Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

IZMENE DVA PORESKA ZAKONA - ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU I ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

Građevinsko zemljište, teretna i električna vozila

Građevinsko zemljište do 10 ari – pravo svojine, odnosno pravo zakupa (ukoliko je u javnoj svojini)  i poljoprivredno zemljište do 10 ari  – pravo zakupa (ukoliko je u državnoj svojini) – IZUZETI SU IZ OPOREZIVANJA POREZOM NA IMOVINU,  a - teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5t i svi vlasnici motornih vozila čiji pogon je isključivo električni – IZUZETI SU IZ OPOREZIVANJA POREZOM NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA.

U "Sl. glasniku RS", br. 24/2011 od 4. aprila 2011. godine, objavljeni su:

- Zakon o izmenama Zakona o porezima na imovinu
- Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara


Zakonom o
izmenama Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09 i 101/10) – izmenjene su odredbe člana 2. kojim je propisan predmet oporezivanja.

Konkretnije - Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnost:

- pravo svojine, odnosno na pravo svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari (umesto dosadašnjeg opšteg određenja – pravo svojine);
- pravo stanovanja;
- pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;
- pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari;

 

Takođe – Precizira se da se - porez na imovinu (na prava na građevinskom zemljištu) plaća - na razliku njegove površine i površine od 10 ari.

Ovim Zakonom o izmenama Zakona, koji stupa na snagu 12. aprila 2011. godine, izvršeno je još nekoliko značajnih izmena – u vezi poreskih stopa, poreskog oslobođenja i poreza na nasleđe i poklon (u čl.11, 12, 14. i 44. Zakona).

Videti - Zakon o porezima na imovinu

 

Zakonom o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10 i 101/10) – izmenjene su odredbe člana 2. i 4. (kojim je propisana obaveza plaćanja poreza na upotrebu motornih vozila, u okviru koga je – pored putničkih vozila, motocikala, motocikala sa bočnim sedištem i teških tricikala – bilo svrstano i teretno vozilo čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t – koje je sada BRISANO).

Izmenjene su i neke odredbe o oslobođenju od plaćanja ovog poreza. Konkretno, umesto dosadašnjih vlasnika (samo) motocikala i teških tricikala na električni pogon – sada su izuzeti vlasnici svih motornih vozila čiji pogon je isključivo električni (član 5. stav 1. tačka 6. Zakona).

Članom 4. Zakona o izmenama Zakona, propisano je da – stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku Republike Srbije".

Videti - Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

LJ.M.V.

Objavljeno: 11.04.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Braca
Ukupno: 2
Komentar
vozilo za prevoz umrlih lica
Komentar #2 objavljen : Tue September 03, 2013, 14:01:33
Postovani, molio bih za informaciju, gde je sada svrstano putnicko - specijalno vozilo za prevoz umrlih lica, sa sifrom M1/SD, i da li se na ovakvo vozilo placa porez? Do sada je bilo oslobodjeno placanja!
Hvala unapred!
miratadic
Ukupno: 2
Komentar
da li motori na struju treba da se registruju
Komentar #1 objavljen : Sat September 17, 2011, 22:39:31
da li neko moze da mi odgovori na ovo moje pitanje

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>