Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dnevno ažurni Zakoni i podzakonski akti u Republici Srbiji

Dnevno ažurni Zakoni u Srbiji


Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Konvencija o Evropskom šumarskom institutu (na engleskom i srpskom jeziku), sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 1 od 26.04.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 51 od 07.04.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 32 od 27.04.2017.


Obaveštenja o stupanju sporazuma na snagu

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 158 od 26.04.2017.


Odluka o broju sudija u sudovima

"Službeni glasnik RS", broj 88/15, strana: 110 od 23.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 6/16, strana: 88 od 28.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 11/16, strana: 156 od 11.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 48/16, strana: 32 od 25.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 73/16, strana: 46 od 31.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 104/16, strana: 160 od 23.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 66 od 17.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 20 od 03.04.2017.


Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 7 od 13.04.2017.


Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/16, strana: 3 od 22.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 4 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 82/16, strana: 6 od 07.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 91/16, strana: 10 od 10.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 26 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 4 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.


Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Alibunar

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 83 od 13.04.2017.


Odluka o naknadama za korišćenje Specijalnog rezervata prirode "Kraljevac"

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Odluka o obrazovanju Komisije za versku nastavu u školi

"Službeni glasnik RS", broj 9/14, strana: 4 od 30.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 10/17, strana: 22 od 14.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 3 od 03.04.2017.


Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 6 od 13.04.2017.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije za borbu protiv terorizma i Akcionog plana za njeno sprovođenje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 68/15, strana: 72 od 04.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 18 od 07.04.2017.


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 10 od 02.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 7 od 13.04.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Kneževini Monako

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 11 od 07.04.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Saragosi, Kraljevina Španija

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Vipavi, Republika Srbija

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 3 od 03.04.2017.


Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 147 od 24.04.2017.


Odluka o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 49 od 28.04.2017.


Odluka o prestanku funkcije Zaštitnika građana

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 39 od 11.04.2017.


Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 149 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 103 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Odluka o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara

"Službeni glasnik RS", broj 38/15, strana: 71 od 29.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 52 od 13.04.2017.


Odluka o tehničkim rezervama

"Službeni glasnik RS", broj 42/15, strana: 5 od 11.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 52 od 13.04.2017.


Odluka o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

"Službeni glasnik RS", broj 33/14, strana: 14 od 24.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 125/14, strana: 88 od 14.11.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 51/15, strana: 66 od 12.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 148 od 24.04.2017.


Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

"Službeni glasnik RS", broj 69/16, strana: 3 od 12.08.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 3 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 101/16, strana: 25 od 16.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 3 od 21.04.2017.


Odluka o visini članarine i nadoknada za 2017. godine (Komora biohemičara Srbije)

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 82 od 13.04.2017.


Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 8 od 13.04.2017.


Odluke o izboru i prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 40 od 07.04.2017.


Odluke o prestanku sudijskih funkcija

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 59 od 21.04.2017.


ODLUKE Ustavnog suda - Odluka broj IUo-257/2015

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 57 od 21.04.2017.


Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Podaci o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u prvom kvartalu 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 26 od 27.04.2017.


Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 27/15, strana: 63 od 18.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostorija, uređaja i opreme i načinu postupanja kojim se sprečava pojava i širenje zaraznih bolesti prilikom pružanja higijenskih usluga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 47/06, strana: 70 od 02.06.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 24 od 27.04.2017.


Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave

"Službeni glasnik RS", broj 105/15, strana: 30 od 18.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 40 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 5 od 12.04.2017.


Pravilnik o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda

"Službeni glasnik RS", broj 26/15, strana: 3 od 14.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 93/15, strana: 88 od 13.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 47 od 28.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/17 - Pravilnikom o prestanku važenja Pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 30 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 55/14, strana: 148 od 23.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 71 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 44 od 13.04.2017.


Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 94/13, strana: 33 od 30.10.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/14, strana: 22 od 23.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 11 od 28.04.2017.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 35 od 28.04.2017.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 52/14, strana: 10 od 15.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 57/14, strana: 25 od 30.05.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 71/14, strana: 28 od 11.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 62/15, strana: 28 od 14.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/16, strana: 27 od 01.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 11 od 28.04.2017.


