Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

PREDSEDNIK VLADE MOŽE BITI I MINISTAR

Predsednik vlade moze biti ministar

Ovo je jedna od  novina propisanih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 16/2011 od 11.03.2011. godine), koji je stupio na snagu danom objavljivanja.

 

Zakonom o izmenama i dopunama  - izmenjeni su (dopunjeni i dodati) članovi 12, 13, 22, 26a. i 30. Zakona o Vladi (“Sl. glasnik RS”, br, 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008 - u daljem tekstu: Zakon).

Osim već pomenutog – da Predsednik Vlade može biti i ministar (član 12.) dodato je i u članu 13. da - Potpredsednik Vlade može biti ministar,

propisano je da - Članovi Vlade, državni sekretari i direktori posebnih organizacija i službi - dužni su da poštuju i izvršavaju obavezna uputstva i posebna zaduženja koje im da predsednik Vlade, shodno programu i politici Vlade (član 12. stav 4. Zakona);

- Ministar (za čije razrešenje je podnet predlog predsednika Vlade) – do odluke Narodne skupštine - ne može vršiti svoja ovlašćenja, već njih preuzima član Vlade koga predsednik Vlade ovlasti (član 22. stav 4. Zakona);

- Generalnom sekretaru Vlade - mandat prestaje postavljenjem novog Generalnog sekretara Vlade, ostavkom ili razrešenjem (član 30. stav 4. Zakona).

Takođe, dodate su nove odredbe o – PREDSTAVLJANJU STAVOVA VLADE u javnim izjavama i nastupima u javnosti – pa je precizirano da su - članovi Vlade, državni sekretari i direktori posebnih organizacija i službi Vlade, u javnim izjavama i nastupima u javnosti  - dužni da izražavaju i zastupaju stavove Vlade (uključujući i situaciju kada je glasao protiv nje ili je bio uzdržan), kao i da se ne mogu davati informacije o radu Vlade suprotno načinu određenom poslovnikom Vlade ili na način na osnovu kojeg se ne može utvrditi koji član Vlade, državni sekretar i direktor posebne organizacije i službe Vlade daje informaciju (novi član 26a Zakona).

 

DONET JE I NOVIZakon o ministarstvima, koji je takođe objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 16/2011 od 11.03.2011. godine (sa stupanjem na snagu danom objavljivanja), s tim da je članom 38. propisano da - Ministarstva i posebne organizacije, usklade - sa odredbama ovog (novog) zakona - pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu.

 

Skrećemo pažnju na čl. 33. do 36. (Prelazne odredbe) kojima se tačno precizira ko prestaje sa radom, ko nastavlja i kako (odredbe o preuzimanju).

 

Detaljnije – videti:

 

LJ.M.V.

Objavljeno: 23.03.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>