Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

NOVI I IZMENJENI ZAKONI U JANUARU 2013. GODINE

Novi i izmenjeni zakoni - januar 2013.

U januaru 2013. godine, Narodna skupština Republike Srbije donela je dva kompletno nova zakona, izmene i dopune nekoliko zakona kao i veliku broj zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma, konvencija, protokola i sl.


Novi zakoni - su:

Oba su objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 10/2013.

 

Zakoni o izmenama i dopunama zakona - su:

 

Par reči o izmenama i dopunama:
 

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žigovima

Cilj ovih izmena i dopuna su (po rečima Predlagača) - pre svega da se otklone uočeni nedostaci (terminološke prirode) i na taj način omogući preciznije tumačenje i efikasnija primena Zakona o žigovima. Takođe, one su nastale i kao izraz potrebe usklađivanja sa Direktivama EZ - Direktivom EZ 2004/48 i Direktivom EZ 2008/95.

Izmene su brojne (trdeset i tri člana) i u glavnom su (kao što je rečeno) u svrhu preciziranja i otklanjanja nedoumica.

Naveli bi samo neke - Izmene u članu 5.  - vrši se (metodom negativne enumeracije - koji se znaci ne mogu zaštititi žigom) dodatno preciziranje kriterijuma (koji se primenjuju u postupku ispitivanja ispunjenosti uslova za priznanje žiga). Članovima 20. - 30. Zakona o izmenama i dopunama - vrše se izmene i dopune odredbi kojima se uređuje građanskopravna zaštita za slučaj povrede prava i to tako što se (iz razloga metodološke preciznosti  i sistematika Zakona) vrše izmene redosleda pojedinih članova,  unose novi nalovi, kao i nove odredbe. Dodat je član kojim se uređuje revizija - kao vanredni pravni lek (obzirom da je članom 403. ZPP-a  ostavljeno posebnim zakonima da propišu  dozvoljenost revizije - novododatim odredbama člana 83a je uređeno  je ovo pitanje).

 

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha

Prestanak važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine, zahteva reviziju finansiranja zaštite i unapređenja kvaliteta vazduha (propisana članom 71. Zakona). Pored toga, u primeni Zakona o zaštiti vazduha ustanovljena je potreba preciziranja pojedinih odredbi, pa bi (po rečima Predlagača) problemi koje Zakon o izmenama Zakona trebao da reši, mogli da se podele u nekoliko celina:

1) Ispraljanje greške u slučaju odreživanja referentne godine (za procene maksimalnih nacionalnih emisija).
2) Preciziranje pojedinih odredbi koje predstavljaju osnov za donošenje podzakonskih akata (na naćin da se preciznije definiše sadržaj tih akata).
3) Preciziranje načina na koji se utvržuju maksimalne nacionalne emisije u Republici Srbiji.
4) Prestanak zabrane izvoza/uvoza, stavljanja u promet I korišćenja rezervoara za jednokratnu upotrebu, u kojima se skladište suopstance koje oštećuju ozonski omotač i fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte.

 

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovini

Zakonom o trovini (“Sl. glasnik RS”, br. 53/2010) sprovedene su značenje novine u pogledu opštih uslova za obavljanje trgovine, uvedena je savremena nomenklatura i klasifikacija oblika i načina trgovine, novi institute, kao i pravni okvir za unapređenje trgovine, a sve u cilju razvoja preduzetništva, tržišne utakmice i ravnopravnosti trgovaca.

Nakon dve godine primene zakona, u praksi je uočena poteba za unapređenjem pojedinih zakonskih rešenja, posebno u pogledu smanjenja administrativnih prepreka za poslovanje privrenih subjekata. U tom smislu, ovom zakonom se (na prvom mestu) - vrši otklanjanje administrativnih prepreka za investicije u trgovinu (za velike trgovinske formate), kao i brisanje nekih administrativnih procedura.

Propisano je i brisanje javne agencije za poslove unapređenja trgovine, Centra za razvoj trgovine a uvodi se olakšani mehanizam za prikupljanje odreženih podataka (vezanih prevashodno za zaštitu tržišta - za robu od vitalnog značaja za stanovništvo, kao što su mleko, ulje i sl.).

Mežu najznačajnijim novinama je unapređenje pravne zađtite od nelojalne konkurencije (kao najprisutnije negativne pojave na našem tržištu). Konkretnije - uvodi se pravni osnov za tužbu za nematerijalnu štetu zbog narušavanja poslovnog ugleda pravnih lica, u pogledu radnji nelojalne konkurencije.

 

  • Zakon o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama

Izuzimanje zaposlenih u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (na koje će se primenjivati propisi kojima se uređuje utvrđivanje plata, dodataka, naknada i ostalih primanja pripadnika Vojske Srbije).

 

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žigovima

Članom 54. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (novodoneti zakon) - propisano je da njegovim stupanjem na snagu - PRESTAJU DA VAŽE odredbe ovog zakona koje se odnose na podsticaje, korišćenje podsticaja, kao i odredbe člana 37. stav 1. tač. 2) i 3), čl. 41. i 43.

 

Zakoni o potvrđivanju međunarodnih akata (sa aktima) - su:

 

SKREĆEMO PAŽNJU

U januaru 2013. godine, još izvestan broj zakona (odnosno odredbi Zakona) - imao je IZMENE (iako ne od strane Narodne skupštine), a to su:

Pomenuti zakoni su “pretrpeli” odgovarajuća USKLAĐIVANJA dinarskih iznosa (ovlašćenja - propisana samim zakonima i doneta i objavljena od strane Vlade Republike Srbije)

 

Odredba člana 26. stav 2. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju - nije u saglasnosti sa Ustavom - UTVRDIO Ustavni sud.

LJ.M.V.

Objavljeno: 05.02.2013.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>