Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

VAZDUH KOJI DIŠEMO I VODA KOJU PIJEMO (BLAGO JE ZA NAS ALI I ZA BUDUĆA POKOLENJA)

Zakon o sumama, zakon o vodama

Zakonski je regulisana zaštita (korišćenje, gazdovanje, očuvanje ...) ŠUMA I VODA. Narodna skupština Republike Srbije je, na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2010. godini, 5. maja 2010. godine, donela više važnih zakona, regulišući odnose iz raznih oblasti. Ovde, za početak - skrenuli bi pažnju na dva (vrlo značajna) zakona.

Vrlo značajna – jer se ovim zakonima obezbeđuju uslovi za gazdovanje šumama, šumskim zemljištem i upravljanje vodama  - kao dobrima od opšteg interesa, na način i u obimu kojim se trajno održava i unapređuje njihova proizvodna sposobnost, biološka raznovrsnost, sposobnost obnavljanja i vitalnost, odnosno – aktivnosti se moraju odvijati tako da se potrebe sadašnjih generacija zadovoljavaju na način kojim se ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

Radi se o - Zakonu o šumama i Zakonu o vodama.

 

Zakonom o šumama - uređuje se očuvanje, zaštita, planiranje, gajenje i korišćenje šuma, raspolaganje šumama i šumskim zemljištem, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja značajna za šume i šumsko zemljište

- Odredbe ovog zakona - odnose se na šume i šumsko zemljište u svim oblicima svojine.

- Cilj ovog zakona je - obezbeđenje uslova za održivo gazdovanje šumama i šumskim zemljištem (kao dobrima od opšteg interesa), na način i u obimu kojim se trajno održava i unapređuje njihova proizvodna sposobnost, biološka raznovrsnost, sposobnost obnavljanja i vitalnost i unapređuje njihov potencijal za ublažavanje klimatskih promena, kao i njihova ekonomska, ekološka i socijalna funkcija, a da se pri tome ne pričinjava šteta okolnim ekosistemima.


Zakon o šumama - stupa na snagu - osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (objavljen je u broju 30/2010 – 07.05.2010) – znači da STUPA NA SNAGU - 15.05.2010, a primenjuje se istekom šestog meseca od dana njegovog stupanja na snagu – znači – 16.11.2010. godine.
 

Rokovi za donošenje akata po osnovu ovlašćenja iz zakona:

- Programi razvoja (iz člana 19. ovog zakona) - biće doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

- Podzakonski akti koje Vlada, odnosno izvršni organ autonomne pokrajine donosi na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, biće doneti u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Dinamika donošenja osnova i programa:

- Dinamiku donošenja osnova i programa (u skladu sa odredbama ovog zakona) -  utvrdiće ministar.

- Osnove i programi (koji su doneti u skladu sa odredbama Zakona o šumama - "Službeni glasnik RS", br. 46/91, 83/92, 53/93 - dr. zakon, 54/93, 60/93 - ispravka, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 54/96 i 101/05 - dr. zakon) - primenjivaće se do donošenja osnova i programa u skladu sa dinamikom utvrđenom na način iz stava 1. ovog člana.


Do donošenja programa (u skladu sa ovim zakonom) šumama sopstvenika - gazduje se na osnovu - programa gazdovanja (koje donosi korisnik šuma), najkasnije do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu i na koji saglasnost daje Ministarstvo, a za teritoriju autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.

Danom stupanja na snagu ovog zakona - prestaje da važi Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 83/92, 53/93 - dr. zakon, 54/93, 60/93 - ispravka, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 54/96 i 101/05 - dr. zakon), osim odredaba čl. 9. do 20. tog zakona.
 

- Podzakonski propisi koje na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona - donosi ministar - biće doneti u roku od dve godine dana od stupanja na snagu ovog zakona.


Do donošenja podzakonskih propisa - primenjuju se propisi doneti na osnovu Zakona o šumama ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 83/92, 53/93 - dr. zakon, 54/93, 60/93 - ispravka, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 54/96 i 101/05 - dr. zakon) ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" i Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Vojvodinašume" - koja na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju poslove gazdovanja šumama - dužna su da svoje poslovanje i opšta akta usklade sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Druga pravna lica koja gazduju šumama u državnoj svojini, kao i sopstvenici šuma koji gazduju šumama u skladu sa osnovom- dužna su da svoje poslovanje i opšta akta usklade sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

Zakonom o vodama - uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, izvori i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama

- Odredbe ovog zakona - odnose se na sve površinske i podzemne vode na teritoriji Republike Srbije, uključujući termalne i mineralne vode, osim podzemnih voda iz kojih se mogu dobiti korisne mineralne sirovine i geotermalna energija.

- odnose se i na vodotoke koji čine ili presecaju državnu granicu Republike Srbije, kao i njima pripadajuće podzemne vode, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

- odnose se i na eksploataciju rečnih nanosa koji ne sadrže primese drugih korisnih mineralnih sirovina.


Upravljanje vodama zasniva se na sledećim načelima:

- načelu održivog razvoja - upravljanje vodama mora se odvijati tako da se potrebe sadašnjih generacija zadovoljavaju na način kojim se ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe, odnosno mora se obezbediti korišćenje voda zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa, po količini i kvalitetu;

- načelu celovitosti - procesi u prirodi, čija je značajna komponenta voda, kao i povezanost i međuzavisnost akvatičnih i priobalnih ekosistema, moraju se poštovati;

- načelu jedinstva vodnog sistema - upravljanje vodama u okviru jedinstvenog vodnog prostora mora se odvijati u skladu sa razvojem Republike Srbije, u cilju postizanja maksimalnih ekonomskih i socijalnih efekata na pravičan način i uz uvažavanje međunarodnih sporazuma;

- načelu obezbeđivanja zaštite od štetnog dejstva voda - stanovništvo i njegova imovina moraju se štititi od voda, uz uvažavanje zakonitosti prirodnih procesa i zaštite prirodnih vrednosti, kao i ekonomske opravdanosti ove zaštite;

- načelu "korisnik plaća" - svako ko koristi vodno dobro i vodni objekat, odnosno vodni sistem, kao dobro od opšteg interesa, dužan je da za njegovo korišćenje plati realnu cenu;

- načelu "zagađivač plaća" - svako ko svojim aktivnostima prouzrokuje zagađenje vode dužan je da snosi troškove mera za otklanjanje zagađenja;

- načelu učešća javnosti - javnost ima pravo na informacije o stanju voda i radu nadležnih organa u oblasti voda, kao i na uključenje u procese pripreme i donošenja planova upravljanja vodama i kontrole njihovog izvršenja;

- načelu uvažavanja najboljih dostupnih tehnika - pri upravljanju vodama moraju se primenjivati najbolje poznate i dostupne tehnike, koje predstavljaju najnaprednija dostignuća u određenim oblastima.
 

Zakon o vodama - stupa na snagu - osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (objavljen je u broju 30/2010 – 07.05.2010) – znači da STUPA NA SNAGU - 15.05.2010, osim odredaba čl. 150. do 195. ovog zakona - koje stupaju na snagu 1. januara 2011. godine.

Danom stupanja na snagu ovog zakona - prestaje da važi Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 53/93 - dr. zakon, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 54/96 i 101/05 - dr. zakon), osim odredaba čl. 81. do 96. Takođe - odredbe čl. 99. do 107. Zakona - prestaju da važe 1. januara 2011. godine.

 

Za detalje – videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 12.05.2010.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>