Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

PREDSEDNIK VLADE MOŽE BITI I MINISTAR

Predsednik vlade moze biti ministar

Ovo je jedna od  novina propisanih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 16/2011 od 11.03.2011. godine), koji je stupio na snagu danom objavljivanja.

 

Zakonom o izmenama i dopunama  - izmenjeni su (dopunjeni i dodati) članovi 12, 13, 22, 26a. i 30. Zakona o Vladi (“Sl. glasnik RS”, br, 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008 - u daljem tekstu: Zakon).

Osim već pomenutog – da Predsednik Vlade može biti i ministar (član 12.) dodato je i u članu 13. da - Potpredsednik Vlade može biti ministar,

propisano je da - Članovi Vlade, državni sekretari i direktori posebnih organizacija i službi - dužni su da poštuju i izvršavaju obavezna uputstva i posebna zaduženja koje im da predsednik Vlade, shodno programu i politici Vlade (član 12. stav 4. Zakona);

- Ministar (za čije razrešenje je podnet predlog predsednika Vlade) – do odluke Narodne skupštine - ne može vršiti svoja ovlašćenja, već njih preuzima član Vlade koga predsednik Vlade ovlasti (član 22. stav 4. Zakona);

- Generalnom sekretaru Vlade - mandat prestaje postavljenjem novog Generalnog sekretara Vlade, ostavkom ili razrešenjem (član 30. stav 4. Zakona).

Takođe, dodate su nove odredbe o – PREDSTAVLJANJU STAVOVA VLADE u javnim izjavama i nastupima u javnosti – pa je precizirano da su - članovi Vlade, državni sekretari i direktori posebnih organizacija i službi Vlade, u javnim izjavama i nastupima u javnosti  - dužni da izražavaju i zastupaju stavove Vlade (uključujući i situaciju kada je glasao protiv nje ili je bio uzdržan), kao i da se ne mogu davati informacije o radu Vlade suprotno načinu određenom poslovnikom Vlade ili na način na osnovu kojeg se ne može utvrditi koji član Vlade, državni sekretar i direktor posebne organizacije i službe Vlade daje informaciju (novi član 26a Zakona).

 

DONET JE I NOVIZakon o ministarstvima, koji je takođe objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 16/2011 od 11.03.2011. godine (sa stupanjem na snagu danom objavljivanja), s tim da je članom 38. propisano da - Ministarstva i posebne organizacije, usklade - sa odredbama ovog (novog) zakona - pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu.

 

Skrećemo pažnju na čl. 33. do 36. (Prelazne odredbe) kojima se tačno precizira ko prestaje sa radom, ko nastavlja i kako (odredbe o preuzimanju).

 

Detaljnije – videti:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 23.03.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 59 od 04.05.2017.


Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 74 od 04.05.2017.


Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 7 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 74 od 04.05.2017.


Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 72/07, strana: 10 od 31.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 21/09, strana: 80 od 27.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 25 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 51 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 58 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti polaznika stručnog osposobljavanja i usavršavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 22/11, strana: 21 od 31.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 80/10, strana: 7 od 02.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 3 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 58 od 04.05.2017.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Nedelja Crvenog krsta"

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 39 od 04.05.2017.


Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 52 od 04.05.2017.


Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 11 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 3 od 02.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 4 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 58 od 04.05.2017.Pogledajte kompletan spisak >>