Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

DONET NOVI ZAKON O OBJAVLJIVANJU PROPISA

Donet novi zakon o objavljivanju propisa

Na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2013. godini, 22. maja 2013. godine, Narodna skupština Republike Srbije - DONELA JE Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 45/2013 od 22. maja 2013. godine (u daljem tekstu: Novi Zakon).  Novi Zakon STUPA NA SNAGU 1. juna 2013. godine, osim odredaba koje se odnose na uspostavljanje, vođenje i pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije (čl. 28, 29, 30, 31. i 33.) - koje stupaju na snagu 1. januara 2014. godine.

Novim Zakonom (kojim je poništen prethodni Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju "Službenog glasnika Republike Srbije") -  detaljnije su obrađena neka pitanja iz ove oblasti, posebno u pogledu ostvarivanja Ustavom zajamčenog prava na obaveštenost.

Detaljno su razrađena ustavne odredbe o objavljivanju zakona i drugih opštih akata i propisano je da se zakoni i svi drugi opšti akti - objavljuju pre stupanja na snagu, a da se Ustav, zakoni i podzakonski opšti akti Republike Srbije objavljuju u republičkom službenom glasilu. Republičko službeno glasilo je "Službeni glasnik Republike Srbije" (u daljem tekstu: Službeni glasnik).

Izdavanje Službenog glasnika je delatnost od opšteg interesa, koju obavlja javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija (u daljem tekstu: javno preduzeće).

Zakoni, drugi propisi i akti - objavljuju se u tekstu koji je utvrdio njihov donosilac, na osnovu naloga organa, organizacija, odnosno službi koji se staraju o njihovom objavljivanju. Nalog za objavljivanje izdaje se javnom preduzeću.

O redosledu i načinu objavljivanja zakona, drugih propisa i akata, kao i o drugim pitanjima vezanim za uređivanje Službenog glasnika - stara se javno preduzeće.

U Službenom glasniku se, u skladu sa ovim zakonom, obavezno objavljuju:

 • akti Narodne skupštine,
 • međunarodni sporazumi,
 • akti predsednika Republike,
 • akti Vlade,
 • akti ministarstava i posebnih organizacija,
 • akti Ustavnog suda,
 • akti Visokog saveta sudstva,
 • akti Državnog veća tužilaca,
 • akti sudova i javnih tužilaštava,
 • akti drugih republičkih organa,
 • akti Narodne banke Srbije,
 • presude Evropskog suda za ljudska prava,
 • odluke ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava,
 • propisi koje donose imaoci javnih ovlašćenja,
 • drugi akti za koje je to određeno zakonom, prečišćeni tekstovi i ispravke akata.

Akti organa, pravnih i fizičkih lica - čije objavljivanje u Službenom glasniku nije obavezno mogu, uz naknadu, da se objavljuju u Službenom glasniku. U Službenom glasniku mogu, uz naknadu, da se objavljuju i javni konkursi, oglasi, javni pozivi i druga obaveštenja organa, pravnih i fizičkih lica.

Visina naknade za objavljivanje određuje se aktom javnog preduzeća, na koji saglasnost daje Vlada.

Za objavljivanje zakona, drugih propisa i akata koji se obavezno objavljuju u Službenom glasniku, kao i za vođenje Pravno-informacionog sistema, javnom preduzeću se obezbeđuje deo potrebnih sredstava u budžetu Republike Srbije, u visini koja se za svaku godinu određuje zakonom o budžetu Republike Srbije u okviru razdela ministarstva nadležnog za poslove državne uprave.

Videti - detaljnije:

LJ.M.V.

Objavljeno: 27.05.2013.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Dusica Stanojevic
Ukupno: 1
Komentar
Pravilnik o radu
Komentar #1 objavljen : Tue October 25, 2016, 10:19:05
POSTOVANI, MOLIM VAS ZA ODGOVOR NA PITANJE DA LI JE OBAVEZNO, U CILJU OBAVESTENOSTI ZAPOSLENIH, DA PRAVILNIK O RADU BUDE OBJAVLJEN NA OGLASNOJ TABLI PREDUZECA SA ROKOM STUPANJA NA SNAGU OD 8 DANA? UNAPRED VAM SE ZAHVALJUJEM I KORISTIM PRILIKU DA VAS POZDRAVIM. DUSICA

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 674 od 19.04.2017.


Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Službeni list APV", broj 4/16, strana: 73 od 03.02.2016.
"Službeni list APV", broj 19/16, strana: 629 od 01.04.2016.
"Službeni list APV", broj 25/16, strana: 745 od 22.04.2016.
"Službeni list APV", broj 28/16, strana: 761 od 09.05.2016.
"Službeni list APV", broj 31/16, strana: 793 od 23.05.2016.
"Službeni list APV", broj 34/16, strana: 841 od 01.06.2016.
"Službeni list APV", broj 41/16, strana: 911 od 06.07.2016.
"Službeni list APV", broj 46/16, strana: 1319 od 03.08.2016.
"Službeni list APV", broj 61/16, strana: 1875 od 09.11.2016.
"Službeni list APV", broj 16/17, strana: 441 od 29.03.2017.
"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 683 od 26.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o davanju saglasnosti

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 686 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenja o imenovanjima i razrešenjima

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 669 od 19.04.2017.


Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 20/17, strana: 687 od 26.04.2017.


Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

"Službeni list APV", broj 19/17, strana: 670 od 19.04.2017.


Odluka o dimničarskim uslugama

"Službeni list grada Beograda", broj 15/93, strana: 458 od 09.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 17/93, strana: 543 od 28.07.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 31/93, strana: 823 od 29.12.1993.
"Službeni list grada Beograda", broj 4/94, strana: 45 od 18.02.1994.
"Službeni list grada Beograda", broj 2/95, strana: 24 od 24.02.1995.
"Službeni list grada Beograda", broj 6/99, strana: 116 od 22.04.1999.
"Službeni list grada Beograda", broj 11/05, strana: 31 od 31.05.2005.
"Službeni list grada Beograda", broj 34/14, strana: 5 od 11.04.2014.
"Službeni list grada Beograda", broj 19/17, strana: 5 od 21.04.2017.Pogledajte kompletan spisak >>