05.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 173 od 11.05.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni statuta JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 146 od 11.05.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Zrenjanina u nazivu sportskog udruženja

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 157 od 11.05.2017.


Rešenje o formiranju i imenovanju Radne grupe za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 172 od 11.05.2017.


Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 126 od 11.05.2017.


Statut Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 29/16, strana: 656 od 04.11.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 179 od 11.05.2017.


Statut Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 147 od 11.05.2017.


Zaključak o usvajanju Politike upravljanja ljudskim resursima u organima grada Zrenjanina za period od 2017. do 2021. godine

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 14/17, strana: 157 od 11.05.2017.


Odluka o dodeli priznanja "dr Ferenc Bordogvari"

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 99 od 27.04.2017.


Odluka o donošenju Izmene plana detaljne regulacije za sanaciju i rekultivaciju gradske deponije i izgradnju postrojenja za upravljanje otpadom u funkciji regionalnog sistema upravljanja otpadom u Subotici na lokaciji MZ "Aleksandrovo"

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 6 od 27.04.2017.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za deo radne zone "Zorka" severoistočno od ulice Edvina Zdovca

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 7 od 27.04.2017.


Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za obalni pojas Ludaškog jezera

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 39 od 27.04.2017.


Odluka o donošenju Plana postavljanja manjih montažnih objekata namenjenih za odmor vozača na linijama javnog gradskog prevoza na području grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 17/17, strana: 1 od 12.05.2017.


Odluka o finansiranju i sufinansiranju potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta Grada

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJENA PRAVILNIKOM
"Službeni list grada Subotice", broj 62/11, strana: 46 od 28.12.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 113 od 27.04.2017.


Odluka o Gradskoj upravi Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 18/17)

"Službeni list grada Subotice", broj 6/10, strana: 12 od 18.03.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 8/13, strana: 4 od 21.03.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 24/14, strana: 51 od 15.07.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 20/15, strana: 263 od 19.06.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 284 od 29.09.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 4 od 20.10.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 101 od 27.04.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 18/17, strana: 7 od 24.05.2017.


Odluka o izradi Izmene plana detaljne regulacije za deo prostora "Banje Palić" na Paliću, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 93 od 27.04.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za drugu deonicu kanala "Orom-Čik-Krivaja", podsistema za navodnjavanje "Tisa-Palić" na teritoriji grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 96 od 27.04.2017.


Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za radnu zonu u naselju Mišićevo, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 2 od 27.04.2017.


Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naselje Stari Žednik, sa Rešenjem o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 90 od 27.04.2017.


Odluka o obrazovanju Službe za internu reviziju grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 102 od 27.04.2017.


Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica (prečišćen tekst - sa 18/17)

"Službeni list grada Subotice", broj 47/16, strana: 6 od 20.10.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 101 od 27.04.2017.
"Službeni list grada Subotice", broj 18/17, strana: 2 od 24.05.2017.


Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja mladih talenata grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 200 od 24.11.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 109 od 27.04.2017.


Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja talentovanih sportista grada Subotice

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - Odlukom o ukidanju Odluke
"Službeni list grada Subotice", broj 53/16, strana: 202 od 24.11.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 107 od 27.04.2017.


Odluka o osnivanju Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine (prečišćen tekst - sa 10/13)

"Službeni list grada Subotice", broj 8/04, strana: 1 od 16.04.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 27/04, strana: 5 od 06.07.2004.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/09, strana: 18 od 25.06.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 44 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 32/11, strana: 221 od 15.06.2011.
"Službeni list grada Subotice", broj 2/13, strana: 4 od 07.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 10/13, strana: 12 od 05.04.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 108 od 27.04.2017.


Odluka o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćen tekst - sa 31/2014)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - Odlukom o prestanku rada
"Službeni list grada Subotice", broj 24/05, strana: 11 od 18.11.2005.
"Službeni list grada Subotice", broj 12/06, strana: 45 od 24.05.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 28/06, strana: 2 od 09.11.2006.
"Službeni list grada Subotice", broj 6/07, strana: 3 od 16.03.2007.
"Službeni list grada Subotice", broj 29/08, strana: 25 od 06.11.2008.
"Službeni list grada Subotice", broj 26/09, strana: 47 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Subotice", broj 23/10, strana: 25 od 08.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 25/10, strana: 6 od 29.07.2010.
"Službeni list grada Subotice", broj 56/12, strana: 78 od 27.12.2012.
"Službeni list grada Subotice", broj 1/13, strana: 7 od 01.02.2013.
"Službeni list grada Subotice", broj 22/14, strana: 69 od 16.06.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 31/14, strana: 1 od 29.08.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 39/14, strana: 40 od 30.10.2014.
"Službeni list grada Subotice", broj 42/15, strana: 153 od 10.12.2015.
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 294 od 29.09.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 54/16, strana: 2 od 24.11.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 107 od 27.04.2017.


Odluka o prestanku rada Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 107 od 27.04.2017.


Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice, Republika Srbija i Grada Banja Luka, Republika Srpska Bosna i Hercegovina

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Subotice", broj 44/16, strana: 283 od 29.09.2016.
"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 99 od 27.04.2017.


Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Subotice, Republika Srbija i grada Banja Luke, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 99 od 27.04.2017.


Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Privredno-tehnološki parkovi Subotica" - u likvidaciji

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 100 od 27.04.2017.


Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Privredno-tehnološki parkovi Subotica" - u likvidaciji

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 100 od 27.04.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 1 od 27.04.2017.


Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 113 od 27.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 180 od 27.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 182 od 27.04.2017.


Rešenje o davanju mišljenja o opravdanosti proširenja područja Slobodne zone "Subotica" u Subotici

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 180 od 27.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduživanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica

"Službeni list grada Subotice", broj 17/17, strana: 1 od 12.05.2017.


Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za ocenu posebnih programa u oblasti sporta grada Subotice

"Službeni list grada Subotice", broj 18/17, strana: 1 od 24.05.2017.


Zaključak o usvajanju godišnjeg Izveštaja o radu Saveta za zdravlje za 2016. godinu

"Službeni list grada Subotice", broj 15/17, strana: 185 od 27.04.2017.