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 11 od 28.04.2017.


Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o Listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o Listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/10, strana: 22 od 04.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 35 od 07.04.2017.


Pravilnik o merilima i postupku za upis polaznika koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 42/16, strana: 10 od 22.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 40 od 21.04.2017.


Pravilnik o merilima i postupku za upis učenika - pripadnika romske nacionalne manjine u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 148 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 40 od 21.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o načinu priznavanja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 86/10, strana: 17 od 17.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o načinu sprovođenja i metodologiji primene poligrafskog ispitivanja

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 17 od 13.04.2017.


Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 2/13, strana: 3 od 09.01.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o obrascu dozvole za kabotažu i obrascima pojedinačnih, vremenskih i posebnih dozvola

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2018. godine (osim odredbe člana 5.)
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o održavanju železničkih vozila

"Službeni glasnik RS", broj 101/15, strana: 130 od 08.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 43 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 78 od 13.04.2017.


Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku malim poljoprivrednicima

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 23 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 36 od 07.04.2017.


Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 59/13, strana: 174 od 05.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 12 od 20.04.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 47 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 36 od 07.04.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 12 od 13.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 47 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 23 od 13.04.2017.


Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku u primarnu stočarsku proizvodnju

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 38/16, strana: 3 od 13.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 47 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 23 od 13.04.2017.


Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 41/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 48/13, strana: 5 od 31.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 40 od 28.04.2017.


Pravilnik o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje

"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 117 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 11 od 28.04.2017.


Pravilnik o postupku dobijanja odobrenja za rad specifične vučne instalacije

PAŽNJA - primenjuje se od 1. juna 2018. godine
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 10 od 28.04.2017.


Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za vršenje procena vrednosti nepokretnosti

PAŽNJA - primenjuje se od 5. juna 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 3 od 12.04.2017.


Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača

"Službeni glasnik RS", broj 24/16, strana: 15 od 08.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 12 od 10.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 47 od 21.04.2017.


Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o redu vožnje (Direkcija za železnice)

"Službeni glasnik RS", broj 39/14, strana: 159 od 09.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 78 od 13.04.2017.


Pravilnik o sadržaju, roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 1/14, strana: 43 od 06.01.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 5 od 12.04.2017.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara zaštićenih oblasti

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 37 od 07.04.2017.


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra objekata za držanje životinja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 17/09, strana: 119 od 13.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 39 od 13.04.2017.


Pravilnik o službenoj odeći ribočuvara, izgledu ribočuvarske značke i obrascu ribočuvarske legitimacije

"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 24 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 47 od 21.04.2017.


Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 75/14, strana: 25 od 21.07.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 147 od 24.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za čelične otkovke i čelične valjane polufabrikate

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 7 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za laboratorijsko posuđe i pribor od stakla

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 6 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za lakotopive teške metale i njihove legure

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 8 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za materijale za obnavljanje automobilskih spoljnih guma

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 8 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za posude za kuvanje, pripremu i preradu hrane i stoni pribor

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 6 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za proizvode livačke industrije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 7 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za staklene boce za prenos uzoraka tečnih proizvoda nafte

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni glasnik RS", broj 56/09, strana: 4 od 22.07.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju železničke telekomunikacione mreže

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 75 od 21.04.2017.


Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada

"Službeni glasnik RS", broj 59/16, strana: 14 od 28.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 18 od 13.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 40 od 21.04.2017.


Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 41/14, strana: 8 od 16.04.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/15, strana: 88 od 24.04.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 46/15, strana: 50 od 28.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 75/15, strana: 20 od 31.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 39/16, strana: 43 od 15.04.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 54/16, strana: 11 od 10.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 40 od 21.04.2017.


Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove

"Službeni glasnik RS", broj 55/13, strana: 51 od 25.06.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 65/14, strana: 38 od 27.06.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 50/15, strana: 22 od 09.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 44 od 13.04.2017.


Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porez na dodatu vrednost

"Službeni glasnik RS", broj 21/17, strana: 3 od 10.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 47 od 28.04.2017.


Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, živine i kunića

PRESTAJE DA VAŽI - sa 36/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 81/06, strana: 9 od 29.09.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 39 od 13.04.2017.


