Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

JAVNO BELEŽNIŠTVO - STARI / NOVI INSTITUT - “STABILIZICIJA SISTEMA”

Javno beležništvo 2015

Više od tri godine od objave (maja 2011. godine u broju 32/2011) i nepunih šest meseci faktičke primene “novouvedenog” instituta - javnog beležnik (ili - notara) - izazvalo je promene (očekivane i neočekivane) u celokupnom pravnom sistemu zemlje i donelo niz značajnih izmena i novina u nekoliko važnih zakona (Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o nasleđivanju, Zakon o prometu nepokretnosti, Zakon o overavanju …)

Notar ili javni beležnik je stara pravnička profesija, koja je prvi put na našim prostorima uvedena 1930 godine, ali je od 1944. godine (ukidanjem ustavno-pravnog sistema Kraljevine Jugoslavija) - ova profesija (kao samostalna i nezavisna) prestala da postoji. Maja 2011. godine, donet je Zakon o javnom beležništvu (u daljem tekstu: Zakon), koji je objavljen u "Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 9. maja 2011. godine i čiji je početak primene odlagan u nekoliko navrata, da bi na kraju - primena (samog Zakona) počela 1. septembra 2014. godine

Javno beležništvo je služba od javnog poverenja, a javni beležnik je stručnjak iz oblasti prava, imenovan od strane ministra pravosuđa i koji obavlja javnobeležničku delatnost. Javni beležnik obavlja delatnost kao isključivo i stalno zanimanje, a u obavljanju delatnosti javni beležnik je - samostalan i nezavisan. Organizacija, delatnost, način rada, uslovi rada i druga pitanja od značaja za javno beležništvo - uređeni su Zakonom o javnom beležništvu i podzakonskim aktima, donetim na osnovu ovog Zakona (kao što su: Javnobeležnička tarifa, Javnobeležnički poslovnik, Pravilnik o javnobeležničkom ispitu, Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika).

Direktno vezan za ovaj institut (odnosno, jedan od glavnih poslova, u okviru propisane delatnosti notara) je OVERA, pa s tim uvezi je i novodoneti - Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 93/2014, koji je stupio na snagu takođe 1. septembra 2014. godine.

 

Polazeći od “zakonom datih” ovlašćenja javnom beležniku (osim - overavanja isprave) - a po kojima on i:

  • sastavlja i izdaje isprave (o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se zasnivaju prava),
  • preuzima na čuvanje isprave, novac, hartije od vrednosti i druge predmete,
  • na osnovu ovog zakona i po odluci suda obavlja poslove koji mu se po zakonu mogu poveriti,
  • preduzima druge radnje u skladu sa zakonom,

nije iznenađujuće i da su - Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o nasleđivanju i Zakon o prometu nepokretnosti - dobili adekvatne izmene i dopune (posebno u “Sl. glasniku RS”, br. 6/2015).

 

U ovom periodu (od objave), a posebno u toku primene, pojavili su se određeni problemi i nelogičnosti, na koje je ukazivano kako od strane samih učesnika, tako i od strane šire pravne javnosti i na koje je zakonodavac “odgovorio” odgovarajućim korekcijama (odnosno - izmenama i dopunama).

 

Videti i stručne tekstove:

Na kraju dodajmo da verujemo da “smo preležali dečije bolesti” i da se situacija stabilizuje, te da ulazimo u redovne tokove primene.

 

Videti i prilog – knjigu:

LJ.M.V.

Objavljeno: 25.02.2015.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>