Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

IZMENE DVA PORESKA ZAKONA - ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU I ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

Građevinsko zemljište, teretna i električna vozila

Građevinsko zemljište do 10 ari – pravo svojine, odnosno pravo zakupa (ukoliko je u javnoj svojini)  i poljoprivredno zemljište do 10 ari  – pravo zakupa (ukoliko je u državnoj svojini) – IZUZETI SU IZ OPOREZIVANJA POREZOM NA IMOVINU,  a - teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5t i svi vlasnici motornih vozila čiji pogon je isključivo električni – IZUZETI SU IZ OPOREZIVANJA POREZOM NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA.

U "Sl. glasniku RS", br. 24/2011 od 4. aprila 2011. godine, objavljeni su:

- Zakon o izmenama Zakona o porezima na imovinu
- Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara


Zakonom o
izmenama Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09 i 101/10) – izmenjene su odredbe člana 2. kojim je propisan predmet oporezivanja.

Konkretnije - Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnost:

- pravo svojine, odnosno na pravo svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari (umesto dosadašnjeg opšteg određenja – pravo svojine);
- pravo stanovanja;
- pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;
- pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari;

 

Takođe – Precizira se da se - porez na imovinu (na prava na građevinskom zemljištu) plaća - na razliku njegove površine i površine od 10 ari.

Ovim Zakonom o izmenama Zakona, koji stupa na snagu 12. aprila 2011. godine, izvršeno je još nekoliko značajnih izmena – u vezi poreskih stopa, poreskog oslobođenja i poreza na nasleđe i poklon (u čl.11, 12, 14. i 44. Zakona).

Videti - Zakon o porezima na imovinu

 

Zakonom o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10 i 101/10) – izmenjene su odredbe člana 2. i 4. (kojim je propisana obaveza plaćanja poreza na upotrebu motornih vozila, u okviru koga je – pored putničkih vozila, motocikala, motocikala sa bočnim sedištem i teških tricikala – bilo svrstano i teretno vozilo čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t – koje je sada BRISANO).

Izmenjene su i neke odredbe o oslobođenju od plaćanja ovog poreza. Konkretno, umesto dosadašnjih vlasnika (samo) motocikala i teških tricikala na električni pogon – sada su izuzeti vlasnici svih motornih vozila čiji pogon je isključivo električni (član 5. stav 1. tačka 6. Zakona).

Članom 4. Zakona o izmenama Zakona, propisano je da – stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku Republike Srbije".

Videti - Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

LJ.M.V.

Objavljeno: 11.04.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Braca
Ukupno: 2
Komentar
vozilo za prevoz umrlih lica
Komentar #2 objavljen : Tue September 03, 2013, 14:01:33
Postovani, molio bih za informaciju, gde je sada svrstano putnicko - specijalno vozilo za prevoz umrlih lica, sa sifrom M1/SD, i da li se na ovakvo vozilo placa porez? Do sada je bilo oslobodjeno placanja!
Hvala unapred!
miratadic
Ukupno: 2
Komentar
da li motori na struju treba da se registruju
Komentar #1 objavljen : Sat September 17, 2011, 22:39:31
da li neko moze da mi odgovori na ovo moje pitanje

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima

"Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/97, strana: 71 od 27.06.1997.
"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.


Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 1/03, strana: 1 od 03.01.2003.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za - instrumente za merenje otpornosti petlje

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SFRJ", broj 31/84, strana: 833 od 15.06.1984.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 3/98, strana: 6 od 16.01.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 34/17 - Pravilnikom o prestanku važenja određenih pravilnika
"Službeni list SRJ", broj 34/98, strana: 11 od 17.07.1998.
"Službeni list SRJ", broj 40/98, strana: 20 od 14.08.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 34/17, strana: 38 od 11.04.2017.


Pravilnik o obrascima dozvola za međunarodni javni prevoz putnika ili stvari

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/17 - osim u pogledu obrazaca dozvola za međunarodni javni prevoz putnika - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 3 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 3 od 20.04.2017.


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podaci koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirke isprava, pomoćne knjige koje se vode uz upisnike brodova i obrasci tih isprava i knjiga

PRESTAJE DA VAŽI - sa 38/17 - 1. jula 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 29/98, strana: 11 od 12.06.1998.
"Službeni glasnik RS", broj 38/17, strana: 7 od 21.04.2017.


Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 53 od 13.04.2017.


Indeksi potrošačkih cena za mart 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 36/17, strana: 79 od 13.04.2017.


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Službeni glasnik RS", broj 41/17, strana: 48 od 28.04.2017.


Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike

"Službeni glasnik RS", broj 37/17, strana: 47 od 20.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 33/17, strana: 20 od 07.04.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima

"Službeni glasnik RS", broj 39/17, strana: 47 od 24.04.2017.


Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (na srpskom i engleskom jeziku)

"Službeni glasnik RS", broj 88/07, strana: 327 od 24.09.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 38/09, strana: 41 od 25.05.2009.
"Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 2/17, strana: 29 od 26.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>