Pravilnik o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti

PAŽNJA - primenjuje se od 5. juna 2017. godine
"Službeni glasnik RS", broj 35/17, strana: 5 od 12.04.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 48966/09

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 41 od 07.04.2017.


PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 9235/11

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 44 od 07.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 31 od 07.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 31 od 03.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 54 od 24.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na odluke i akte javnih ustanova i preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 11 od 13.04.2017.


Rešenja o imenovanjima direktora javnih preduzeća

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 50 od 28.04.2017.


Rešenja o razrešenju sudskih veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 39 od 11.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 33 od 07.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 7 od 03.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 56 od 24.04.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 49 od 07.04.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 20 od 03.04.2017.


Rešenje Agencije za borbu protiv korupcije

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 89 od 21.04.2017.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti (unos naziva "Srbija" u naziv organizacije)

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 13 od 13.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji obračun Fonda solidarnosti za 2016. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 22 od 27.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu sportskog saveza za organizovanje prvenstva

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 13 od 13.04.2017.


Rešenje o imenovanju javnog beležnika

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 50 od 28.04.2017.


Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 147 od 24.04.2017.


Rešenje o razrešenju sudskog veštaka

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 40 od 07.04.2017.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 39 od 11.04.2017.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 40 od 07.04.2017.


Rešenje o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 45 od 13.04.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 13 od 13.04.2017.


Rešenje o usklađivanju prava na nacionalno sportsko priznanje

"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 4 od 03.04.2017.


Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 57 od 24.04.2017.


Rešenje o utvrđivanju liste označenih lica na osnovu liste Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijama 1267 i 1989

"Službeni glasnik RS", broj 69/15, strana: 8 od 07.08.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 86/15, strana: 202 od 14.10.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 42 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 114/15, strana: 148 od 31.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 8/16, strana: 54 od 01.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 15/16, strana: 52 od 25.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 29/16, strana: 76 od 18.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 32/16, strana: 6 od 30.03.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 47/16, strana: 18 od 18.05.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 50/16, strana: 26 od 03.06.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 65/16, strana: 17 od 28.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 80/16, strana: 31 od 30.09.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 86/16, strana: 22 od 21.10.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 92/16, strana: 9 od 14.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 95/16, strana: 26 od 30.11.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 98/16, strana: 61 od 08.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 106/16, strana: 53 od 28.12.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 136 od 18.01.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 8/17, strana: 89 od 03.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 9/17, strana: 22 od 10.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 13/17, strana: 17 od 24.02.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 28 od 13.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 29/17, strana: 20 od 24.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 4 od 03.04.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 57 od 24.04.2017.


Rešenje Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 26 od 27.04.2017.


Sporazum između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 75 od 26.04.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 70 od 26.04.2017.


Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji, sa Zakonom o potvrđivanju

"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 10/10, strana: 43 od 23.11.2010.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 66 od 26.04.2017.


Ukazi o dodeli odlikovanja

"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 4 od 21.04.2017.


Uredba o postupku i načinu prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

PRESTAJE DA VAŽI - sa 33/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 39/15, strana: 3 od 04.05.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 6 od 07.04.2017.


Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija

"Službeni glasnik RS", broj 65/15, strana: 6 od 24.07.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 31/17, strana: 3 od 03.04.2017.


Uredba o visini naknada za vode za 2017. godinu

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 3 od 13.04.2017.


Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji

"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 3 od 27.04.2017.


Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 210 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 3 od 27.04.2017.


Zakon o transfuzijskoj medicini

PAŽNJA - primenjuje se od 1. januara 2019. godine
"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 14 od 27.04.2017.


Zakon o transfuziološkoj delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 40/17 - 1. januara 2019. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 72/09, strana: 171 od 03.09.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 40/17, strana: 14 od 27.04.2017.


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 489 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 17/17, strana: 508 od 05.04.2017.


Konkursi za finansiranje, sufinansiranje i dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV za 2017. godinu

"Službeni list APV", broj 12/17, strana: 318 od 01.03.2017.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 475 od 29.03.2017.


