Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

ENERGIJA NAŠA NASUŠNA

Novi Zakon o energetici

Vodotokovi, vetar, sunce, gas, ugalj, nafta, derivati nafte, uljni škriljci i drugo – izvori su energije, a pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdevanje energijom (toplotnom i električnom, danas i u budućnosti) jedan je od glavnih ciljeva energetske politike uređene Zakonom o energetici.

U „Sl. glasniku RS“, br. 57/2011 od 1. avgusta 2011. godine - objavljen je NOVI Zakon o energetici (u daljem tekstu: Zakon), koji „zamenjuje“ - Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 84/04) i - Zakon o elektroenergetskoj, građevinskoj i inspekciji parnih kotlova ("Sl. glasnik SRS", br. 5/83, 15/83, 24/85, 45/85; "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94, 44/95). Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (9. avgusta 2011.).

 

Dugoročni ciljevi energetske politike Republike Srbije, definisani Zakonom (član 3.), su: 

1) pouzdanog, sigurnog i kvalitetnog snabdevanja energijom i energentima; 
2) stvaranja uslova za pouzdan i bezbedan rad i održivi razvoj energetskih sistema; 
3) konkurentnosti na tržištu energije na načelima nediskriminacije, javnosti i transparentnosti; 
4) obezbeđivanja uslova za unapređenje energetske efikasnosti u obavljanju energetskih delatnosti i potrošnji energije; 
5) stvaranja ekonomskih, privrednih i finansijskih uslova za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije; 
6) stvaranje uslova za korišćenje novih izvora energije; 
7) unapređenja zaštite životne sredine u svim oblastima energetskih delatnosti; 
8) stvaranja uslova za investiranje u energetiku; 
9) zaštite kupaca energije i energenata; 
10) povezivanja energetskog sistema Republike Srbije sa energetskim sistemima drugih država; 
11) razvoja tržišta električne energije i prirodnog gasa i njihovog povezivanja sa regionalnim i unutrašnjim tržištem EU. 

 

Energetska politika bliže se razrađuje i sprovodi Strategijom razvoja energetike Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija), Programom ostvarivanja Strategije (u daljem tekstu: Program) i Energetskim bilansom Republike Srbije (u daljem tekstu: Energetski bilans), a Vlada (u skladu sa Strategijom i Programom) donosi nacionalne akcione planove, kojima se bliže utvrđuju razvojni ciljevi i mere za njihovo ostvarivanje. 

 

Dakle, ovim zakonom uređuju se:

- ciljevi energetske politike i način njenog ostvarivanja,
- uslovi za pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu isporuku energije i energenata,
- uslovi za sigurno snabdevanje kupaca
- uslovi za izgradnju novih energetskih objekata,
- uslovi i način obavljanja energetskih delatnosti,
- način organizovanja i funkcionisanja tržišta električne energije i prirodnog gasa
- prava i obaveze učesnika na tržištu,
- zaštita kupaca energije i energenata,
- način, uslovi i podsticaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije
- prava i dužnosti državnih organa,
- položaj, način finansiranja, poslovi i druga pitanja od značaja za rad Agencije za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u izvršavanju ovog zakona, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. 

 

ENERGIJA – u smislu Zakona je - električna energija i toplotna energija.

ENERGENTI – u smislu Zakona su - ugalj, prirodni gas, nafta, derivati nafte, uljni škriljci, obnovljivi i drugi izvori energije (na pr. vodotokovi, biomasa, vetar, sunce, biogas, deponijski gas, gas iz pogona za preradu kanalizacionih voda i izvori geotermalne energije).

ENERGETSKI SISTEM – u smislu Zakona je - elektroenergetski sistem, sistem prirodnog gasa, nafte ili derivata nafte koji se sastoji od energetskih objekata međusobno povezanih tako da čine jedinstven tehničko-tehnološki sistem.

ENERGETSKI SUBJEKT – u smislu Zakona je - pravno lice (ili preduzetnik), koje je upisano u registar za obavljanje jedne ili više energetskih delatnost.

 

Energetske delatnosti– u smislu Zakona su: 

1) proizvodnja električne energije; 
2) kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije; 
3) prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom; 
4) distribucija električne energije i upravljanje distributivnim sistemom; 
5) snabdevanje električnom energijom; 
6) javno snabdevanje električnom energijom; 
7) organizovanje tržišta električne energije; 
8) proizvodnja derivata nafte; 
9) transport nafte naftovodima; 
10) transport derivata nafte produktovodima; 
11) transport nafte, derivata nafte i biogoriva drugim oblicima transporta; 
12) skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva; 
13) trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom;  
14) trgovina motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila; 
15) transport i upravljanje transportnim sistemom za prirodni gas; 
16) skladištenje i upravljanje skladištem prirodnog gasa; 
17) distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas;
18) snabdevanje prirodnim gasom; 
19) javno snabdevanje prirodnim gasom; 
20) proizvodnja toplotne energije; 
21) distribucija i snabdevanje toplotnom energijom; 
22) proizvodnja biogoriva. 

 

Delatnosti iz tač. 3), 4), 6), 7), 9), 10), 15), 16), 17), 19), 20) i 21- su delatnosti od opšteg interesa. 

 

Za detalje – videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 11.08.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>