Zakoni, uredbe, propisi, misljenja, aktaZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jezikuZakon | Zakoni Srbije, zakoni u pripremi, nacrti zakona, zakoni na engleskom jeziku
Aktuelne
VESTI
Dnevno
ažurni zakoni
Registar
zakona i propisa
Odabrani
zakoni
Mišljenja
ministarstava

 

 

 

Porodični zakon

 

"Službeni glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011

 

Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

 

 

U K A Z

O PROGLAŠENJU PORODIČNOG ZAKONA

 

Proglašava se Porodični zakon, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini, 17. februara 2005. godine

 

PR broj 7
U Beogradu, 18. februara 2005. godine

 

Predsednik Republike,
Boris Tadić
, s.r.

 

 

PORODIČNI ZAKON

 

Prvi deo

 

OSNOVNE ODREDBE

Sadržina zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

 

 

Porodica

Član 2.

(1) Porodica uživa posebnu zaštitu države.

(2) Svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života.

 

 

Brak

Član 3.

(1) Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca.

(2) Brak se može sklopiti samo na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika.

(3) Supružnici su ravnopravni.

 

 

Vanbračna zajednica

Član 4.

 

(1) Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji (vanbračni partneri).

(2) Vanbračni partneri imaju prava i dužnosti supružnika pod uslovima određenim ovim zakonom.

 

 

Rađanje, majka i dete

Član 5.

 

(1) Žena slobodno odlučuje o rađanju.

(2) Majka i dete uživaju posebnu zaštitu države.

 

Dete

Član 6.

 

(1) Svako je dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta u svim aktivnostima koje se tiču deteta.

(2) Država ima obavezu da preduzima sve potrebne mere za zaštitu deteta od zanemarivanja, od fizičkog, seksualnog i emocionalnog zlostavljanja te od svake vrste eksploatacije.

(3) Država ima obavezu da poštuje, štiti i unapređuje prava deteta.

(4) Dete rođeno van braka ima jednaka prava kao dete rođeno u braku.

(5) Usvojeno dete ima jednaka prava prema usvojiteljima kao dete prema roditeljima.

(6) Država je dužna da detetu bez roditeljskog staranja obezbedi zaštitu u porodičnoj sredini uvek kada je to moguće.

 

 

Roditelji

Član 7.

 

(1) Roditeljsko pravo pripada majci i ocu zajedno.

(2) Roditelji su ravnopravni u vršenju roditeljskog prava.

(3) Zabranjena je zloupotreba roditeljskog prava.

(4) Usvojitelji imaju pravni položaj roditelja.

 

 

Izdržavanje

Član 8.

 

(1) Izdržavanje je pravo i dužnost članova porodice određenih ovim zakonom.

(2) Odricanje od prava na izdržavanje nema pravnog dejstva.

 

 

Imovinski odnosi

Član 9.

 

Imovinski odnosi u porodici uređuju se zakonom, a mogu se uređivati i sporazumno, u skladu sa ovim zakonom.

 

 

Nasilje u porodici

Član 10.

 

(1) Zabranjeno je nasilje u porodici.

(2) Svako ima, u skladu sa zakonom, pravo na zaštitu od nasilja u porodici.

 

 

Punoletstvo i poslovna sposobnost

Član 11.

 

(1) Punoletstvo se stiče sa navršenom 18. godinom života.

(2) Potpuna poslovna sposobnost stiče se punoletstvom i sklapanjem braka pre punoletstva uz dozvolu suda.

(3) Sud može dozvoliti sticanje potpune poslovne sposobnosti maloletnom licu koje je navršilo 16. godinu života, a postalo je roditelj i dostiglo je telesnu i duševnu zrelost potrebnu za samostalno staranje o sopstvenoj ličnosti, pravima i interesima.

(4) O dozvoli iz st. 2. i 3. ovog člana sud odlučuje u vanparničnom postupku.

 

 

Organ starateljstva

Član 12.

 

(1) Poslove zaštite porodice, pomoći porodici i starateljstva, u smislu ovog zakona, vrši centar za socijalni rad (u daljem tekstu: organ starateljstva).

(2) Kada organ starateljstva u obavljanju poslova utvrđenih ovim zakonom rešava u upravnim stvarima, obavlja ove poslove kao poverene.

(3) Organizaciju rada organa starateljstva, standarde stručnog rada te sadržaj i način vođenja evidencije i dokumentacije propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu.

 

 

Lično ime

Član 13.

 

(1) Svako ima pravo na lično ime.

(2) Pravo na lično ime stiče se rođenjem.

(3) Lično ime se može promeniti pod uslovima određenim ovim zakonom.

 

Nadzor

Član 14.

 

(1) Nadzor nad radom organa starateljstva vrši ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu.

(2) Nadzor nad stručnim radom organa starateljstva vrši ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu.

(3)  Ministar nadležan za porodičnu zaštitu propisuje način vršenja nadzora nad stručnim radom organa starateljstva.

 

 

Drugi deo

 

BRAK

 

I. SKLAPANJE BRAKA

Različitost polova, izjava volje i nadležnost

Član 15.

 

Brak sklapaju dva lica različitog pola davanjem izjava volje pred matičarem.

 

 

...PREUZMITE KOMPLETAN TEKST ZAKONA...

JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade - C Market

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 110 od 03.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 109 od 03.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (BAT)

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 109 od 03.04.2015.


Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (TDR)

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 108 od 03.04.2015.


Odluka o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene nacionalnog parka Kopaonik na životnu sredinu

"Službeni glasnik RS", broj 39/13, strana: 70 od 30.04.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 73 od 03.04.2015.


Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

"Službeni glasnik RS", broj 133/14, strana: 3 od 10.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 138/14, strana: 43 od 17.12.2014.
"Službeni glasnik RS", broj 22/15, strana: 15 od 27.02.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 31/15, strana: 12 od 01.04.2015.


Odluka o obrazovanju Radne grupe za analizu infrastrukture informacionih sistema državnih organa

"Službeni glasnik RS", broj 25/15, strana: 32 od 13.03.2015.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 69 od 03.04.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

PRESTAJE DA VAŽI - sa 32/15 - ZAMENJENA NOVOM
"Službeni glasnik RS", broj 46/13, strana: 154 od 24.05.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 98/13, strana: 207 od 08.11.2013.
"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 68 od 03.04.2015.


Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

"Službeni glasnik RS", broj 32/15, strana: 68 od 03.04.2015.Pogledajte kompletan spisak >>