Odluka o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

"Službeni list APV", broj 38/16, strana: 894 od 20.06.2016.
"Službeni list APV", broj 43/16, strana: 1275 od 18.07.2016.
"Službeni list APV", broj 53/16, strana: 1429 od 28.09.2016.
"Službeni list APV", broj 64/16, strana: 2007 od 24.11.2016.
"Službeni list APV", broj 69/16, strana: 2356 od 20.12.2016.
"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 543 od 12.04.2017.


Odluka o sadržini i formi obrasca izveštaja korisnika sredstava o realizaciji projekta

"Službeni list APV", broj 17/17, strana: 496 od 05.04.2017.


Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima, razrešenjima i imenovanjima

"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 542 od 12.04.2017.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 441 od 29.03.2017.


Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 363 od 08.03.2017.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 455 od 29.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 349 od 08.03.2017.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 459 od 29.03.2017.


Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, sa Konkursom

"Službeni list APV", broj 13/17, strana: 355 od 08.03.2017.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 456 od 29.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 17/17, strana: 493 od 05.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 15/17, strana: 405 od 22.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti na akte javnih preduzeća i ustanova

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 446 od 29.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 15/17, strana: 405 od 22.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 17/17, strana: 493 od 05.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 18/17, strana: 543 od 12.04.2017.


Rešenja o postavljenju stalnih sudskih tumača i prevodilaca za područje sudova u APV

"Službeni list APV", broj 17/17, strana: 508 od 05.04.2017.


Rešenja o ustanovljavanju lovišta i ribnjaka

"Službeni list APV", broj 7/12, strana: 556 od 16.03.2012.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 451 od 29.03.2017.


Rešenje o odobravanju udžbenika

"Službeni list APV", broj 15/17, strana: 415 od 22.03.2017.


Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu

"Službeni list APV", broj 17/17, strana: 496 od 05.04.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 448 od 29.03.2017.


Rešenje o ustanovljenju lovišta "Sremski front", sa Javnim oglasom

"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 453 od 29.03.2017.


Cenovnik JKP "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 1 od 13.04.2017.


Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti gradske opštine Vračar 2017-2018. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 6 od 30.03.2017.


Lokalni akcioni plan zapošljavanja gradske opštine Vračar za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 15 od 30.03.2017.


Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 41 od 13.04.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 138/16, strana: 1 od 30.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 2 od 31.03.2017.


Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2017. godinu

"Službeni list grada Beograda", broj 133/16, strana: 1 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 7/17, strana: 1 od 17.02.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 28 od 13.04.2017.


Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija na teritoriji gradske opštine Barajevo

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/17 - Odlukom o stavljanju van snage Odluke
"Službeni list grada Beograda", broj 26/14, strana: 10 od 28.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 31 od 31.03.2017.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Barajevo

"Službeni list grada Beograda", broj 111/16, strana: 23 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 31 od 31.03.2017.


Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 29 od 24.03.2017.


Odluka o osnivanju humanitarne fondacije "Snaga života"

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 43 od 24.03.2017.


Odluka o osnivanju ustanove kulture Kulturni centar Surčin

VIDETI: Odluku o promeni Odluke - 14/2014
"Službeni list grada Beograda", broj 47/15, strana: 11 od 07.08.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 40 od 24.03.2017.


Odluka o platama izabranih i postavljenih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Grocka

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 57/08, strana: 38 od 31.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 27/09, strana: 30 od 02.06.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 59/09, strana: 8 od 17.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/14, strana: 8 od 10.03.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/15, strana: 9 od 16.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 22/15, strana: 48 od 20.04.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 118/16, strana: 21 od 30.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 32 od 31.03.2017.


Odluka o preuzimanju potraživanja JP "Poslovni prostor" opština Novi Beograd u likvidaciji

"Službeni list grada Beograda", broj 11/17, strana: 21 od 09.03.2017.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 1 od 31.03.2017.


Odluka o promeni Odluke o osnivanju ustanove kulture Kulturni centar Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 40 od 24.03.2017.


Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija Grocka"

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 35 od 31.03.2017.


Odluka o sufinansiranju sportskih programa i aktivnosti iz budžeta gradske opštine Vračar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 74/13, strana: 8 od 24.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 5 od 07.04.2017.


