Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

ENERGIJA NAŠA NASUŠNA

Novi Zakon o energetici

Vodotokovi, vetar, sunce, gas, ugalj, nafta, derivati nafte, uljni škriljci i drugo – izvori su energije, a pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdevanje energijom (toplotnom i električnom, danas i u budućnosti) jedan je od glavnih ciljeva energetske politike uređene Zakonom o energetici.

U „Sl. glasniku RS“, br. 57/2011 od 1. avgusta 2011. godine - objavljen je NOVI Zakon o energetici (u daljem tekstu: Zakon), koji „zamenjuje“ - Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 84/04) i - Zakon o elektroenergetskoj, građevinskoj i inspekciji parnih kotlova ("Sl. glasnik SRS", br. 5/83, 15/83, 24/85, 45/85; "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94, 44/95). Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (9. avgusta 2011.).

 

Dugoročni ciljevi energetske politike Republike Srbije, definisani Zakonom (član 3.), su: 

1) pouzdanog, sigurnog i kvalitetnog snabdevanja energijom i energentima; 
2) stvaranja uslova za pouzdan i bezbedan rad i održivi razvoj energetskih sistema; 
3) konkurentnosti na tržištu energije na načelima nediskriminacije, javnosti i transparentnosti; 
4) obezbeđivanja uslova za unapređenje energetske efikasnosti u obavljanju energetskih delatnosti i potrošnji energije; 
5) stvaranja ekonomskih, privrednih i finansijskih uslova za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije; 
6) stvaranje uslova za korišćenje novih izvora energije; 
7) unapređenja zaštite životne sredine u svim oblastima energetskih delatnosti; 
8) stvaranja uslova za investiranje u energetiku; 
9) zaštite kupaca energije i energenata; 
10) povezivanja energetskog sistema Republike Srbije sa energetskim sistemima drugih država; 
11) razvoja tržišta električne energije i prirodnog gasa i njihovog povezivanja sa regionalnim i unutrašnjim tržištem EU. 

 

Energetska politika bliže se razrađuje i sprovodi Strategijom razvoja energetike Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija), Programom ostvarivanja Strategije (u daljem tekstu: Program) i Energetskim bilansom Republike Srbije (u daljem tekstu: Energetski bilans), a Vlada (u skladu sa Strategijom i Programom) donosi nacionalne akcione planove, kojima se bliže utvrđuju razvojni ciljevi i mere za njihovo ostvarivanje. 

 

Dakle, ovim zakonom uređuju se:

- ciljevi energetske politike i način njenog ostvarivanja,
- uslovi za pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu isporuku energije i energenata,
- uslovi za sigurno snabdevanje kupaca
- uslovi za izgradnju novih energetskih objekata,
- uslovi i način obavljanja energetskih delatnosti,
- način organizovanja i funkcionisanja tržišta električne energije i prirodnog gasa
- prava i obaveze učesnika na tržištu,
- zaštita kupaca energije i energenata,
- način, uslovi i podsticaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije
- prava i dužnosti državnih organa,
- položaj, način finansiranja, poslovi i druga pitanja od značaja za rad Agencije za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u izvršavanju ovog zakona, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. 

 

ENERGIJA – u smislu Zakona je - električna energija i toplotna energija.

ENERGENTI – u smislu Zakona su - ugalj, prirodni gas, nafta, derivati nafte, uljni škriljci, obnovljivi i drugi izvori energije (na pr. vodotokovi, biomasa, vetar, sunce, biogas, deponijski gas, gas iz pogona za preradu kanalizacionih voda i izvori geotermalne energije).

ENERGETSKI SISTEM – u smislu Zakona je - elektroenergetski sistem, sistem prirodnog gasa, nafte ili derivata nafte koji se sastoji od energetskih objekata međusobno povezanih tako da čine jedinstven tehničko-tehnološki sistem.

ENERGETSKI SUBJEKT – u smislu Zakona je - pravno lice (ili preduzetnik), koje je upisano u registar za obavljanje jedne ili više energetskih delatnost.

 

Energetske delatnosti– u smislu Zakona su: 

1) proizvodnja električne energije; 
2) kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije; 
3) prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom; 
4) distribucija električne energije i upravljanje distributivnim sistemom; 
5) snabdevanje električnom energijom; 
6) javno snabdevanje električnom energijom; 
7) organizovanje tržišta električne energije; 
8) proizvodnja derivata nafte; 
9) transport nafte naftovodima; 
10) transport derivata nafte produktovodima; 
11) transport nafte, derivata nafte i biogoriva drugim oblicima transporta; 
12) skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva; 
13) trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom;  
14) trgovina motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila; 
15) transport i upravljanje transportnim sistemom za prirodni gas; 
16) skladištenje i upravljanje skladištem prirodnog gasa; 
17) distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas;
18) snabdevanje prirodnim gasom; 
19) javno snabdevanje prirodnim gasom; 
20) proizvodnja toplotne energije; 
21) distribucija i snabdevanje toplotnom energijom; 
22) proizvodnja biogoriva. 

 

Delatnosti iz tač. 3), 4), 6), 7), 9), 10), 15), 16), 17), 19), 20) i 21- su delatnosti od opšteg interesa. 

 

Za detalje – videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 11.08.2011.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 59 od 04.05.2017.


Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 74 od 04.05.2017.


Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 17/13, strana: 7 od 21.02.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 74 od 04.05.2017.


Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 72/07, strana: 10 od 31.07.2007.
"Službeni glasnik RS", broj 21/09, strana: 80 od 27.03.2009.
"Službeni glasnik RS", broj 48/10, strana: 25 od 16.07.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 8/11, strana: 51 od 11.02.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 97/15, strana: 58 od 28.11.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 57 od 06.03.2017.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti polaznika stručnog osposobljavanja i usavršavanja

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 22/11, strana: 21 od 31.03.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

PRESTAJE DA VAŽI - sa 42/17 - ZAMENJEN UREDBOM
"Službeni glasnik RS", broj 80/10, strana: 7 od 02.11.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

"Službeni glasnik RS", broj 40/10, strana: 3 od 11.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 58 od 04.05.2017.


Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Nedelja Crvenog krsta"

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 39 od 04.05.2017.


Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 52 od 04.05.2017.


Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 5 od 04.05.2017.


Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

"Službeni glasnik RS", broj 24/12, strana: 11 od 30.03.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 48/15, strana: 3 od 02.06.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 99/15, strana: 4 od 02.12.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 42/17, strana: 58 od 04.05.2017.Pogledajte kompletan spisak >>