Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

DONET NOVI ZAKON O OBJAVLJIVANJU PROPISA

Donet novi zakon o objavljivanju propisa

Na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2013. godini, 22. maja 2013. godine, Narodna skupština Republike Srbije - DONELA JE Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 45/2013 od 22. maja 2013. godine (u daljem tekstu: Novi Zakon).  Novi Zakon STUPA NA SNAGU 1. juna 2013. godine, osim odredaba koje se odnose na uspostavljanje, vođenje i pristup Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije (čl. 28, 29, 30, 31. i 33.) - koje stupaju na snagu 1. januara 2014. godine.

Novim Zakonom (kojim je poništen prethodni Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju "Službenog glasnika Republike Srbije") -  detaljnije su obrađena neka pitanja iz ove oblasti, posebno u pogledu ostvarivanja Ustavom zajamčenog prava na obaveštenost.

Detaljno su razrađena ustavne odredbe o objavljivanju zakona i drugih opštih akata i propisano je da se zakoni i svi drugi opšti akti - objavljuju pre stupanja na snagu, a da se Ustav, zakoni i podzakonski opšti akti Republike Srbije objavljuju u republičkom službenom glasilu. Republičko službeno glasilo je "Službeni glasnik Republike Srbije" (u daljem tekstu: Službeni glasnik).

Izdavanje Službenog glasnika je delatnost od opšteg interesa, koju obavlja javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija (u daljem tekstu: javno preduzeće).

Zakoni, drugi propisi i akti - objavljuju se u tekstu koji je utvrdio njihov donosilac, na osnovu naloga organa, organizacija, odnosno službi koji se staraju o njihovom objavljivanju. Nalog za objavljivanje izdaje se javnom preduzeću.

O redosledu i načinu objavljivanja zakona, drugih propisa i akata, kao i o drugim pitanjima vezanim za uređivanje Službenog glasnika - stara se javno preduzeće.

U Službenom glasniku se, u skladu sa ovim zakonom, obavezno objavljuju:

 • akti Narodne skupštine,
 • međunarodni sporazumi,
 • akti predsednika Republike,
 • akti Vlade,
 • akti ministarstava i posebnih organizacija,
 • akti Ustavnog suda,
 • akti Visokog saveta sudstva,
 • akti Državnog veća tužilaca,
 • akti sudova i javnih tužilaštava,
 • akti drugih republičkih organa,
 • akti Narodne banke Srbije,
 • presude Evropskog suda za ljudska prava,
 • odluke ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava,
 • propisi koje donose imaoci javnih ovlašćenja,
 • drugi akti za koje je to određeno zakonom, prečišćeni tekstovi i ispravke akata.

Akti organa, pravnih i fizičkih lica - čije objavljivanje u Službenom glasniku nije obavezno mogu, uz naknadu, da se objavljuju u Službenom glasniku. U Službenom glasniku mogu, uz naknadu, da se objavljuju i javni konkursi, oglasi, javni pozivi i druga obaveštenja organa, pravnih i fizičkih lica.

Visina naknade za objavljivanje određuje se aktom javnog preduzeća, na koji saglasnost daje Vlada.

Za objavljivanje zakona, drugih propisa i akata koji se obavezno objavljuju u Službenom glasniku, kao i za vođenje Pravno-informacionog sistema, javnom preduzeću se obezbeđuje deo potrebnih sredstava u budžetu Republike Srbije, u visini koja se za svaku godinu određuje zakonom o budžetu Republike Srbije u okviru razdela ministarstva nadležnog za poslove državne uprave.

Videti - detaljnije:

LJ.M.V.

Objavljeno: 27.05.2013.


Da li imate komentar?

 • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Dusica Stanojevic
Ukupno: 1
Komentar
Pravilnik o radu
Komentar #1 objavljen : Tue October 25, 2016, 10:19:05
POSTOVANI, MOLIM VAS ZA ODGOVOR NA PITANJE DA LI JE OBAVEZNO, U CILJU OBAVESTENOSTI ZAPOSLENIH, DA PRAVILNIK O RADU BUDE OBJAVLJEN NA OGLASNOJ TABLI PREDUZECA SA ROKOM STUPANJA NA SNAGU OD 8 DANA? UNAPRED VAM SE ZAHVALJUJEM I KORISTIM PRILIKU DA VAS POZDRAVIM. DUSICA

Pravilnik o obrascu putnog lista za domaćeg prevoznika

PRESTAJE DA VAŽI - sa 19/17 - 1. maja 2017. godine - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 46/00, strana: 19 od 14.09.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 5 od 08.03.2017.


Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici

PRESTAJE DA VAŽI - sa 24/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni list SRJ", broj 3/00, strana: 6 od 21.01.2000.
"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 47 od 17.03.2017.


Cenovnik osnovnih proizvoda šumarstva - drvnih sortimenata

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 107 od 06.03.2017.


Indeksi potrošačkih cena za februar 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 34 od 13.03.2017.


Javnobeležnička tarifa

"Službeni glasnik RS", broj 91/14, strana: 174 od 29.08.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 103/14, strana: 33 od 25.09.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 12/16, strana: 183 od 12.02.2016.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 69 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 26/17, strana: 13 od 20.03.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o razrešenju i imenovanju

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 47 od 06.03.2017.


Kadrovska rešenje - rešenja o imenovanjima, razrešenjima i postavljenjima

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 3 od 17.03.2017.


Kodeks policijske etike

PRESTAJE DA VAŽI - sa 17/17 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 92/06, strana: 7 od 24.10.2006.
"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Kodeks policijske etike

"Službeni glasnik RS", broj 17/17, strana: 51 od 06.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 16/17, strana: 75 od 02.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 24/17, strana: 72 od 17.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 19/17, strana: 156 od 08.03.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 23/17, strana: 36 od 13.03.2017.Pogledajte kompletan spisak >>