Odluka o Upravi gradske opštine Surčin (prečišćen tekst - sa 5/2010)

PRESTAJE DA VAŽI - sa 14/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 49/08, strana: 39 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Beograda", broj 9/09, strana: 14 od 16.03.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/09, strana: 29 od 30.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 62/09, strana: 131 od 30.12.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 3/10, strana: 43 od 02.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 5/10, strana: 5 od 19.03.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 20/10, strana: 42 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 32/10, strana: 43 od 22.09.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/12, strana: 26 od 11.04.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 39/13, strana: 12 od 30.08.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 68/14, strana: 52 od 05.09.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/15, strana: 61 od 25.03.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 29 od 24.03.2017.


Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija Grocka" sa Zakonom o javnim preduzećima

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/17 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni list grada Beograda", broj 72/16, strana: 51 od 15.07.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 35 od 31.03.2017.


Odluka o ustanovljenju nagrade "Istaknuti javni radnik" (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 39 od 24.03.2017.


Odluka o usvajanju Cenovnika radova JKP "Zelenilo - Beograd" na uređenju i održavanju parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina za 2014. godinu

PRESTAJE DA VAŽI - sa 18/17 - ZAMENJENA NOVIM CENOVNIKOM
"Službeni list grada Beograda", broj 79/13, strana: 6 od 31.12.2013.
"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 1 od 13.04.2017.


Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 4 od 24.03.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Surčin

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 29 od 24.03.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 6 od 30.03.2017.


Odluke o prestanku i potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 1 od 31.03.2017.


Odluke o sprovođenju javnih konkursa za izbor direktora javnih preduzeća (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 41 od 31.03.2017.


Odluke o utvrđivanju i prestanku madata odbornicima Skupštine gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 3 od 24.03.2017.


Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Vračar

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 14/10, strana: 45 od 12.05.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/11, strana: 26 od 03.02.2011.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 31 od 30.03.2017.


Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na području gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 28 od 30.03.2017.


Plan razvoja kulture gradske opštine Savski venac za period od 2017. do 2019. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 4 od 24.03.2017.


Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u martu 2017. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 28 od 13.04.2017.


Poslovnik Skupštine gradske opštine Savski venac

"Službeni list grada Beograda", broj 13/09, strana: 13 od 06.04.2009.
"Službeni list grada Beograda", broj 35/10, strana: 10 od 30.10.2010.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/12, strana: 2 od 10.10.2012.
"Službeni list grada Beograda", broj 55/16, strana: 51 od 06.06.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 4 od 24.03.2017.


Pravilnik o zvanjima, zanimanjima, platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi gradske opštine Grocka

"Službeni list grada Beograda", broj 100/16, strana: 55 od 05.10.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 44 od 31.03.2017.


Program razvoja sporta gradske opštine Vračar za period od 2017. do 2018. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 8 od 07.04.2017.


Program razvoja sporta na području gradske opštine Savski venac za period od 2016. do 2018. godine

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 15 od 24.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 32 od 31.03.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Lazarevac)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 25 od 07.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti (GO Stari grad)

"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 40 od 13.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Barajevo)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 31 od 31.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Grocka)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 45 od 31.03.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 22 od 07.04.2017.


Rešenja o imenovanjima, razrešenjima, izboru i prestanku dužnosti (GO Novi Beograd)

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 2 od 31.03.2017.


Rešenja o stavljanju van snage rešenja o utvrđivanju prestanka funkcija

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 28 od 24.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JKP "Zelenilo - Beograd"

"Službeni list grada Beograda", broj 18/17, strana: 1 od 13.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove kulture "Majdan" (GO Savski venac)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 29 od 24.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grocka u imenu Šotokan karate kluba "Dunav"

"Službeni list grada Beograda", broj 16/17, strana: 47 od 31.03.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti za izmenu statuta (GO Rakovica)

"Službeni list grada Beograda", broj 17/17, strana: 23 od 07.04.2017.


Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 44 od 24.03.2017.


Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

"Službeni list grada Beograda", broj 91/16, strana: 52 od 12.09.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 112/16, strana: 32 od 29.11.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 31 od 30.03.2017.


Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone

"Službeni list grada Beograda", broj 36/16, strana: 1 od 27.04.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 3 od 24.03.2017.


Rešenje o prestanku funkcije zamenice javnog pravobranioca (GO Vračar)

"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 31 od 30.03.2017.


Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

PRESTAJE DA VAŽI - sa 15/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Beograda", broj 54/15, strana: 12 od 17.09.2015.
"Službeni list grada Beograda", broj 119/16, strana: 1 od 02.12.2016.
"Službeni list grada Beograda", broj 15/17, strana: 1 od 30.03.2017.


Zaključci o usvajanju godišnjih izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije (GO Surčin)

"Službeni list grada Beograda", broj 14/17, strana: 45 od 24.03.2017.


Odluka o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 9/13, strana: 79 od 22.02.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/15, strana: 216 od 27.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 44/16, strana: 1639 od 16.07.2016.


Plan detaljne regulacije Kineske četvrti sa Češkim magacinom u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 400 od 07.04.2017.


Plan detaljne regulacije Podbare u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 12/11, strana: 177 od 05.04.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 419 od 07.04.2017.


Plan detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 381 od 07.04.2017.


Plan detaljne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 52/11, strana: 1453 od 30.12.2011.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 17/17, strana: 418 od 07.04.2017.


Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/17, strana: 981 od 19.04.2017.


Pravilnik o pripremi, manipulaciji i radovima na sistemu javnog osvetljenja

"Službeni list grada Novog Sada", broj 15/16, strana: 237 od 10.03.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/17, strana: 992 od 19.04.2017.


Program prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 371 od 31.03.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 377 od 31.03.2017.


Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/17, strana: 1000 od 19.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 371 od 31.03.2017.


Rešenja o obrazovanjima komisija, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/17, strana: 997 od 19.04.2017.


Rešenje o davanju prethodne saglasnosti

"Službeni list grada Novog Sada", broj 19/17, strana: 996 od 19.04.2017.


Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva

PRESTAJE DA VAŽI - sa 16/17 - ZAMENJENO NOVIM
"Službeni list grada Novog Sada", broj 11/13, strana: 200 od 07.03.2013.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 373 od 31.03.2017.


Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2017. godinu

"Službeni list grada Novog Sada", broj 6/17, strana: 98 od 13.02.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 13/17, strana: 274 od 22.03.2017.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 377 od 31.03.2017.


Uputstvo za izvršenje budžeta grada Novog Sada

"Službeni list grada Novog Sada", broj 10/15, strana: 143 od 23.03.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 14/15, strana: 401 od 15.04.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 24/15, strana: 814 od 05.06.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 64/15, strana: 2357 od 31.12.2015.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 56/16, strana: 2169 od 15.09.2016.
"Službeni list grada Novog Sada", broj 16/17, strana: 372 od 31.03.2017.


Odluka o boravišnoj taksi

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/03, strana: 329 od 30.12.2003.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 11/06, strana: 2 od 08.09.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 47 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 26/11, strana: 31 od 06.12.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 46/12, strana: 38 od 07.12.2012.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/14, strana: 1 od 12.12.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 62 od 07.04.2017.


Odluka o davanju saglasnosti Muškom odbojkaškom klubu "Radnički" Kragujevac za promenu pravnog oblika

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 9 od 07.04.2017.


Odluka o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 32/13, strana: 54 od 06.12.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 58 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 167 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 55 od 07.04.2017.


Odluka o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/06, strana: 1 od 23.05.2006.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 28 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 53 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 103 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 59 od 07.04.2017.


Odluka o komunalnom redu (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/13, strana: 88 od 21.06.2013.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 50 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 64 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 38/14, strana: 51 od 17.11.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/15, strana: 155 od 26.03.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 44/15, strana: 78 od 25.12.2015.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 3/16, strana: 97 od 29.02.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 40 od 07.04.2017.


Odluka o održavanju čistoće (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 36 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 58 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 20 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 31 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 46 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 32 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 37 od 07.04.2017.


Odluka o osnivanju Ustanove kulture "Koraci" u Kragujevcu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 3 od 07.04.2017.


Odluka o pijacama (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 4/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/99
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 37 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/09, strana: 41 od 27.02.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 54 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 21 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/11, strana: 32 od 24.06.2011.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 52 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 94 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 39 od 07.04.2017.


