Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

PREDSEDNIK VLADE MOŽE BITI I MINISTAR

Predsednik vlade moze biti ministar

Ovo je jedna od  novina propisanih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 16/2011 od 11.03.2011. godine), koji je stupio na snagu danom objavljivanja.

 

Zakonom o izmenama i dopunama  - izmenjeni su (dopunjeni i dodati) članovi 12, 13, 22, 26a. i 30. Zakona o Vladi (“Sl. glasnik RS”, br, 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008 - u daljem tekstu: Zakon).

Osim već pomenutog – da Predsednik Vlade može biti i ministar (član 12.) dodato je i u članu 13. da - Potpredsednik Vlade može biti ministar,

propisano je da - Članovi Vlade, državni sekretari i direktori posebnih organizacija i službi - dužni su da poštuju i izvršavaju obavezna uputstva i posebna zaduženja koje im da predsednik Vlade, shodno programu i politici Vlade (član 12. stav 4. Zakona);

- Ministar (za čije razrešenje je podnet predlog predsednika Vlade) – do odluke Narodne skupštine - ne može vršiti svoja ovlašćenja, već njih preuzima član Vlade koga predsednik Vlade ovlasti (član 22. stav 4. Zakona);

- Generalnom sekretaru Vlade - mandat prestaje postavljenjem novog Generalnog sekretara Vlade, ostavkom ili razrešenjem (član 30. stav 4. Zakona).

Takođe, dodate su nove odredbe o – PREDSTAVLJANJU STAVOVA VLADE u javnim izjavama i nastupima u javnosti – pa je precizirano da su - članovi Vlade, državni sekretari i direktori posebnih organizacija i službi Vlade, u javnim izjavama i nastupima u javnosti  - dužni da izražavaju i zastupaju stavove Vlade (uključujući i situaciju kada je glasao protiv nje ili je bio uzdržan), kao i da se ne mogu davati informacije o radu Vlade suprotno načinu određenom poslovnikom Vlade ili na način na osnovu kojeg se ne može utvrditi koji član Vlade, državni sekretar i direktor posebne organizacije i službe Vlade daje informaciju (novi član 26a Zakona).

 

DONET JE I NOVIZakon o ministarstvima, koji je takođe objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 16/2011 od 11.03.2011. godine (sa stupanjem na snagu danom objavljivanja), s tim da je članom 38. propisano da - Ministarstva i posebne organizacije, usklade - sa odredbama ovog (novog) zakona - pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu.

 

Skrećemo pažnju na čl. 33. do 36. (Prelazne odredbe) kojima se tačno precizira ko prestaje sa radom, ko nastavlja i kako (odredbe o preuzimanju).

 

Detaljnije – videti:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 23.03.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o metrološkim uslovima za - poluprovodničke detektore - spektometre alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SFRJ", broj 26/92, strana: 571 od 27.04.1992.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - scintilacione detektore - spektometre gama zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 31/93, strana: 710 od 18.06.1993.
"Službeni list SRJ", broj 42/93, strana: 886 od 26.07.1993.
"Službeni list SRJ", broj 44/93, strana: 916 od 30.07.1993.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - stintilacione detektore alfa zračenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 56/94, strana: 781 od 15.07.1994.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za 4 Pi Beta proporcionalne brojače

PRESTAJE DA VAŽI - sa 4/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 35/95, strana: 4 od 28.07.1995.
"Službeni glasnik RS", broj 4/17, strana: 8 od 20.01.2017.


Indeksi potrošačkih cena za decembar 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 2/17, strana: 33 od 13.01.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 50 od 31.01.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 33 od 25.01.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 7/17, strana: 4 od 31.01.2017.


Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

"Službeni glasnik RS", broj 14/11, strana: 43 od 04.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 91/11, strana: 214 od 02.12.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 77/12, strana: 22 od 07.08.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 111/12, strana: 36 od 22.11.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 16/13, strana: 49 od 20.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 57/13, strana: 85 od 03.07.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 113 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 37 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 55/15, strana: 196 od 25.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 3/16, strana: 61 od 15.01.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 62/16, strana: 28 od 13.07.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 3/17, strana: 170 od 18.01.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 5/17, strana: 184 od 25.01.2017.Pogledajte kompletan spisak >>