Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Dopunski rad zdravstvenih radnika (izmene Zakona)

Dopunski rad zdravstvenih radnika

U "Sl. glasniku RS", br. 88/2010 od 23. novembra 2010. godine,  objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 72/09), koji je stupio na snagu – 1. decembra 2010. godine. Izmene se (pre svega) odnose na OBAVLJANJE DOPUNSKOG RADA zdravstvenih radnika.

Odredbe čl. 199. do 202. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u celosti su izmenjene (zamenjene novim odredbama).


Pre svega – zakonodavac širi krug lica – odredbe se odnose na - zdravstvenog radnika, zdravstvenog saradnika, kao i druga lica zaposlena u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi koja čine tim sa zdravstvenim radnikom u obavljanju zdravstvene delatnosti.


Takođe – zakonodavac širi i krug poslova (zdravstvene delatnosti) koji se mogu obavljati van redovnog radnog vremena.

Prethodna formulacija je glasila: - Zdravstveni radnik zaposlen u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi, koji radi puno radno vreme, može obavljati određene poslove zdravstvene delatnosti iz svoje struke …

Dok sada toga nema – Zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik i druga lica (koja čine tim sa zdravstvenim radnikom) mogu da obavljaju dopunski rad.

Logično, dopunski rad se obavlja u skladu sa Zakonom I NE SME da utiče na organizaciju rada pojedinačnih delova zdravstvene ustanove ili zdravstvene ustanove u celini.

zakonodavac je izbegao i formalna ograničenja – tipa - broj ugovora koji se može zaključiti (“… može zaključiti samo jedan ugovor o dopunskom radu…”), broj pacijenata koji se može lečiti, odnosno zdravstvenih usluga ili medicinskih postupaka koji se mogu pružiti ili obaviti.


Ostalo je ograničenje vremena za koji se može zaključiti ugovor o dopunskom radu. Naime - Zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik, odnosno drugo zaposleno lice može da zaključi ugovor o dopunskom radu - najviše do jedne trećine punog radnog vremena.

Način, postupak i uslove, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika, odnosno drugih zaposlenih lica propisuje ministar.

Propis za sprovođenje Zakona - doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (do kraja februara 2011. godine).

Odredbe podzakonskog propisa koje su se primenjivale do stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona, a nisu sa njim u suprotnosti - primenjivaće se do donošenja novog podzakonskog propisa.

 

Za detalje – videti:

LJ.M.V.

Objavljeno: 09.12.2010.


Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>