Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

P R E D L O G

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije („Sl. Glasnik RS“ broj 97/08, 53/10, 66/11 – US, 67/13 – US, 108/13 – dr. zakon, 112/13 – dr. propis, 8/15 - US) u članu 59. stav 1. na kraju rečenice stavlja se zapeta i dodaju se reči: „kao i političke stranke koje ostvaruju pravo na sredstva za finansiranje svog redovnog rada iz budžeta Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine u skladu sa zakonom koji reguliše finansiranje političkih aktivnosti.“

U st. 3. i 5. posle reči: „javne službe i javna preduzeća“ stavlja se zapeta i dodaju reči: „kao i političke stranke iz stava 1. ovog člana“.

Član 2.

U članu 60. u stavu 1. posle reči: „javne službe i javna preduzeća“ stavlja se zapeta i dodaju reči: „kao i političke stranke iz člana 59. stav 1. ovog zakona“.

Član 3.

Posle člana 76. dodaje se novi član 76a koji glasi:

„Član 76a

Novačanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)  ne donese plan integriteta u skladu sa članom 59. st. 1 -3.

2)  ne dostavi izveštaj Agenciji o sprovođenju plana integriteta u skladu sa članom 59. stav. 5.

3)  ne odredi lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta u skladu sa članom 60. stav 1.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u državnom organu, organizaciji, organu teritorijalne autonomije, lokalne samouprave, javne službe, javnog preduzeća ili političke stranke.“

Član 4.

Direktor Agencije je dužan da uskladi smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona

Političke stranke iz člana 1. ovog zakona (član 59. stav 1.) dužne su da usklade svoje opšte pravne akte sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.


 

O B R A Z L O Ž E Nj E

 

I.     USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

 

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije sadržan je u članu 97. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana, sistem javnih službi, kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima pravnih lica, i druge odnose od interesa za Repbuliku Srbiju u skladu sa Ustavom.

 

II.   RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

 

Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije je utvrđena obaveza donošenja planova integriteta.

Planovi integriteta su od izuzetnog značaja kao preventivna mera za suzbijanje ne samo pojave korupcije, već i neetičnog, neprofesionalnog i uopšte protivpravnog ponašanja i postupanja. Planovi integriteta ne samo da imaju preventivno ulogu u sprečavanju nepoželjnih pojava, već su značajno sredstvo za jačanje integriteta samih institucija, odnosno subjekata koji ih donose, a time i za uspostavljanje efikasnog i transparentnog sistema.

Međutim, iako je značaj planova integriteta nesporan i izuzetan, a zakonska obaveza njihovog donošenja značajan doprinos borbi protiv korupcije i jačanju institucija, postoje izvesni propusti koje pretendujemo ovim predlogom dopuna na otklonimo.

Prvo, nije utvrđena sankcija za nepoštovanje zakonske obaveze donošenja planova integriteta i određivanja odgovornog lica za njihovu izradu i donošenje.

Drugo, smatramo da je od izuzetnog značaja da se obaveza donošenja planova integriteta utvrdi i za političke stranke koje imaju svoje predstavnike u Narodnoj skupštini, odnosno u skupštini autonomne pokrajine, te po tom osnovu dobijaju budžetska sredstva za finansiranje svog rada.

Političke stranke su u svakom društvu od presudnog značaja za artikulisanje političke volje birača i njihova uloga je nezamenljiva. Zbog toga smatramo da je potrebno utvrditi obavezu onih političkih stranaka, koje imaju određeni respektabilni uticaj u društvu (što se meri određenim brojem narodnih ili pokrajinskih poslanika), da izrade i sprovode plan integriteta.

Smatramo da se na ovaj način garantuje unapređenje političkih stranaka, njihove organizacije, ali i demokratskog vrednosnog sistema. Sa ovakvim unapređenjem političkih stranaka svakako da se dolazi i do unapređenja vrednosnog sistema društva u celini.

 

 

 

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

 

Članom 1. Predloga zakona dopunjuje se član 59. tako što se predviđa da političke stranake, koje po osnovu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ostvaruju sredstva za redovan rad na republičkom i/ili pokrajinskom nivou, imaju obavezu donošenja plana integriteta.

Članom 2. Predloga zakona kojim se dopunjuje član 60. vrši se usaglašavanje sa izmenom u članu 59.

Članom 3. Predloga zakona dodaje se novi član 76a kojim se utvrđuje da je prekršaj postupanje suprotno članu 59, dakle neispunjavanje obaveza u vezi sa donošenjem plana integriteta ili neizveštavanje Agencije po tom pitanju.

Članom 4. Predloga utvrđuje se obaveza direktora Agencije da uskladi smernice za izradu i donošenje plana integriteta sa izmenama u prethodnim članovima. Usklađivanje je potrebno budući da političke stranke predstavljaju specifičan vid organizovanja što je potrebno uvažiti. Istim članom se utvrđuje i obaveza političkih stranaka da usaglase svoje akte sa Zakonom, što podrazumeva da svojim aktima treba da predvide postupak izrade i usvajanja plana integriteta, kao i da utvrde koji stranački organ je nadležan za plan integriteta, odnosno kako se određuje odgovorno lice.