Odluka o podizanju i održavanju spomenika na teritoriji grada Kragujevca (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 16/07, strana: 29 od 06.11.2007.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 30/08, strana: 37 od 10.10.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 33/09, strana: 19 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 23 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/10, strana: 44 od 24.12.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 55 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 136 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 48 od 07.04.2017.


Odluka o sahranjivanju i grobljima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/94
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 35 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 24 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 54 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 126 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 51 od 07.04.2017.


Odluka o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 7/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 10/09, strana: 41 od 08.04.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 28/09, strana: 1 od 25.09.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 52 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 18 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 56 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 150 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 48 od 07.04.2017.


Odluka o stajalištima

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/01
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 29 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 57 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 26 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 56 od 30.05.2014.


Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/02
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/09, strana: 51 od 27.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 51 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 143 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 57 od 07.04.2017.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 33 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 18 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 48 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 59 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 50 od 07.04.2017.


Odluka o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti, izgradnje, uređenja i održavanja javnih WC-a (prečišćen tekst - sa 18/14)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/98
"Službeni list grada Kragujevca", broj 2/99
"Službeni list grada Kragujevca", broj 35/08, strana: 34 od 02.12.2008.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 29/10, strana: 19 od 19.11.2010.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/14, strana: 49 od 28.02.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 18/14, strana: 62 od 30.05.2014.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 54 od 07.04.2017.


Odluka o utvrđivanju erozivnog područja i propisivanju protiverozivnih mera (prečišćen tekst - sa 34/09)

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/93
"Službeni list grada Kragujevca", broj 5/94
"Službeni list grada Kragujevca", broj 12/05 od 22.06.2005.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 34/09, strana: 26 od 10.11.2009.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 36 od 07.04.2017.


Odluka o utvrđivanju regresne skale za uslugu Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 30 od 31.03.2017.


Odluke o davanju saglasnosti na akte javnih ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 64 od 07.04.2017.


Odluke o dodeli godišnjih nagrada grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 1 od 07.04.2017.


Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji grada Kragujevca za vode II reda, za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 10 od 07.04.2017.


Program korišćenja sredstava subvencija Gradske uprave za investicije za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 31 od 31.03.2017.


Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 14 od 20.01.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 81 od 07.04.2017.


Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 30 od 31.03.2017.


Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 1/17, strana: 15 od 20.01.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 6/17, strana: 4 od 08.03.2017.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 81 od 07.04.2017.


Rešenje o obrazovanju Koordinacionog tela u cilju praćenja rada i kontrole namenskog korišćenja Centra za sport i rahabilitaciju OSI "ISKRA"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 23/16, strana: 14 od 12.07.2016.
"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 35 od 31.03.2017.


Rešenje o određivanju naziva ulici

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 73 od 07.04.2017.


Rešenje o postavljanju načelnika Gradske uprave za imovinu

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 41 od 31.03.2017.


Zaključak o donošenju Plana lokacija za postavljanje bašti tipa "A"

"Službeni list grada Kragujevca", broj 8/17, strana: 32 od 31.03.2017.


Zaključci o pokretanju inicijativa za izradu planova detaljne regulacije

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 82 od 07.04.2017.


Zaključci o prihvatanju izveštaja i godišnjih izveštaja javnih ustanova

"Službeni list grada Kragujevca", broj 9/17, strana: 65 od 07.04.2017.


Pravilnik o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/17, strana: 117 od 04.04.2017.


Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin na cene pijačnih usluga

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 37/16, strana: 1025 od 29.12.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 13/17, strana: 124 od 24.04.2017.


Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Zrenjanina

"Službeni list grada Zrenjanina", broj 9/10, strana: 185 od 11.06.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/10, strana: 277 od 23.07.2010.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 4/11, strana: 59 od 31.03.2011.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 27/12, strana: 333 od 25.09.2012.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/13, strana: 30 od 04.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 8/13, strana: 32 od 05.03.2013.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 5/14, strana: 15 od 13.02.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/14, strana: 414 od 27.06.2014.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 7/15, strana: 41 od 18.02.2015.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 3/16, strana: 7 od 27.01.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 20/16, strana: 254 od 04.07.2016.
"Službeni list grada Zrenjanina", broj 11/17, strana: 117 od 04.04.2017.