Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

PLATNI PROMET - PLAĆANJA i KOMERCIJALNE TRANSAKCIJE - ROKOVI

Platni promet 2015

Novi odnosi, načini i instrumenti - od 1. oktobra 2015. godine (dva nova zakona), ali i novi (krajnji) rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, i to od - 12. avgusta 2015. godine. 

Ubrzani tehnološki razvoj stvorio je preduslove za razvoj novih platnih usluga i instrumenata i s opštom tendencijom unapređenja pružanja tih usluga na globalnom nivou. Samim tim (po rečima Predlagača zakona), pravni okvir za pružanje platnih usluga ustanovljen Zakonom o platnom prometu - više nije dovoljan za razvoj tržišta platnih usluga u našoj zemlji, te je bilo potrebno doneti nov zakon, koji će na sveobuhvatan način urediti i modernizovati ovo tržište i platni sistem Republike Srbije.

Pomenute pretpostavke su ispunjene (decembra 2014. godine) - donošenjem Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", broj 139/2014, od 18.12.2015), kojim su, pre svega, uređene tri važne celine:

 • pružanje platnih usluga,
 • elektronski novac i
 • platni sistemi.

 

Odredba člana 232. Zakona o platnim uslugama - propisano je da stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" (dakle - 26. decembra 2014. godine), a primenjivaće se - od 1. oktobra 2015. godine, osim odredaba čl. 192. do 213, člana 217. i člana 218. stav 1. tačka 11) ovog zakona, koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Takođe, prelaznim i završnim odredbama Zakona o platnim uslugama - predviđen je prestanak odredaba Zakona o platnom prometu, osim odredaba nekih odredaba (oderdaba kojima se uređuju poslovi prinudne naplate, kako bi se ti poslovi i dalje obavljali do donošenja posebnog zakona, koji će ih na celovit način urediti).

Istovremeno, a polazeći od predmeta uređivanja Zakona o platnim uslugama, uočena je potreba da se za određena pitanja, koja će ostati neuređena prestankom odredbi Zakona o platnom prometu - kreira nov pravni osnov, koji će doprineti nesmetanom funkcionisanju celokupnog platnog i privrednog sistema, pravovremenom izmirivanju novčanih obaveza u dužničko-poverilačkim odnosima privrede i stanovništva, te regulisati pitanje upotrebe gotovog novca, s ciljem povećanja efikasnosti u sprovođenju mera fiskalne politike.

U iznetom kontekstu donet je (i objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 68/2015) - Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost - koji takođe POČINJE DA SE PRIMENJUJE - od 1. oktobra 2015. godine.

Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, u vezi sa otvaranjem tekućeg i drugog platnog računa, kao i obavljanjem platnih transakcija preko tog računa. Odredbe ovog zakona (koje se odnose na pravna lica) primenjuju se i na ogranke stranih privrednih društava, koji su osnovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje privrednih društava.

Predložena rešenja će (po rečima Predlagača Zakona) - u najvećoj meri uticati na pravna lica i preduzetnike - koji su dužni da otvore tekući račun kod pružaoca platnih usluga, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge, da vode novčana sredstva na tom računu i vrše platne transakcije preko ovog računa, ali i na ogranke stranih privrednih društava (koji su osnovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje privrednih društava). Propisana obaveza otvaranja računa za pravna lica i preduzetnike, te vršenja platnih transakcija preko računa - od posebnog je značaja za ostvarenje planirane fiskalne konsolidacije (Videti - OBRAZLOŽENJE).

U cilju - unapređenja celokupnog sistema (posebno u pogledu komercijalnih transakcija i ozdravljenje javnih finansija), donet je još jedan zakon (odnosno - izmena postojećeg Zakona), a to je - Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona (koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 68/2015, a koji počinje da se primenjuje od 12. avgusta 2015. godine) - propisano je niz značajnih novina (Videti - OBRAZLOŽENJE).

 

Videti:

  LJ.M.V.

  Objavljeno: 14.08.2015.


  Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
  If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
   

  Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

  "Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
  "Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
  "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


  Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
  "Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
  "Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


  Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
  "Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
  "Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


  Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
  "Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
  "Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


  Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
  "Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
  "Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
  "Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


  Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
  "Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


  Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

  PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
  "Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
  "Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


  Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

  "Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


  Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

  "Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


  Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

  "Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


  Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

  "Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


  Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


  Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

  "Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


  Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

  "Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
  "Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
  "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.  Pogledajte kompletan spisak >>