Članom 5. Predloga zakona propisan je rok za stupanje na snagu zakona.

 

V.  ANALIZA EFEKATA PROPISA

 

Usvajanjem i primenom predloženih rešenja u velikoj meri će se unaprediti rad političkih stranaka, kako na unutrašnjem planu u pogledu organizacije, ali i edukacije članstva, tako i sa stanovišta transparentnosti njihovog rada i vrednosnog sistema koji promovišu.

 

VI.  FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

 

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

 

VII.  PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG PROPISA KOJE SE DOPUNjUJU

 

Obaveza donošenja plana integriteta

Član 59.

 

Plan integriteta donose državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća, KAO I POLITIČKE STRANKE KOJE OSTVARUJU PRAVO NA SREDSTVA ZA FINANSIRANjE SVOG REDOVNOG RADA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE U SKLADU SA ZAKONOM KOJI REGULIŠE FINANSIRANjE POLITIČKIH AKTIVNOSTI.

Agencija izrađuje i objavljuje procene integriteta, odnosno smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta, sa rokovima.

Državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća, KAO I POLITIČKE STRANKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA donose plan integriteta u skladu sa smernicama iz stava 2. ovog člana i o tome obaveštavaju Agenciju.

Agencija prati donošenje i sprovođenje plana integriteta.

Državni organi i organizacije, organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća, KAO I POLITIČKE STRANKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA dužni su da na zahtev Agencije, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostave izveštaj o sprovođenju plana integriteta.

 

Odgovorno lice za izradu i sprovođenje plana integriteta

Član 60.

 

Državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća, KAO I POLITIČKE STRANKE IZ ČLANA 59. STAV 1. OVOG ZAKONA dužni su da odrede lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Agencija se stara o obuci lica odgovornog za plan integriteta.

ČLAN 76A

 

NOVAČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 1.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE AKO:

1)  NE DONESE PLAN INTEGRITETA U SKLADU SA ČLANOM 59. ST. 1 -3.

2)  NE DOSTAVI IZVEŠTAJ AGENCIJI O SPROVOĐENjU PLANA INTEGRITETA U SKLADU SA ČLANOM 59. STAV. 5.

3)  NE ODREDI LICE ODGOVORNO ZA IZRADU I SPROVOĐENjE PLANA INTEGRITETA U SKLADU SA ČLANOM 60. STAV 1.

NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 500.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODGOVORNO LICE U DRŽAVNOM ORGANU, ORGANIZACIJI, ORGANU TERITORIJALNE AUTONOMIJE, LOKALNE SAMOUPRAVE, JAVNE SLUŽBE, JAVNOG PREDUZEĆA ILI POLITIČKE STRANKE.

 

SAMOSTALNI ČLANOVI

ČLAN 4.

DIREKTOR AGENCIJE JE DUŽAN DA USKLADI SMERNICE ZA IZRADU I SPROVOĐENjE PLANA INTEGRITETA SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA U ROKU OD 60 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA

POLITIČKE STRANKE IZ ČLANA 1. OVOG ZAKONA (ČLAN 59. STAV 1.) DUŽNE SU DA USKLADE SVOJE OPŠTE PRAVNE AKTE SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA U ROKU OD 60 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 5.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U ,, SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“.


 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

 

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

 

Narodni poslanik Slobodan Homen.

 

2. Naziv propisa (sa prevodom na engleski jezik)

 

Predlog Zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

(Draft of the Law on additions to the Law on Anticorruption Agency).

 

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

 

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Sekundarni izvori prava Evropske unije koji postoje u ovoj oblasti nisu relevantni sa stanovišta materije koju obrađuje ovaj predlog zakona.

 

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

/

 

 

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

 

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Sekundarni izvori prava Evropske unije koji postoje u ovoj oblasti nisu relevantni sa stanovišta materije koju obrađuje ovaj predlog zakona, tako da se uz ovaj predlog zakona se ne dostavlja Tabela usklađenosti.

 

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

 

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

 

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

 

Potpis rukovodioca organa organa državne uprave, odnosno drugog ovlašćenog predlagača propisa, datum i pečat

 

 

 

Beograd, 26. avgust 2015. godine                               NARODNI POSLANIK

                                                                               Slobodan Homen

 

 

 

Indeksi potrošačkih cena za maj 2017. godine

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 21 od 16.06.2017.


Kadrovska rešenja - rešenja o imenovanjima, razrešenjima, prestanku dužnosti

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 7 od 07.06.2017.


Lista biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 23 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 45 od 09.06.2017.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 28 od 07.06.2017.


Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi

"Službeni glasnik RS", broj 45/11, strana: 146 od 21.06.2011.
"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 14 od 15.06.2017.


Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

"Službeni glasnik RS", broj 57/17, strana: 15 od 09.06.2017.


Odluka o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 3 od 15.06.2017.


Odluka o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 20 od 16.06.2017.


Odluka o prestanku sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 56/17, strana: 14 od 07.06.2017.


Odluka o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 58/17, strana: 15 od 15.06.2017.


Odluke o izboru sudija na stalne sudijske funkcije

"Službeni glasnik RS", broj 59/17, strana: 12 od 16.06.2017.Pogledajte kompletan spisak >>