Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

IZMENJENE NAKNADE ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Izmenjene naknade za registraciju privrednih subjekata

Odredbama člana 77. Zakona o registraciji privrednih subjekata ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004 i 61/2005) bila je propisana visina naknade za registraciju privrednog društva i preduzetnika, ali su ove odredbe PRESTALE DA VAŽE (7. aprila 2010. godine) članom 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009).

7. aprila 2010. godine – STUPILA je na snagu - Odluka o naknadama za registraciju i druge usluge koje pruža Agencije za privredne registre podataka u postupku vođenja Registra privrednih subjekata i Registar javnih glasila (objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 21/2010 od 06.04.2010)

Ovom odlukom određene su - vrsta i visina naknada za registraciju podataka u Registar privrednih subjekata i Registar javnih glasila, kao i vrsta i visina naknada za druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja registara.


Shodno Odluci, naknade su sledeće:

 – za registraciju osnivanja

                  - privrednog subjekta (osim preduzetnika) – iznosi 4.000,00 din
                  - ogranka privrednog subjekta (po ogranku) – iznosi 2.500,00 din
                  - preduzetnika – iznosi 1.000,00 din

– za registraciju promene podataka o

                  - privrednom subjektu (osim preduzetnika) – iznosi 2.000,00 din
                  - preduzetniku – iznosi 600,00 din

– za registraciju promene pravne forme i statusne promene

                  - privrednog subjekta (osim preduzetnika) – iznosi 4.000,00 din

– za BRISANJE 

                  - privrednog subjekta (osim preduzetnika) – iznosi 2.000,00 din
                  - preduzetnika – iznosi 600,00 din

 

– za izdavanje izvoda iz Registra, potvrda, štampanje i kopiranje dokumenata i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja registara

– videti detaljnije - Odluku o naknadama za registraciju i druge usluge koje pruža Agencije za privredne registre podataka u postupku vođenja Registra privrednih subjekata i Registar javnih glasila ("Sl. glasnik RS", br. 21/2010)

 

 

PODSEĆAMO

 

Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) - uređeno je osnivanje privrednih društava i preduzetnika, upravljanje društvima, prava i obaveze osnivača, ortaka, članova i akcionara, povezivanje i reorganizacija (statusne promene i promene pravne forme privrednih društava, reorganizacija), prestanak preduzetnika i likvidacija privrednih društava.

Članom 8. istog zakona, propisano je da - Privredno društvo stiče svojstvo pravnog lica unošenjem podataka o tom društvu u Registar koji se vodi na način propisan zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (u daljem tekstu: registar). 

 
Zakonom o registraciji privrednih subjekata
("Sl. glasnik RS", br. 55/2004 i 61/2005) uređuju se uslovi, predmet i postupak registracije u Registar privrednih subjekata, kao i način vođenja Registra privrednih subjekata.

Registar privrednih subjekata – u smislu Zakona o registraciji - jeste jedinstvena, centralna, javna, elektronska baza podataka o privrednim subjektima, formirana za teritoriju Republike Srbije, u koju se podaci unose i čuvaju, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Registar)

Registracija – u smislu Zakona - jeste unošenje podataka o privrednom subjektu u Registar od strane Registratora;

Privredni subjekt – u smislu Zakona - jeste pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnost proizvodnje i/ili prometa robe i/ili vršenja usluga na tržištu radi sticanja dobiti i koje je registrovano u Registru;


U Registar se registruju:

1) preduzetnik;
2) ortačko društvo;
3) komanditno društvo;
4) društvo sa ograničenom odgovornošću;
5) akcionarsko društvo;
6) zadruga i zadružni savez;
7) drugi subjekt koji se, u skladu sa zakonom, registruje u Registar.


U Registar se registruju:

- osnivanje,
- povezivanje i prestanak privrednog subjekta,
- statusne promene i promene pravne forme tog subjekta,
- podaci o privrednom subjektu od značaja za pravni promet,
- podaci u vezi sa postupkom likvidacije i stečajnim postupkom,
- kao i drugi podaci određeni zakonom.

Registar vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), preko Registratora.


Položaj, prava, dužnosti i druga pitanja od značaja za rad Agencije - uređuju se posebnim zakonom. Taj posebni zakon je – Zakon o Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004).

 

Za detalje – videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 29.04.2010.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>