Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

PREDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJE

P R E D L O G

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJE

Član 1.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Sl. Glasnik RS“ broj 116/14).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe i podzakonski opšti i pojedinačni akti doneti na osnovu zakona koji prestaje da važi.

Član 2.

Danom stupanja na snagu ovog zakona penzije koje isplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje isplaćuju se u iznosu koji je bio utvrđen rešenjem, a pre stupanja na snagu Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

U pogledu načina utvrđivanja i isplate penzija primenjuju se odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju osim ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Član 3.

Korisnicima penzija isplatiće se razlika između iznosa penzije utvrđenog rešenjem  pre stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija i umanjenog iznosa penzije do dana prestanka važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija (razlika penzije).

Razlika penzije iz stava 1. ovog člana isplaćuje se uz isplatu penzija i to u najviše 12 mesečnih rata počev od isplate penzije za mesec januar 2016. godine.

Član 4.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje će, za svakog korisnika penzije koji ima pravo na razliku penzije u skladu sa ovim zakonom, doneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona rešenje kojim se utvrđuje iznos i način isplate razlike penzije iz člana 3. ovog zakona.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana posebno se utvrđuje ukupan iznos razlike penzije, broj, iznos i datum dospeća pojedinačnih rata za isplatu razlike penzije.

Član 5.

Korisnici penzija, koji su pravo na penziju ostvarili za vreme primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija i čiji je iznos penzija utvrđen primenom odredbi tog zakona, danom stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo na iznos penzije utvrđen u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje donosi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona rešenje iz stava 1. ovog člana kojim utvrđuje novi iznos penzije, koji se isplaćuje počev od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 


 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

I.   USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

 

Ustavni osnov za donošenje Zakona prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Sl. Glasnik RS“ broj 116/14) sadržan je u članu 97. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti, druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa, kao i druge odnose u skladu sa Ustavom.

 

II.  RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

 

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija je donet 26. oktobra 2014. godine, a u primeni je od 28. oktobra 2014. godine. Rešenja koja su predviđena tim zakonom su protivustavna budući da se njima smanjuju i oduzimaju prava penzionera. Naime, ovim zakonom se zatečenim korisnicima penzija „privremeno“ smanjuju iznosi penzija, čime se zadire duboko u njihova stečena prava, a budućim korisnicima penzija se iznos penzija „privremeno“ utvrđuje primenom odredbi tog zakona, čime se oni stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na ostale korisnike penzija koji su svoja prava ostvarili u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pri tom sam zakon u svom naslovu sadrži odrednicu privremeno, a da važenje zakona nije oročeno, tako da rešenja predviđena tim zakonom su trajna, čime posledice primene ovakvog zakona postaju još teže. Pored toga, što je sam zakon neustavan, on je i nehuman, jer jednu od najosetljivijih kategorija stanovništva stavlja u vrlo nepovoljan ekonomski položaj. U pitanju su penzioneri, koji su već stari ljudi, narušenog zdravlja, među njima je i određeni broj i invalidskih penzionera. Dakle, u pitanju su ljudi koji imaju povećane troškove zbog potreba lečenja, te u tom smislu umanjenja penzija, koja su neustavna, ujedno su i ekonomski nepodnošljiva.

Iz navedenih razloga predlažemo usvajanja Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija, kojim, ne samo da se predviđa prestanak važenja, već i otklanjanje protivpravnih posledica koje su nastale njegovom primenom.

 

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

 

Članom 1. Predloga zakona utvrđuje se prestanak važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i svih podzakonskih opštih i pojedinačnih akata donetih na osnovu ovog zakona. Ovim se predviđa da i eventualna rešenja kojima su utvrđeni novi iznosi penzija prestaju da važe.

Članom 2. Predloga zakona predviđa se da će se isplata penzija zatečenim korisnicima penzija u momentu stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija isplaćivati prema iznosu koji je bio utvrđen rešenjem pre stupanja na snagu tog zakona. Pored toga predviđa se primena Zakona o penzisjkom i invalidskom osiguranju, osim u pogledu pitanja koja su drugačije uređena ovim predlogom zakona.

Članom 3. Predloga zakona utvrđuje se pravo na razliku penzije, a koje imaju penzioneri koji su pravo na penziju stekli pre stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije. Ovim penzionerima će biti isplaćena razlika između iznosa penzije koji je utvrđen rešenjem, a koje je važilo pre umanjenja peznija i iznosa umanjene penzije, koji je utvrđen na osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Ova razlika se utvrđuje u ukupnom iznosu za ceo period primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, a isplaćuje se počev od isplate penzije za januar 2016. godine i to u ratama, s tim da broj rata ne može biti veći od 12.

Članom 4. Predloga zakona predviđena je obaveza Republičkog fonda PIO da donese rešenjem za svakog korisnika iz člana 3. kojim će utvrditi iznos razlike penzije, dinamiku isplate, iznos rate i datum dospeća svake od rata.

Članom 5. Predloga zakona predviđeno je da penzionerima, koji su pravo na penziju ostvarili posle stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija i čiji iznos penzija je utvrđen primenom i odredbi toga zakona, bude utvrđen novi iznos penzija primenom propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, dakle isključivo primenom onih propisa koji bi se primenjivali u utvrđivanju iznosa penzija da nije važio Zakon o privremenom uređivanju načina isplata penzija. Novi iznos penzija bi važio od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 6. Predloga zakona propisano je da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“. Članom 196. Ustava Republike Srbije predviđeno je da zakoni i drugi opšti akti mogu stupati na snagu ranije ako za to postoje naročito opravdani razlozi. Otklanjanje štetnih posledica protivpravnog stanja nastalog primenom Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija je naročito opravdani razlog.

 

IV. ANALIZA EFEKATA PROPISA

 

Predloženim zakonom će se otkloniti protivpravno stanje koje je nastalo primenom Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija, otkloniće se štetne posledice koje su nastupile povredom stečenih prava penzionara i sprečiće se nastupanje budućih štetnih posledica po državu i građana. Buduće štetne posledice se ogledaju ne samo u tome što je napravljen opasan presedan koji može postati praksa, a to je ugrožavanje stečenih prava i time stvaranje pravne nesigurnosti i neizvesnosti, već i u tome što će država u perspektivi verovatno biti u obavezi da nadoknadi ogromnu štetu koju je primenom Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija nanela svojim građanima.

 

V.  FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

 

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije, prema proceni ministarstva nadležnog za poslove finansija.


 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

 

Narodni poslanik Marko Đurišić

 

2. Naziv propisa

 

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

(Law proposal on termination of the Law on temporary regulation of the manner of pension payments).

 

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

 

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

/

 

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

 

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

 

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

 

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

 /

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

 

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima

/

 

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

/

 

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima

/

 

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

/

 

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

 

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava.

Sekundarni izvori prava Evropske unije koji postoje u ovoj oblasti nisu relevantni sa stanovišta materije koju obrađuje ovaj predlog zakona, tako da se uz ovaj predlog zakona ne dostavlja Tabela usklađenosti.

 

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

 

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

 

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

Potpis rukovodioca organa organa državne uprave, odnosno drugog ovlašćenog predlagača propisa, datum i pečat

 

Beograd, ..... 2015. godine                                                     NARODNI POSLANIK

                                                                                           Marko Đurišić

 

 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>