Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)

"Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012

 

 

 

Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

 

 

U K A Z

 

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 

 

Proglašava se Zakon o porezu na dodatu vrednost, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, 23. jula 2004. godine

 

PR broj 41

U Beogradu, 24. jula 2004. godine

 

                                                                                                                     Predsednik Republike,

                                                                                                                     Boris Tadić, s. r.

 

 

ZAKON

 

O POREZU NA DODATU VREDNOST

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim zakonom uvodi se porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika).

 

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

 

 

Član 2.

 

Prihod od PDV pripada budžetu Republike.

 

 

II. PREDMET OPOREZIVANJA

 

 

Član 3.

 

Predmet oporezivanja PDV su:

 

1) isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;

 

2) uvoz dobara u Republiku.

 

 

Promet dobara i usluga

 

Član 4. (odredbe koje se primenjuju do 1. januara 2013. godine)

 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

 

Dobrima se smatraju i voda, električna energija, gas i toplotna energija.

 

Prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i:

 

1) prenos prava raspolaganja na dobrima uz naknadu na osnovu propisa državnog organa, organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave;

 

2) predaja dobara po osnovu ugovora o lizingu, u skladu sa zakonom, ili na osnovu ugovora o prodaji sa odloženim plaćanjem kojim je utvrđeno da se pravo raspolaganja prenosi najkasnije otplatom poslednje rate;

 

3) prenos dobara od strane vlasnika komisionaru i od strane komisionara primaocu;

 

4) isporuka dobara po ugovoru na osnovu kojeg se plaća provizija pri prodaji;

 

5) prenos dobara od strane vlasnika konsignateru i od konsignatera primaocu dobara;

 

6) isporuka dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala isporučioca, ako se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima;

 

7) prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata;

 

7a) prvi prenos vlasničkog udela na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata;

 

8) razmena dobara za druga dobra ili usluge.

 

Sa prometom dobara uz naknadu izjednačava se:

 

1) uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, zaposlenih ili drugih lica;

 

2) svaki drugi promet dobara bez naknade;

 

3) iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene aktom koji donosi Vlada Republike Srbije.

 

Uzimanje dobara, odnosno svaki drugi promet dobara iz stava 4. ovog člana smatra se prometom dobara uz naknadu pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može odbiti u potpunosti ili srazmerno.

 

Ako se uz isporuku dobara vrši sporedna isporuka dobara ili sporedno pružanje usluga, smatra se da je izvršena jedna isporuka dobara.

 

Kod isporuke u nizu jednog istog dobra, kod koje prvi isporučilac prenosi pravo raspolaganja neposredno poslednjem primaocu dobra, svaka isporuka dobara u nizu smatra se posebnom isporukom.

 

Ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar) bliže uređuje šta se smatra novoizgrađenim građevinskim objektima iz stava 3. tačka 7) ovog člana, kao i šta se smatra uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika, kao i svaki drugi promet bez naknade iz stava 4. ovog člana.

 

 

Član 4.

(odredbe koje se primenjuju OD 1. januara 2013. godine)

 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

 

Dobrima se smatraju i voda, električna energija, gas i toplotna energija.

 

Prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i:

 

1) prenos prava raspolaganja na dobrima uz naknadu na osnovu propisa ili drugog akta državnog organa, organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave;

 

2) predaja dobara na osnovu ugovora o prodaji sa odloženim plaćanjem kojim je ugovoreno da se pravo raspolaganja prenosi najkasnije otplatom poslednje rate;

 

2a) predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu, zaključenog na određeni period, za pokretne ili nepokretne stvari, kada nijedna od ugovornih strana ne može raskinuti ugovor ako se strane pridržavaju ugovornih obaveza;

 

3) prenos dobara od strane vlasnika komisionaru i od strane komisionara primaocu;

 

4) isporuka dobara po ugovoru na osnovu kojeg se plaća provizija pri prodaji;

 

5) prenos dobara od strane vlasnika konsignateru i od konsignatera primaocu dobara;

 

6) isporuka dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala isporučioca, ako se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima;

 

7) prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata;

 

7a) prenos vlasničkog udela na građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata;

 

8) razmena dobara za druga dobra ili usluge.

 

Sa prometom dobara uz naknadu izjednačava se:

 

1) uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica;

 

2) svaki drugi promet dobara bez naknade;

 

3) iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene aktom koji donosi Vlada Republike Srbije.

 

Uzimanje dobara, odnosno svaki drugi promet dobara iz stava 4. ovog člana smatra se prometom dobara uz naknadu pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može odbiti u potpunosti ili srazmerno, nezavisno od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza.

 

Ako se uz isporuku dobara vrši sporedna isporuka dobara ili sporedno pružanje usluga, smatra se da je izvršena jedna isporuka dobara.

 

Sporednom isporukom dobara iz stava 6. ovog člana ne smatra se prenos prava raspolaganja na građevinskom objektu ili ekonomski deljivoj celini u okviru građevinskog objekta koja se smatra nepokretnošću u smislu zakona kojim se uređuje promet nepokretnosti.

 

Kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, isporuka svakog dobra u imovini koja se prenosi smatra se posebnim prometom.

 

Kod isporuke u nizu jednog istog dobra, kod koje prvi isporučilac prenosi pravo raspolaganja neposredno poslednjem primaocu dobra, svaka isporuka dobra u nizu smatra se posebnom isporukom.

 

*) Ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar) bliže uređuje kriterijume na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara iz stava 3. tačka 2a) ovog člana, kao i šta se smatra uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika i svakim drugim prometom bez naknade iz stava 4. ovog člana.

 

______________________________________________________

*) NAPOMENA Intermexa: videti član 50. Zakona o izmenama i dopunama Zakona (93/2012), kojim je propisano da će se odredbe ovog zakona, koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, primenjivati od dana stupanja na snagu izmena (osmog dana od dana objavljivanja).

 

 

 

 

Član 5.  (odredbe koje se primenjuju do 1. januara 2013. godine)

 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

 

Promet usluga je i svako nečinjenje i trpljenje.

 

...PREUZMITE KOMPLETAN TEKST ZAKONA...

 

JAVNE NABAVKE - Odluke, Obaveštenja

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 2 od 02.04.2014.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 10 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 83/13, strana: 3 od 20.09.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 113/13, strana: 34 od 20.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 115/13, strana: 44 od 26.12.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 34/14, strana: 15 od 26.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.


Odluka Stomatološke komore Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 122 od 02.04.2014.


Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija

PAŽNJA - primenjuje se do 31. decembra 2014. godine
"Službeni glasnik RS", broj 36/10, strana: 69 od 28.05.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 42/10, strana: 10 od 18.06.2010.
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 202 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 74/13, strana: 45 od 21.08.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 97/13, strana: 85 od 06.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 121 od 02.04.2014.


Pravilnik o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

"Službeni glasnik RS", broj 88/12, strana: 15 od 11.09.2012.
"Službeni glasnik RS", broj 41/13, strana: 36 od 10.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 36/14, strana: 122 od 28.03.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 120 od 02.04.2014.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 37/14 - ZAMENJEN NOVIM
"Službeni glasnik RS", broj 30/13, strana: 19 od 02.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.


Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.


Protokol o saradnji (Sokoj i ANEM)

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 127 od 02.04.2014.


Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća (Požega, Pirot)

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 121 od 02.04.2014.


Rešenja o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja

"Službeni glasnik RS", broj 37/14, strana: 5 od 02.04.2014.



Pogledajte kompletan spisak >>